Inaktuell version

Lag (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1987-12-10
Ändring införd
SFS 1987 i lydelse enligt SFS 2011:1329
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 §  Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Schweiz undertecknade den 7 maj 1965, i den lydelse detta erhållit genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 10 mars 1992, skall gälla som lag här i landet. Avtalet i dess genom protokollet ändrade lydelse är intaget som bilaga till denna lag. Lag (1992:856).

Prop. 2017/18:236: Ändringen innebär att skriftväxlingen verkställd den 8 och 13 december 2017 till skatteavtalets artikel 10 § 8 ska gälla som lag här i landet.

2 §  Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Lag (1992:856).

3 § Har upphävts genom lag (2011:1329).

4 §  Utdelning från bolag med hemvist i Schweiz till bolag med hemvist i Sverige skall, förutom i fall som anges i artikel 25 § 5 i avtalet, i den mån utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt svensk lagstiftning om båda bolagen hade varit svenska, vara befriad från skatt

 1. om den vinst av vilken utdelningen betalas underkastats normal schweizisk inkomstskatt för bolag eller därmed jämförlig inkomstskatt, eller
 2. om den utdelning som betalas av bolaget med hemvist i Schweiz huvudsakligen utgörs av utdelning vilken detta bolag mottagit på aktier eller andelar, som bolaget innehar i bolag med hemvist i annan stat än Schweiz, och vilken skulle ha varit undantagen från svensk skatt om de aktier eller andelar för vilka utdelningen betalas hade innehafts direkt av bolaget med hemvist i Sverige. Lag (1988:337).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
  2. Lagen tillämpas beträffande skatter på inkomst, som förvärvas den 1 januari 1988 eller senare och beträffande förmögenhet som taxeras år 1989 eller senare.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:56
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:337) om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988 och tillämpas beträffande utdelning som blivit tillgänglig för lyftning från och med dagen för ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:132
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1992:856) om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
  2. Genom lagen upphävs kungörelsen (1966:554) om tillämpning av avtal den 7 maj 1965 mellan Sverige och Schweiz för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:115
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§; ny bil.
  Ikraftträder
  1993-08-01

Lag (2011:1329) om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:234) om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

Förarbeten
Prop. 2011/12:78, Bet. 2011/12:SkU10
Omfattning
ändr. 1 §, bil.
Ikraftträder
2012-08-05

Förordning (2012:538) om ikraftträdande av lagen (2012:234) om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

Omfattning
ikrafttr. av 2012:234

Förordning (2018:1096) om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

Förarbeten
Rskr. 2017/18:364, Prop. 2017/18:236, Bet. 2017/18:SkU23
Omfattning
nuvarande bil. betecknas bil. 1; ändr. 1 §; ny 3 §, bil. 2
Ikraftträder
2018-07-17

Förordning (2018:1389) om ikraftträdande av lagen (2018:1096) om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

Omfattning
ikrafttr. av 2018:1096