Upphävd författning

Förordning (1986:739) med instruktion för arbetsmarknadsverket

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1986-10-23
Ändring införd
SFS 1986:739
Ikraft
1987-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Arbetsmarknadsverket

1 §  Arbetsmarknadsverket omfattar arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och länsarbetsnämnderna i vilka bl. a. den offentliga arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsinstituten ingår.

2 §  Arbetsmarknadsverket ansvarar för platsförmedling och arbetsvägledning vid arbetsförmedlingar och arbetsmarknadsinstitut, prövar behovet av arbetsmarknadsutbildning och andra arbetsförberedande åtgärder, planerar sysselsättningsskapande åtgärder, har hand om kontant stöd vid arbetslöshet samt ansvarar för frågor om arbetskraft inom totalförsvaret. Arbetsmarknadsverket skall verka för jämställdhet mellan kvinnor och män.

[S2]Arbetsmarknadsverket skall samråda med arbetsmarknadens parter, andra organisationer och myndigheter i den utsträckning som behövs för verksamheten.

3 §  AMS är den centrala förvaltningsmyndigheten för allmänna arbetsmarknadsfrågor och är chefsmyndighet för länsarbetsnämnderna.

4 §  I varje län finns en länsarbetsnämnd.

5 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) tillämpas på AMS; såvitt gäller 18 § verksstadgan dock endast i den utsträckning som framgår av 49 § denna förordning. På länsarbetsnämnderna tillämpas allmänna verksstadgan med undantag för 2, 3, 16 och 18 §§.

[S2]Befogenheter som enligt verksstadgan tillkommer en myndighet utövas av AMS. AMS får överlämna sådana befogenheter till länsarbetsnämnderna; dock inte den befogenhet som följer av 10 § verksstadgan.

[S3]En myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning utövas av AMS. Närmare bestämmelser om detta finns i 26 § denna förordning.

AMS

Uppgifter

6 §  AMS skall, inom de ramar och enligt de riktlinjer som statsmakterna ställer upp, inom landet leda, samordna och utveckla den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. AMS skall därvid sätta mål för verksamheten vid länsarbetsnämnderna, fördela de ekonomiska och andra resurser som ställs till förfogande samt följa upp resultaten. AMS skall stödja länsarbetsnämnderna i deras verksamhet och lämna dem administrativ service.

Organisation, tjänstetillsättning och beslutsfattande

7 §  AMS har en styrelse, en verksledning, ett kansli med enheter, tre delegationer och en personalansvarsnämnd.

Styrelsen

8 §  Styrelsen består av AMS generaldirektör, som är ordförande, och tretton andra ledamöter.

[S2]Styrelsens ledamöter, utom generaldirektören, utses av regeringen för högst tre år. Av ledamöterna utses tre efter förslag av Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), en efter förslag av Svenska kommunförbundet, en efter förslag av Landstingsförbundet, en såsom representant för staten som arbetsgivare, tre efter förslag av Landsorganisationen i Sverige (LO), två efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation (TCO) och en efter förslag av Centralorganisationen SACO/SR. För andra ledamöter än generaldirektören utser regeringen i samma ordning lika många ersättare som det finns ledamöter. Om generaldirektören har förhinder, inträder den som utövar generaldirektörens tjänst som ordförande i styrelsen.

[S3]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. tillämpas på AMS.

9 §  Styrelsen skall

 • ange mål och riktlinjer för verksamheten inom arbetsmarknadsverket,
 • avgöra viktigare författningsfrågor,
 • avgöra viktigare frågor om verkets organisation och arbetsformer,
 • avgöra frågor om anslagsframställning för verket och andra viktigare ekonomiska frågor,
 • avgöra viktigare remissärenden och
 • avgöra andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

10 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst sex andra av de ledamöter som anges i 8 § första stycket är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras efter kontakt mellan ordföranden och minst sex andra av de ledamöter som anges i 8 § första stycket. Om ärendet inte lämpligen kan avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa styrelsesammanträde.

Verksledningen

11 §  Generaldirektören är chef för AMS.

[S2]Verksledningen utgörs av generaldirektören, överdirektören, som är generaldirektörens ställföreträdare, och fyra chefer med ansvar för förmedlingsfrågor, utbildningsfrågor, administrativa frågor och personalfrågor.

