/r1/ Förordning (1987:1333) om tillsättning av tjänster m. m. vid plan- och bostadsverket;

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1987-12-17
Ändring införd
SFS 1987:1333
Ikraft
1988-01-15
Tidsbegränsad
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller tillsättning av tjänster och vissa andra åtgärder som vidtas för att inrätta plan- och bostadsverket.

[S2]Med utredningen avses i denna förordning den särskilde utredaren (Bo 1987:02) med uppdrag att utforma detaljorganisation, tillsätta vissa tjänster m. m. för plan- och bostadsverket.

[S3]Föreskrifter i 11--13 och 18 §§ allmänna verksstadgan (1965:600) tillämpas på utredningen.

[S4]/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

2 §  Tjänsten som chef för plan- och bostadsverket tillsätts av regeringen. Tjänsterna som chef för en avdelning tillsätts av regeringen efter anmälan av utredningen. Övriga tjänster tillsätts av utredningen.

3 §  Vid tillämpningen av inrättandeförordningen (1985:915) skall med myndighet förstås utredningen i fråga om tjänster som tillsätts av utredningen. Utredningen fullgör arbetsgivarens skyldigheter enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller kollektivavtal i de frågor där utredningen vidtar åtgärder i myndighets ställe.

4 §  Tjänster får, utan att kungöras lediga till ansökan, tillsättas med arbetstagare som ingår i en sådan övertalighetsgrupp som har fastställts enligt trygghetsavtalet för arbetstagare hos staten (TrA-S) med anledning av plan- och bostadsverkets inrättande.

[S2]Tjänster som inte kan tillsättas enligt första stycket får, utan att kungöras lediga till ansökan, tillsättas med andra arbetstagare som berörs av plan- och bostadsverkets inrättande och som är förordnade tills vidare utan tidsbegränsning, om dessa tjänster i fråga om arbetsuppgifter och löneställning motsvarar de tjänster som arbetstagarna har.

5 §  Omplaceringsförordningen (1984:110) och förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar tillämpas inte när tjänster tillsätts enligt denna förordning.

6 §  Beslut i ett tillsättningsärende tillkännages genom att beslutet anslås på anslagstavla hos bostadsstyrelsen och hos statens planverk.

[S2]Tiden för överklagande räknas från den dag då beslutet anslogs.

[S3]/r3/ Övriga frågor

7 §  Utredningen avgör lokal- och intendenturfrågor samt ekonomiadministrativa frågor och personalfrågor i övrigt som gäller plan- och bostadsverket, intill dess att verket har inrättats.

8 §  Ärenden enligt denna förordning avgörs av den särskilde utredaren ensam. Utredningens sakkunniga och experter får delta i handläggningen av ärendena.

9 §  Utredningen skall överlämna sådana frågor som avses i 7 § och som inte kan avgöras före utgången av juni månad 1988 till plan- och bostadsverket för vidare handläggning snarast möjligt.

Ändringar

Förordning (1987:1333) om tillsättning av tjänster m.m. vid plan- och bostadsverket

Ikraftträder
1988-01-15