Upphävd författning

Lag (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1987-06-11
Ändring införd
SFS 1987:668 i lydelse enligt SFS 2016:109
Ikraft
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

[S2]Bestämmelserna i 9 § andra stycket och 11 § i denna lag träder dock i kraft två veckor efter den dag då lagen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Prop. 2017/18:185: I paragrafen anges att den nya lagen om ekonomiska föreningar och denna lag om införande av den lagen träder i kraft den 1 juli 2018. Övervägandena finns i avsnitt 16.

2 §  Genom lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar upphävs, med de begränsningar som följer av denna lag,

  1. lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar,
  2. lagen (1951:309) angående införande av nya lagen om ekonomiska föreningar.

Prop. 2017/18:185: I paragrafen slås det fast att den nya föreningslagen och denna lag om införande av den lagen gäller även för ekonomiska föreningar som har bildats före ikraftträdandet. Övervägandena finns i avsnitt 16.

Paragrafen utsträcker den nya föreningslagens tillämplighet till att som huvudregel omfatta också ekonomiska föreningar som har bildats enligt den hittillsvarande föreningslagen eller motsvarande äldre ...

3 §  Om det i lag eller annan författning hänvisas till föreskrifter som har ersatts genom bestämmelser i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar eller i denna lag, tillämpas i stället de nya bestämmelserna.

[S2]De hänvisningar till lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar som finns i lagen (1972:262) om understödsföreningar skall dock fortsätta att gälla. Lag (1991:745).

Prop. 2017/18:185: Paragrafen innebär att den hittillsvarande föreningslagen och lagen om införande av den lagen upphävs. Övervägandena finns i avsnitt 16.

Av denna lag följer att bestämmelser i de upphävda lagarna i flera avseenden gäller även efter den nya föreningslagens ikraftträdande.

4 §  För ekonomiska föreningar som har registrerats före den 1 januari 1988 gäller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar med de undantag som anges i det följande.

Prop. 2017/18:185: Paragrafen reglerar tillämplig lag för registrering av ekonomiska föreningar som har bildats före ikraftträdandet av den nya föreningslagen. Övervägandena finns i avsnitt 16.

Från och med den 1 juli 2018 ska frågor om nyregistrering av ekonomiska föreningar följa bestämmelserna i den nya föreningslagen. I ärendet om registrering ska Bolagsverket alltså förvissa sig om att de förutsättningar för bildande ...

5 §  Om registrering av en ekonomisk förenings firma har beviljats eller sökts före den 1 januari 1988 gäller registreringen för hela landet från sistnämnda dag.

[S2]Om till följd av första stycket rätt till firmor som är förväxlingsbara uppstår utanför de län där föreningarna är registrerade, kan domstol på yrkande av part efter vad som är skäligt föreskriva att någon av firmorna eller båda får användas där endast om det sker på särskilt sätt, såsom med tillfogande av ortsangivelse eller med annat förtydligande.

Prop. 2017/18:185: Paragrafen innehåller övergångsbestämmelser avseende räkenskapsår i fråga om äldre ekonomiska föreningar. Övervägandena finns i avsnitt 16.

Enligt 3 kap. 1 § första stycket 8 i den nya föreningslagen ska stadgarna innehålla en uppgift om föreningens räkenskapsår. Detta överensstämmer med det som gäller enligt den hittillsvarande föreningslagen, men till följd av äldre övergångsbestämmelser kan det ändå ...

6 §  Om en förenings stadgar inte anger vilken tid föreningens räkenskapsår skall omfatta, skall kalenderåret vara räkenskapsår.

Prop. 2017/18:185: Paragrafen anger att en förening till och med den 30 juni 2020 får fortsätta att ta ut särskilda inträdesavgifter av sina medlemmar, trots att det inte finns en stadgereglering i frågan. Övervägandena finns i avsnitt 16.

Enligt 3 kap. 2 § andra stycket i den nya föreningslagen ska en förening som vill ta ut en särskild inträdesavgift för att utjämna skillnaden mellan den obligatoriska insatsen och en ...

7 §  Registrering och verkställande av ett beslut av föreningsstämman som har fattats före utgången av december 1987 samt talan mot ett sådant beslut skall ske enligt lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar. Det sagda gäller dock inte om annat följer av 11 § denna lag.

Prop. 2017/18:185: Paragrafen anger att en stadgebestämmelse som tillåter en längre tid än sex månader mellan en medlems dödsfall och förvärvarens medlemskapsansökan fortfarande ska gälla, om dödsfallet inträffat före ikraftträdandet. Övervägandena finns i avsnitt 16.

Enligt 4 kap. 4 § tredje stycket i den nya föreningslagen ska den som förvärvar en avliden medlems andel ansöka om medlemskap senast sex månader efter dödsfallet. ...