[S3]Generaldirektören och överdirektören förordnas av regeringen för högst sex år. De övriga cheferna i verksledningen tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

12 §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst utövas den av överdirektören. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i generaldirektörens ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden. När både generaldirektören och överdirektören har förhinder utövas generaldirektörens tjänst av den tjänsteman som generaldirektören bestämmer.

13 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, av en delegation (se 18, 21 och 24 §§) eller av personalansvarsnämnden (se 26 §) avgörs av generaldirektören. I arbetsordning eller genom särskilda beslut av generaldirektören får överlämnas åt någon annan tjänsteman att avgöra ett ärende eller en grupp av ärenden som inte är av sådant slag att generaldirektören bör besluta.

14 §  I generaldirektörens frånvaro får inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet.

AMS kansli

15 §  Hos AMS finns femton enheter. Varje enhet förestås av en chef. Minst två chefer i verksledningen skall vara enhetschefer.

16 §  Tjänster som byråchef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S2]Övriga tjänster tillsätts av AMS. AMS får också anlita utomstående för särskilda uppdrag i mån av behov och tillgång på medel.

Delegationer

17 §  Hos AMS finns en arbetslöshetsförsäkringsdelegation. Den består av genaraldirektören, som är ordförande, samt en vice ordförande och fyra andra ledamöter som AMS utser för högst tre år. Tre av ledamöterna skall representera de erkända arbetslöshetskassorna. När ordföranden eller vice ordföranden är frånvarande inträder chefen för den enhet som handlägger försäkringsfrågor som ledamot i delegationen. För övriga ledamöter utser AMS ersättare.

18 §  Arbetslöshetsförsäkringsdelegationen beslutar i principiella ärenden om erkända arbetslöshetskassor och rätt till kontant arbetsmarknadsstöd med undantag för ärenden som skall avgöras av styrelsen och ärenden av större betydelse för arbetsmarknadspolitiken.

19 §  Arbetslöshetsförsäkringsdelegationen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande.

20 §  Hos AMS finns en kulturarbetsdelegation. Den består av generaldirektören, som är ordförande, och högst tolv andra ledamöter som AMS utser för högst tre år. För var och en av ledamöterna utser AMS ersättare.

21 §  Kulturarbetsdelegationen är rådgivande. Den skall följa utvecklingen och överväga åtgärder som kan förbättra förhållandena på kulturarbetsmarknaden. AMS får överlämna åt delegationen att besluta i frågor som rör kulturarbetare utom frågor som skall avgöras av styrelsen.

22 §  Kulturarbetsdelegationen är beslutför när ordföranden och minst halva antalet andra ledamöter är närvarande.

23 §  Hos AMS finns en delegation för yrkesinriktad rehabilitering och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder för handikappade (YR- delegationen). Den består av generaldirektören, som är ordförande, och högst sexton andra ledamöter som AMS utser för högst tre år. För var och en av ledamöterna utser AMS ersättare.

24 §  YR-delegationen är rådgivande. Den skall särskilt följa och stödja utvecklingen av anställningsfrämjande åtgärder för handikappade, verka för en samordning av statliga, kommunala och andra åtgärder för att tillvarata de handikappades arbetsförmåga samt sprida information om handikappade och deras förhållanden. AMS får överlämna åt delegationen att besluta i frågor inom verksamhetsområdet utom sådana frågor som skall avgöras av styrelsen.

25 §  YR-delegationen är beslutför när ordföranden och minst halva antalet andra ledamöter är närvarande.

Personalansvarsnämnden

26 §  Personalansvarsnämnden avgör frågor inom arbetsmarknadsverket om avskedande, disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning och läkarundersökning. Vid prövningen av en sådan fråga får nämnden även besluta om uppsägning. Av 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning framgår dock att här avsedda frågor prövas av statens ansvarsnämnd beträffande den som innehar tjänst som byråchef och därmed jämställd eller högre tjänst.

