Upphävd författning

Lag (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m.

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1987-06-04
Ändring införd
SFS 1987:464 i lydelse enligt SFS 2005:907
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag gäller då försäkringsaktiebolag, som enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument utgör aktiemarknadsbolag, eller dotterbolag till sådana bolag fattar beslut om

 1. nyemission av aktier eller emission av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, eller
 2. överlåtelse av aktier eller skuldebrev av detta slag som har utfärdats av ett bolag inom samma koncern. Lag (2005:554).

Prop. 2004/05:85: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Lagen om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m. (Leolagen) har hittills varit tillämplig på såväl ”vanliga” aktiemarknadsbolag som på försäkringsaktiebolag som är aktiemarknadsbolag. I propositionen föreslås att bestämmelser av det slag som finns i Leo-lagen skall tas in i ett särskilt kapitel i den nya aktiebolagslagen. Som en följd av detta har ...

2 §  Med koncern förstås juridiska personer som enligt 1 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (1982:713) är moderföretag och dotterföretag i förhållande till varandra. Lag (2005:554).

Prop. 2004/05:85: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

I paragrafen har hänvisningen till aktiebolagslagens koncerndefinition tagits bort. Ändringen är en följd av att Leo-lagen enligt förslaget skall vara tillämplig endast på försäkringsaktiebolag (se 1 §).

3 §  Ett beslut som enligt denna lag skall fattas eller godkännas av bolagsstämma är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Emission av aktier eller skuldebrev

4 §  Ett beslut om emission av aktier eller skuldebrev som avses i 1 § 1 skall för att bli giltigt ha fattats eller godkänts av bolagsstämman i det emitterande bolaget, om aktieägarna i detta bolag inte skall ha företrädesrätt till teckning i förhållande till det antal aktier de förut äger eller enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen samt företrädesrätt i stället skall lämnas

 1. styrelseledamöter eller suppleanter i det emitterande aktiebolaget eller annat företag inom samma koncern,
 2. verkställande direktör eller vice verkställande direktör i det emitterande aktiebolaget eller annat företag inom samma koncern,
 3. andra anställda hos det emitterande aktiebolaget eller annat företag inom samma koncern,
 4. make eller sambo till någon som avses i 1-3,
 5. omyndiga barn som står under vårdnad av någon som avses i 1-3, eller
 6. juridiska personer över vilka någon som avses i 1-5 ensam eller tillsammans med annan som avses där har ett bestämmande inflytande.

[S2]Denna paragraf gäller inte aktier som emitteras för att infria bolagets utfästelse i konvertibla skuldebrev eller i optionsrätter till nyteckning.

[S3]I fråga om europabolag tillämpas vad som sägs i första stycket 1 om styrelseledamot på ledamot eller suppleant i lednings-, förvaltnings- eller tillsynsorganet. Lag (2005:907).

5 §  För att ett beslut om emission i ett dotterbolag, som inte är aktiemarknadsbolag, skall bli giltigt fordras dessutom att emissionen godkänns genom beslut på bolagsstämma i det aktiemarknadsbolag som är moderbolag i koncernen.

[S2]I fråga om sådan bolagsstämma i moderbolag som avses i första stycket gäller föreskrifterna i 4 kap. 7 § försäkringsrörelselagen (1982:713) om tillhandahållande av förslag till beslut och upplysning om skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt samt om innehållet i kallelsen till bolagsstämman. Lag (2005:554).

Prop. 2004/05:85: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

I andra stycket har en hänvisning till aktiebolagslagens emissionsbestämmelser tagits bort. Skälen för detta framgår av kommentaren till 1 §.

Överlåtelse av aktier eller skuldebrev

6 §  Har ett aktiebolag emitterat aktier eller skuldebrev som avses i 1 § 2 med företrädesrätt till teckning för ett aktiebolag i samma koncern, får det senare bolaget inte överlåta aktierna eller skuldebreven eller till skuldebreven hörande optionsrätter till någon som avses i 4 § första stycket1-6 eller tredje stycket utan att beslut om detta har fattats av bolagsstämma i det bolaget.

[S2]För att ett beslut om överlåtelse från ett dotterbolag, som inte är aktiemarknadsbolag, skall bli giltigt fordras dessutom att överlåtelsen godkänns genom beslut på bolagsstämma i det aktiemarknadsbolag som är moderbolag i koncernen.

[S3]I kallelsen till en bolagsstämma som skall behandla förslag till beslut som avses i denna paragraf skall förslagets huvudsakliga innehåll anges. Lag (2005:907).

7 §  Ett moderbolag får inte heller i övrigt överlåta aktier i ett dotterbolag till någon som avses i 4 § första stycket1-6 eller tredje stycket utan att beslut om detta har fattats av bolagsstämma i moderbolaget.

[S2]Om det överlåtande moderbolaget inte är aktiemarknadsbolag men i sin tur har ett moderbolag som är sådant bolag, fordras för att överlåtelsen skall bli giltig dessutom att överlåtelsen godkänns genom beslut på bolagsstämma i det sistnämnda moderbolaget.

[S3]I kallelsen till en bolagsstämma som skall behandla förslag till beslut som avses i denna paragraf skall förslagets huvudsakliga innehåll anges. Lag (2005:907).

8 §  Överlåtelser av aktier, skuldebrev eller optionsrätter som sker i strid mot 6 eller 7 § är ogiltiga.

Information i förvaltningsberättelsen

9 §  Om en emission som avses i 4 § har ägt rum, skall uppgift om emissionsbeslutets innehåll och om den tilldelning av nya aktier eller skuldebrev som har skett på grundval av beslutet lämnas i det emitterande aktiebolagets förvaltningsberättelse för det räkenskapsår under vilket emissionsbeslutet har blivit registrerat.

[S2]Om det emitterande aktiebolaget ingår i en koncern, skall uppgift enligt första stycket lämnas även i moderbolagets förvaltningsberättelse. Detta gäller dock ej, om dotterbolaget är aktiemarknadsbolag.

10 §  Om en överlåtelse som avses i 6 eller 7 § har ägt rum, skall uppgift om överlåtelsen lämnas i det överlåtande aktiebolagets förvaltningsberättelse för det räkenskapsår som förvärvet är att hänföra till.

[S2]Om det överlåtande bolaget ingår i en koncern, skall uppgift enligt första stycket lämnas även i moderbolagets förvaltningsberättelse. Detta gäller dock ej, om dotterbolaget är aktiemarknadsbolag.

Ändringar

Lag (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m.

Lag (1987:646) om ändring i lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 5 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1991:995) om ändring i lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m.

Lag (1994:808) om ändring i lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:422, Prop. 1993/94:196, Bet. 1993/94:LU32
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1945) om ändring i lagen (1994:808) om ändring i lagen (1987:463) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:142, Prop. 1994/95:70, Bet. 1994/95:NU13
  Omfattning
  ändr. 2 § i 1994:808

Lag (1998:1507) om ändring i lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m.m.

Förarbeten
Rskr. 1998/99:23, Prop. 1997/98:166, Bet. 1998/99:LU4
Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2000:1090) om ändring i lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2000/01:48, Prop. 1999/2000:109, Bet. 2000/01:JuU4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2005:554) om ändring i lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2004/05:291, Prop. 2004/05:85, Bet. 2004/05:LU23
Omfattning
ändr. 1, 2, 5 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:907) om ändring i lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
ändr. 4, 6, 7 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Ändring, SFS 2010:2044

Omfattning
upph.