Upphävd författning

Förordning (1987:1142) om import och export av kaffe

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1987-12-10
Ändring införd
SFS 1987:1142
Ikraft
1988-01-01
Upphäver
Förordning (1979:96) om import av kaffe, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning avses med

[S2]kaffe, varor som anges i bilaga 1 till förordningen,

[S3]kaffeavtalet, det internationella kaffeavtal som undertecknades i New York år 1983,

[S4]kaffeorganisationen, den internationella organisation som administrerar och övervakar genomförandet av kaffeavtalet,

[S5]medlemsland, ett land som har anslutit sig till kaffeavtalet,

[S6]certifikat, ursprungscertifikat, transitcertifikat, reexportcertifikat eller andra liknande handlingar som har utfärdats i enlighet med kaffeavtalet,

[S7]kvotering, bestämmelser om import- eller exportbegränsning i enlighet med beslut inom kaffeavtalet,

[S8]kaffeår, perioden den 1 oktober -- den 30 september.

Certifikat och licenser i vissa fall

2 §  När kvotering gäller enligt 3 § får kaffe inte

 1. föras in i Sverige utan giltigt certifikat, om kaffet har sitt ursprung i ett medlemsland,
 2. föras in i Sverige utan licens utfärdad av statens jordbruksnämnd och giltigt certifikat, om kaffet har sitt ursprung i ett annat land än ett medlemsland,
 3. efter förtullning, återutföras från Sverige utan giltigt certifikat.

3 § har upphävts genom förordning (1989:697).

4 §  Certifikat och licens behövs inte

 1. för in- eller utförsel av kaffe som varuprov och i sändning om högst 60 kilogram råkaffe eller motsvarande mängd kaffe i någon annan form,
 2. för utförsel av kaffe i mindre kvantiteter för direkt förbrukning på fartyg, flygplan eller andra transportmedel i internationell trafik.

[S2]Generaltullstyrelsen eller någon annan tullmyndighet som generaltullstyrelsen bestämmer får i enskilda fall medge ytterligare undantag från kravet på certifikat, om verkställande direktören vid kaffeorganisationen begär det. Förordning (1988:1031).

Ansvarsfördelning m. m.

5 §  Certifikat utfärdas av de handelskamrar som generaltullstyrelsen utser.

[S2]Om handelskammaren inte utfärdar något certifikat, trots att det finns förutsättningar för det, får generaltullstyrelsen eller någon annan tullmyndighet som generaltullstyrelsen utser utfärda certifikatet.

6 §  När kvotering inte gäller skall tullmyndigheterna samla in och kontrollera certifikat för kaffe som förs in i Sverige, i de fall sådana certifikat företes.

7 §  Generaltullstyrelsen samlar in certifikat från tullmyndigheterna och skickar certifikaten till kaffeorganisationen.

[S2]Kommerskollegium lämnar statistik till organisationen.

8 §  Ytterligare bestämmelser om import och export finns i förordningen (1984:53) om import- och exportreglering.

[S2]Generaltullstyrelsen skall i fråga om kaffe ha befogenheten enligt 8 § förordningen om import- och exportreglering att begränsa den rätt till förfogande som anges i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m.

9 §  Generaltullstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter i fråga om annat än importlicenser som behövs för att kaffeavtalet och de bestämmelser som antas inom kaffeavtalet skall gälla här i landet med de begränsningar som följer av lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor.

[S2]Om det behövs, skall generaltullstyrelsen samråda med jordbruksnämnden innan föreskrifterna beslutas.

Bilaga 1

Nr i tulltaxelagen (1987:1068) Varuslag
ur 09.01 Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal eller hinnor av kaffe; kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden
ur 21.01 Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe
Bilaga 2 har upphävts genom förordning (1989:697).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:1142) om import och export av kaffe

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988, då förordningen (1979:96) om import av kaffe, m. m. skall upphöra att gälla.
Licenser som meddelats enligt äldre bestämmelser skall räknas in i den kvantitet som enligt bilaga 2 gäller för perioden den 1 januari -- den 30 september 1988.
Ikraftträder
1988-01-01

Förordning (1988:1031) om ändring i förordningen (1987:1142) om import och export av kaffe

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1988-11-01

Förordning (1989:697) om ändring i förordningen (1987:1142) om import och export av kaffe

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1989 men tillämpas för tid från och med den 4 juli 1989.
  Omfattning
  upph. 3 §, bil. 2
  Ikraftträder
  1989-08-01

Förordning (1997:800) om upphävande av förordningen (1987:1142) om import och export av kaffe

  Omfattning
  upph.