[S2]Nämnden består av generaldirektören, som är ordförande, en ledamot eller ersättare i AMS styrelse för vardera SAF, Svenska kommunförbundet, LO, TCO och SACO/SR, den chef i verksledningen som ansvarar för personalfrågor samt chefen för den enhet som handlägger juridiska frågor. Ledamöterna som företräder SAF, Svenska kommunförbundet, LO, TCO och SACO/SR utses av respektive organisation. Av 8 § kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. framgår att personalföreträdarna i styrelsen också är ledamöter i nämnden.

[S3]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst halva antalet övriga ledamöter är närvarande.

[S4]Av 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och 26 § anställningsförordningen (1965:601) framgår att bestämmelserna i 29 kap.rättegångsbalken om omröstning i domstol med enbart lagfarna ledamöter skall tillämpas i frågor som handläggs av nämnden.

Länsarbetsnämnderna

Uppgifter

27 §  Länsarbetsnämnden är länsmyndighet för allmänna arbetsmarknadsfrågor.

[S2]Länsarbetsnämnden skall, inom de ramar och enligt de riktlinjer som statsmakterna och AMS ställer upp, leda, samordna och utveckla den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i länet.

[S3]Länsarbetsnämnden skall lämna de förslag till AMS som läget på arbetsmarknaden ger anledning till.

Organisation, tjänstetillsättning och beslutsfattande

28 §  Länsarbetsnämnden har en styrelse, ett kansli, arbetsförmedlingsnämnder om inte AMS bestämmer annat och en delegation. Dessutom finns arbetsförmedlingar, arbetsmarknadsinstitut och, vid vissa länsarbetsnämnder, bl. a. verksamhet med kulturarbetsförmedling.

[S2]AMS fastställer den närmare organisationen av länsarbetsnämndens verksamhet.

Styrelsen

29 §  Styrelsen består av landshövdingen, som är ordförande, länsarbetsdirektören, som är vice ordförande, och åtta andra ledamöter.

[S2]Styrelsens ledamöter, utom landshövdingen och länsarbetsdirektören, utses av AMS för högst tre år. Av ledamöterna utses två efter förslag av SAF, en efter förslag av Svenska kommunförbundet, en efter förslag av landstinget, två efter förslag av LO, en efter förslag av TCO och en efter förslag av SACO/SR. Beträffande Gotlands län utses ledamöterna i samma ordning med den skillnaden att två ledamöter utses efter förslag av Svenska kommunförbundet och inte någon efter förslag av landstinget. För ledamöterna, utom för landshövdingen och länsarbetsdirektören, utser AMS i samma ordning lika många ersättare som det finns ledamöter. Om landshövdingen och länsarbetsdirektören har förhinder, förordnar AMS en annan ledamot att tillfälligt vara ordförande.

[S3]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. tillämpas på länsarbetsnämnden.

30 §  Styrelsen skall

 • ange mål och riktlinjer för verksamheten i länet samt följa upp resultaten,
 • avgöra ärenden om länsarbetsnämndens organisation och arbetsformer, som inte skall avgöras av en överordnad myndighet,
 • avgöra viktigare remissärenden,
 • avgöra viktigare ärenden om samhällsstöd till arbetsgivare och
 • avgöra andra ärenden som ordföranden eller länsarbetsdirektören hänskjuter till styrelsen.

[S2]AMS kan föreskriva att även andra ärenden skall avgöras av styrelsen.

31 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst fem andra av de ledamöter som anges i 29 § första stycket är närvarande.

[S2]Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras av ordföranden i närvaro av länsarbetsdirektören eller någon annan som är föredragande. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde i styrelsen.

32 §  Länsstyrelsen skall underrättas om de sammanträden som hålls i länsarbetsnämndens styrelse och om de ärenden som skall tas upp på sammanträdena. Chefen för länsstyrelsens planeringsavdelning eller en annan tjänsteman som länsstyrelsen utser har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdena.

Länsarbetsnämndens kansli

33 §  Länsarbetsdirektören är chef för länsarbetsnämnden och leder arbetet vid nämndens kansli.

34 §  Länsarbetsdirektören tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S2]Övriga tjänster vid länsarbetsnämnden tillsätts av AMS. AMS får överlämna åt länsarbetsnämnden att tillsätta tjänster vid nämnden.

[S3]Länsarbetsnämnden får anlita utomstående för särskilda uppdrag i mån av behov och tillgång på medel.