8 §  En styrelseledamot som har tillträtt sitt uppdrag före utgången av december 1987 skall snarast efter denna tidpunkt anmäla sitt aktieinnehav enligt 6 kap. 5 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Prop. 2017/18:185: I paragrafen finna en skyldighet för äldre ekonomiska föreningar att göra stadgeändringar med anledning av den nya föreningslagen. Övervägandena finns i avsnitt 16.

Också äldre föreningar måste – med de undantag som anges i denna lag – ha stadgar som står i överensstämmelse med den nya föreningslagen. Stadgar som strider mot den nya lagen är utan verkan från och med lagens ikraftträdande och måste därför ...

9 §  Bestämmelsen i 6 kap. 3 § första stycket första meningen lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas från och med första ordinarie föreningsstämma som hålls efter lagens ikraftträdande.

[S2]Beslut enligt 6 kap. 3 § tredje stycket nämnda lag får meddelas före den 1 januari 1988.

[S3]I fråga om en konkurs, i vilken konkursbeslutet har meddelats före ikraftträdandet, räknas den i 13 kap. 6 § andra stycket andra meningen lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar angivna tiden från första borgenärssammanträdet eller, i mindre konkurs, från konkursbeslutet. Lag (1987:688).

Prop. 2017/18:185: Paragrafen anger hur en förening ska tillämpa den nya föreningslagens bestämmelse om att medlemsförteckningen ska innehålla en uppgift om tidpunkten för en medlems inträde i föreningen. Övervägandena finns i avsnitt 16.

Enligt paragrafen behöver en förening inte komplettera medlemsförteckningen med en uppgift om tidpunkten för en medlems inträde i föreningen, om medlemmen fördes in i förteckningen före ...

10 §  En likvidation skall genomföras enligt lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar, om likvidator har utsetts före utgången av december 1987.

Prop. 2017/18:185: Paragrafen reglerar det som övergångsvis ska gälla för undertecknande och justering av stämmoprotokoll. Övervägandena finns i avsnitt 16.

Enligt 6 kap. 39 § tredje stycket i den nya föreningslagen ska ett stämmoprotokoll undertecknas av protokollföraren och justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Det ska dessutom justeras av minst en justeringsman som utses av föreningsstämman. ...

11 §  Redan före den 1 januari 1988 får föreningsstämman med tillämpning av bestämmelserna om majoritetskrav i 7 kap. 14 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar besluta sådana ändringar i stadgarna som behövs för att stadgarna skall stämma överens med den nya lagen. Beslutet skall gälla från och med den 1 januari 1988.

Prop. 2017/18:185: Paragrafen reglerar bl.a. registrering och verkställande av föreningsstämmobeslut som har fattats före den nya föreningslagens ikraftträdande. Övervägandena finns i avsnitt 16.

Enligt paragrafen ska ett stämmobeslut som har fattats före utgången av juni 2018 registreras och verkställas enligt den hittillsvarande föreningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser. Äldre bestämmelser gäller också i fråga ...

12 §  Om en förenings stadgar efter utgången av december 1987 strider mot lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, skall styrelsen utan dröjsmål lägga fram förslag till föreningsstämman om ändring av stadgarna så att de överensstämmer med den nya lagen. Vad nu sagts gäller dock inte föreskrifter i stadgarna som med stöd av denna lag får tillämpas efter utgången av december 1987.

Prop. 2017/18:185: Paragrafen reglerar det som gäller för en ansökan om att en ersättare för en styrelseledamot ska utses, om ansökan har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet av den nya föreningslagen. Övervägandena finns i avsnitt 16.

Handläggningen av en ansökan om ersättare för en styrelseledamot flyttas enligt den nya föreningslagen från allmän domstol till Bolagsverket (se 7 kap. 16 § i den nya lagen). ...

Särskilda bestämmelser om vissa äldre föreningar

13 §  Bestämmelserna i 14--19 §§ avser endast ekonomiska föreningar som har registrerats före den 1 januari 1953.

Prop. 2017/18:185: Paragrafen reglerar det som övergångsvis gäller för föreningsstämmans beslut om arvode och annan ersättning till en styrelseledamot. Övervägandena finns i avsnitt 16.

I 7 kap. 26 § första stycket i den nya föreningslagen införs en bestämmelse som innebär att om en förening inte har några stadgebestämmelser om ersättning, ska stämman besluta om ersättning till var och en av styrelseledamöterna för deras ...

14 §  En förening får bestå med oförändrad firma, även om föreningen inte uppfyller villkoren för en ekonomisk förening enligt 1 kap. 1 § första stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Stadgarnas föreskrifter om föreningens ändamål får ändras endast om ändringen medför att föreningen uppfyller de nämnda villkoren.

[S2]Endast om föreningen uppfyller de nämnda villkoren, får en ändring av firman till överensstämmelse med 14 kap. 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar registreras.

