Upphävd författning

Förordning (1987:477) om förbud mot handel med Sydafrika;

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1987-06-04
Ändring införd
SFS 1987:477
Ikraft
1987-07-01
Upphäver
Förordning (1985:1051) om förbud mot införsel av jordbruksvaror från Sydafrika
Förordning (1985:793) om förbud mot införsel av Krugerrand
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Med varor avses i denna förordning materiella ting av lös egendoms natur med undantag av

 1. publikationer och nyhetsmaterial,
 2. varor som är avsedda för religiöst ändamål och humanitär hjälpverksamhet,
 3. varor som anges i bilaga till förordningen (varor för medicinskt bruk),
 4. krigsmateriel och liknande materiel som omfattas av förordningen (1977:1127) om vissa sanktioner mot Sydafrika.

[S2]Förordningen gäller endast yrkesmässig handel med varor.

Förbud mot in- och utförsel m. m.

2 §  Varor får inte föras in i Sverige, om de har sitt ursprung i Sydafrika. Förordning (1990:81).

3 §  Varor får inte föras ut ur Sverige, om bestämmelselandet är Sydafrika.

[S2]Förbudet gäller inte om varorna skall bearbetas i ett annat land så att de får ursprung i det landet innan de förs till Sydafrika. Förordning (1990:81).

4 §  Åtgärder får inte vidtas som är ägnade att främja i 2 eller 3 § angivna handlingar och som innebär

 1. lastning, lossning, transport eller mottagande för förvaring av varor eller tillhandahållande av transportmedel eller av utrustning eller förnödenhet för transport,
 2. lämnande eller förmedlande av uppdrag för åtgärder som anges i 1.

5 §  Regeringen kan i det enskilda fallet medge undantag från förbuden enligt 2--4 §§

 1. om ett upprätthållande av förbuden skulle medföra effekter som är ägnade att motverka syftet med förbudet,
 2. om det i övrigt finns särskilda skäl.

6 §  Ansökan om undantag enligt 5 § ges in till kommerskollegium.

[S2]Kollegiet skall med eget yttrande överlämna handlingarna till regeringen.

Övriga bestämmelser

7 §  I fråga om varors ursprung enligt 2 och 3 §§ skall förordningen (1984:59) om varors ursprung tillämpas.

8 §  Varor som inte får föras in i Sverige enligt denna förordning får inte sändas mellan orter inom tullområdet, förvaras på tullager eller i frihamn eller tas om hand på sätt som avses i 8 § första stycket 2 tullagen (1987:1065). I övrigt gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m. Förordning (1991:1300).

Bilaga

Varor som anges i 1 § första stycket 3
_______________________________________________________________________ Nr i Varuslag tulltaxelagen (1987:1068) _______________________________________________________________________
ur 30.03, ur 30.04 ur kap. 28, ur kap. 29, ur 30.02, ur 30.06, ur 35.02, ur 35.04, ur 38.22 ur 30.02 ur 90.18Medikamenter för humanbruk Kliniska reagenser och diagnostika Blod och blodfraktioner Injektionsportar med tillhörande kateter för kontinuerlig tillförsel av läkemedel
ur 39.23,Förpacknings- och informationsmateriel för ovannämnda varor
ur 48.19, ur 49.01, ur 49.11, ur 85.24 ________________________________________________________________________ Förordning (1990:81).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:477) om förbud mot handel med Sydafrika

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.
 2. Införselförbudet i 2 §, såvitt avser andra varor än jordbruksvaror med ursprung i Sydafrika hänförliga till 1--24 kap. och Krugerrand ur tulltaxenr 71.13 lagen (1977:975) med tulltaxa, samt utförselförbudet i 3 § skall tillämpas för tid från och med den 1 oktober 1987.
 3. Genom förordningen upphävs förordningen (1985:793) om förbud mot införsel av Krugerrand och förordningen (1985:1051) om förbud mot införsel av jordbruksvaror från Sydafrika.
Förarbeten
Prop. 1986/87:110
Ikraftträder
1987-07-01

Förordning (1987:1141) om ändring i förordningen (1987:477) om förbud mot handel med Sydafrika och Namibia

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1989:18) om ändring i förordningen (1987:477) om förbud mot handel med Sydafrika och Namibia

  Omfattning
  ändr. 3, 8 §§
  Ikraftträder
  1989-03-01

Förordning (1990:81) om ändring i förordningen (1987:477) om förbud mot handel med Sydafrika och Namibia

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 2, 3 §§, bil.
  Ikraftträder
  1990-04-01

Förordning (1991:1300) om ändring i förordningen (1987:477) om förbud mot handel med Sydafrika

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1993:1026) om upphävande av förordningen (1987:477) om förbud mot handel med Sydafrika

  Omfattning
  upph.