[S4]Länsarbetsnämnden prövar frågor om entledigande enligt 7 kap. 10 § lagen (1976:600) om offentlig anställning beträffande samtliga tjänster utom tjänsten som länsarbetsdirektör.

35 §  Ärenden som inte skall avgöras av nämndens styrelse, en arbetsförmedlingsnämnd eller delegationen, avgörs av länsarbetsdirektören. Länsarbetsdirektören får dock enligt AMS riktlinjer överlämna åt någon annan tjänsteman att besluta i ett ärende eller en grupp av ärenden som inte är av sådant slag att länsarbetsdirektören bör pröva dem.

36 §  En tjänsteman hos länsarbetsnämnden är skyldig att på begäran av länsstyrelsen, som föredragande eller på annat sätt, delta i handläggningen i länsstyrelsen av ett ärende som har samband med länsarbetsnämndens uppgifter.

Arbetsförmedlingsnämnder

37 §  Hos länsarbetsnämnden finns det antal arbetsförmedlingsnämnder som AMS bestämmer. En arbetsförmedlingsnämnd består av en chefstjänsteman vid länsarbetsnämnden, som är ordförande, och högst sex andra ledamöter. En arbetsförmedlingsnämnd vars verksamhet omfattar Stockholms, Göteborgs eller Malmö kommun består, förutom av ordföranden, av högst åtta andra ledamöter. Omfattar arbetsförmedlingsnämndens verksamhet flera kommuner, får antalet ledamöter utökas med en för varje tillkommande kommun. I nämnden skall finnas företrädare för arbetsförmedlingen, den eller de kommuner som berörs och lokala arbetsmarknadsparter.

[S2]Ledamöterna utses av länsarbetsnämnden för högst tre år efter förslag av de parter som skall vara företrädda i nämnden. För varje ledamot utser länsarbetsnämnden i samma ordning en ersättare.

[S3]Även en personalföreträdare skall ingå i arbetsförmedlingsnämnden. För denne gäller kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. i tillämpliga delar.

38 §  Arbetsförmedlingsnämnden är ett organ för samverkan i lokala arbetsmarknadsfrågor. Nämnden beslutar i de frågor som länsarbetsnämnden bestämmer enligt AMS riktlinjer.

39 §  Arbetsförmedlingsnämnden är beslutför när ordföranden och minst halva antalet av de andra ledamöter som anges i 37 § första stycket är närvarande.

Delegationen

40 §  Hos länsarbetsnämnden finns en delegation för den yrkesinriktade rehabiliteringen och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder för handikappade. Delegationen består av länsarbetsdirektören, som är ordförande, och högst femton andra ledamöter som utses av länsarbetsnämnden för högst tre år. Dessa skall representera landstinget, kommunerna i länet, kriminalvården, den allmänna försäkringskassan, arbetsmarknadsutbildningen, arbetsmarknadens parter och handikapporganisationerna. En av ledamöterna skall vara vice ordförande. Varje ledamot, utom länsarbetsdirektören, skall ha en ersättare.

[S2]Delegationen är beslutför när ordföranden och minst halva antalet övriga ledamöter är närvarande.

Arbetsmarknadsinstituten

41 §  I varje län finns ett eller flera arbetsmarknadsinstitut. De har till uppgift att genom vägledning, arbetsprövning, arbetsträning och andra arbetsförberedande åtgärder ge stöd till handikappade och vissa andra arbetssökande som behöver hjälp för att få arbete.

42 §  Arbetet vid ett arbetsmarknadsinstitut leds av en chef.

Arbetsmarknadsverket i totalförsvaret

43 §  AMS skall i samverkan med överbefälhavaren leda totalförsvarets personaltjänst samt planlägga utnyttjandet av landets personaltillgångar vid krig eller under andra utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller krigsfara.

[S2]Av uppskovskungörelsen (1973:939) framgår att AMS utövar den allmänna tillsynen över uppskovsväsendet.

[S3]AMS skall efter samråd med berörda myndigheter samordna den frivilliga försvarsverksamheten inom de civila delarna av totalförsvaret.

44 §  AMS har de totalförsvarsuppgifter som framgår av förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del. AMS skall, då dessa uppgifter fullgörs, samråda med överbefälhavaren, överstyrelsen för civil beredskap och statens räddningsverk.