Prop. 2017/18:185: Paragrafen innehåller övergångsbestämmelser om när en styrelseordförande senast måste anmälas till föreningsregistret. Övervägandena finns i avsnitt 16.

En ekonomisk förening ska anmäla vem som har utsetts till styrelsens ordförande för registrering i föreningsregistret (se 7 kap. 44 § första stycket andra punkten i den nya föreningslagen). Enligt den aktuella paragrafen är föreningen dock inte skyldig ...

15 §  Är rätten till inträde i en förening enligt föreskrift i stadgarna mera begränsad än som är tillåtet enligt 3 kap. 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, får föreningen fortsätta att tillämpa föreskriften, om inte registrering som avses i 14 § andra stycket har ägt rum.

Prop. 2017/18:185: Paragrafen innehåller en övergångsbestämmelse om styrelseledamöters och en verkställande direktörs anmälan av aktieinnehav. Övervägandena finns i avsnitt 16.

Enligt hittills gällande bestämmelser ska en nytillträdd styrelseledamot eller verkställande direktör anmäla sina aktieinnehav i koncernbolag för införing i aktieboken i respektive bolag. Enligt 7 kap. 46 § andra stycket i den nya föreningslagen ...

16 §  Bestämmelserna i 10 kap. 2 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller endast om föreningen uppfyller villkoren för en ekonomisk förening enligt 1 kap. 1 § första stycket nämnda lag.

Prop. 2017/18:185: I paragrafen finns övergångsbestämmelser till den nya föreningslagens regler om revisorns mandattid. Övervägandena finns i avsnitt 16.

Enligt första stycket gäller mandattiden för en revisor som vid lagens ikraftträdande är utsedd för en viss tid, trots de begränsningar i fråga om längsta mandattid som gäller enligt 8 kap. 24 § i den nya föreningslagen.

Enligt andra stycket ...

17 §  Om en ordinarie föreningsstämma som avses i 7 kap. 9 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar enligt en bestämmelse i stadgarna får hållas senare än vad som är tillåtet enligt den paragrafen, får föreningen fortsätta att tillämpa bestämmelsen. Stämman ska dock alltid hållas inom nio månader efter utgången av föregående räkenskapsår. Lag (2016:109).

Prop. 2015/16:4: Ändringen i paragrafen är en följd av att det nya 7 kap. lagen om ekonomiska föreningar har en annan paragrafnumrering än det hittillsvarande 7 kap. i den lagen.

Ordet ”bestämmelse” ersätter det hittillsvarande ”föreskrift” när det talas om stadgarna. Någon saklig ändring är inte avsedd.

Prop. 2017/18:185: Paragrafen innehåller en övergångsbestämmelse i fråga om den nya föreningslagens regler om hur styrelsen ska hantera erinringar från revisorn (8 kap. 42 § andra stycket). Övervägandena finns i avsnitt 16.

Paragrafen innebär bl.a. att bestämmelsen om att en erinran ska behandlas av styrelsen vid ett sammanträde som hålls inom fyra veckor från det att erinran lämnades inte gäller för en äldre erinran. ...

18 §  De särskilda bestämmelserna i lagen (1911:55 s. 1) om ekonomiska föreningar för föreningar med personligt ansvariga medlemmar skall fortsätta att tillämpas på föreningar som består den 1 januari 1988 och vilkas medlemmar då har personligt ansvar.

Prop. 2017/18:185: Paragrafen innehåller en övergångsbestämmelse om tillämpliga regler i fråga om förutsättningarna för tvångslikvidation. Övervägandena finns i avsnitt 16.

Om en ekonomisk förening har blivit skyldig att gå i likvidation enligt den hittillsvarande föreningslagen, upphör inte den skyldigheten genom att den nya föreningslagen träder i kraft. Det innebär t.ex. att om antalet medlemmar i föreningen understeg ...

19 §  Saknar stadgarna föreskrifter om vad som skall ske med en förenings behållna tillgångar när den upplöses, gäller bestämmelserna om detta i lagen (1911:55 s. 1) om ekonomiska föreningar.

Prop. 2017/18:185: Paragrafen reglerar tillämplig lag för likvidationsförfarandet. Övervägandena finns i avsnitt 16.

Om en likvidator har utsetts före den nya föreningslagens ikraftträdande, ska likvidationen genomföras enligt den hittillsvarande föreningslagen. De bestämmelser om handläggningen av en likvidation som har tagits in i den nya föreningslagen, och som inte har någon motsvarighet i den hittillsvarande lagen, ...

Ändringar

Lag (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Lag (1987:688) om ändring i lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

    Omfattning
    ändr. 9 §
    Ikraftträder
    1988-01-01

Lag (1991:745) om ändring i lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Lag (2016:109) om ändring i lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2015/16:130, Prop. 2015/16:4, Bet. 2015/16:CU10
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2016-07-01

Ändring, SFS 2018:673

Omfattning
upph.