Upphävd författning

Lag (1987:519) om Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser

Departement
Finansdepartementet BA5
Utfärdad
1987-06-04
Ändring införd
SFS 1987:519 i lydelse enligt SFS 1995:897
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Riksrevisionsverket får granska den verksamhet som staten bedriver i form av aktiebolag eller stiftelse, om verksamheten är reglerad i lag eller någon annan författning eller om staten som ägare eller genom tillskott av anslagsmedel eller genom avtal eller på något annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten.

[S2]Dessutom får Riksrevisionsverket granska verksamhet som bedrivs av Stiftelsen Chalmers Tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping och deras dotterbolag. Lag (1995:897).

2 §  De aktiebolag och stiftelser som Riksrevisionsverket granskar enligt 1 § är skyldiga att på begäran av Riksrevisionsverket lämna verket de upplysningar som behövs om den granskade verksamheten. Lag (1993:957).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1987:519) om Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser

Lag (1989:45) om ändring i lagen (1987:519) om riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser

Lag (1990:423) om ändring i lagen (1987:519) om riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. Den tillämpas även på granskningen av sådan verksamhet i Trygghetsstiftelsen som har påbörjats dessförinnan.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  ändr. 1 §; omtryck
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1992:424) om ändring i lagen (1987:519) om Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser

Lag (1992:611) om ändring i lagen (1987:519) om Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser

Lag (1993:152) om ändring i lagen (1987:519) om Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:175, Prop. 1992/93:152, Bet. 1992/93:AU6
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:957) om ändring i lagen (1987:519) om Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:447, Prop. 1992/93:150, Bet. 1992/93:FiU30
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1993-08-01

Lag (1995:897) om ändring i lagen (1987:519) om Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser

Förarbeten
Rskr. 1994/95:447, Prop. 1994/95:150, Bet. 1994/95:FiU20
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1995-07-01

Ändring, SFS 2002:1022

Omfattning
upph.