[S2]AMS skall hålla överstyrelsen underrättad om sin beredskapsplanläggning.

45 §  Länsarbetsnämnden skall enligt föreskrifter som AMS meddelar biträda AMS i dess verksamhet i totalförsvaret.

Allmänt om ärendenas handläggning, om överklagande och om bibysslor

Handläggningsregler

46 §  Ärenden avgörs efter föredragning. I arbetsordning eller genom särskilda beslut får medges att enklare ärenden avgörs utan föredragning.

[S2]Hos AMS ansvarar chefen för den enhet till vilken ärendet hör eller en särskilt utsedd föredragande för att ärendet bereds och föredras för beslut. En chef i verksledningen och en enhetschef får närvara när ett ärende som hör till chefens ansvarsområde föredras av någon annan. Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden.

[S3]Hos länsarbetsnämnden ansvarar länsarbetsdirektören eller en särskilt utsedd föredragande för att ärendena bereds och föredras för beslut.

47 §  Om samråd med arbetsmarknadens parter, andra organisationer och myndigheter finns bestämmelser i 2 § andra stycket denna förordning.

[S2]Innan ett ärende om samhällsstöd till en arbetsgivare avgörs skall berörda arbetstagarorganisationer ha fått tillfälle att yttra sig. Detta gäller dock inte om regeringen har föreskrivit något annat.

48 §  I arbetsordning eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Överklagande

49 §  Länsarbetsnämndens beslut får överklagas hos AMS.

[S2]Beslut av AMS får överklagas enligt 18 § allmänna verksstadgan (1965:600). Beslut som AMS har fattat som andra instans får dock överklagas endast om det är fråga om ett sådant beslut som enligt 18 § verksstadgan skall överklagas hos någon annan än regeringen.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte om annat är särskilt föreskrivet.

50 §  I fråga om sådana beslut om eller förslag till tjänstetillsättning som tillkännages genom anslag räknas överklagandetiden från den dag då anslaget skedde hos den myndighet som meddelat beslutet eller avgett förslaget. Detsamma gäller beslut att inte tillsätta en tjänst samt beslut om långtidsvikariat som tillsätts i samma ordning som tjänsten.

Bisysslor

51 §  AMS lämnar besked enligt 37 § andra stycket anställnings- förordningen (1965:601) om en bisyssla enligt myndighetens mening är förenlig med lagen (1976:600) om offentlig anställning även vad gäller en chef i verksledningen, byråchef, länsarbetsdirektör och den som innehar tjänst med lönegradsbeteckningen Np.

Övriga bestämmelser

52 §  AMS företräder staten inom arbetsmarknadsverkets verksamhetsområde såväl vid som utom domstol, om det inte följer något annat av särskilda föreskrifter.

53 §  AMS får besluta om skälig ersättning till den som är anställd i arbetsmarknadsverket för sakskada som har uppstått i tjänsten.

[S2]AMS beslut i sådana frågor får inte överklagas.

54 §  Myndigheterna inom arbetsmarknadsverket får upphandla arbetsmarknadsutbildning utan hinder av bestämmelserna i upphandlingsförordningen (1986:366). Härutöver får AMS i undantagsfall upphandla och träffa uppgörelse om utförande av arbete för egen räkning utan hinder av bestämmelserna i upphandlingsförordningen, om det är påkallat med hänsyn till upphandlingens syfte.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller inte sådan upphandling som enligt särskilda föreskrifter ankommer på annan myndighet.

55 §  För län där försöksverksamhet enligt lagen (1984:382) om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisation förekommer meddelar regeringen särskilda föreskrifter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:739) med instruktion för arbetsmarknadsverket

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987 då förordningen (1986:411) med instruktion för arbetsmarknadsverket skall upphöra att gälla. Bestämmelserna i 47 § om Malmfältsdelegationen i den upphävda förordningen gäller dock i tillämpliga delar till dess regeringen bestämmer annat.
Förordnanden att vara ledamot eller ersättare i en länsarbetsnämnd, som meddelats med stöd av den upphävda förordningen, skall upphöra att gälla den 31 december 1986.
Ikraftträder
1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1139

  Omfattning
  upph.