Upphävd författning

Förordning (1988:1104) med instruktion för Nämnden för statliga förnyelsefonder

Departement
Finansdepartementet O
Utfärdad
1988-11-10
Ändring införd
SFS 1988:1104 i lydelse enligt SFS 1998:1093
Ikraft
1988-12-15
Upphäver
Förordning (1986:729) med instruktion för nämnden för statliga förnyelsefonder
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Nämnden för statliga förnyelsefonder skall finnas inrättad så länge medel finns att fördela enligt ett avtal den 18 september 1986 mellan statens arbetsgivarverk samt Statsanställdas förbund, TCO-S (TCO:s statstjänstemannasektion) och Centralorganisationen SACO/SR om statliga förnyelsefonder (statens arbetsgivarverks cirkulär 1986 A 29).

2 §  Nämnden bedriver sin verksamhet i anslutning till avtalet.

3 §  I nämndens uppgifter ingår

 1. att besluta om tilldelning av medel enligt 3 och 5 §§ i avtalet,
 2. att i samarbete med andra myndigheter verka för att utveckla prognoser och annan information som är av betydelse för nämndens verksamhet enligt 1.

Sammansättning

4 §  Nämnden består av högst sex personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]För varje ledamot finns en personlig ersättare.

5 §  En ledamot förordnas efter förslag av Statsanställdas förbund, en efter förslag av TCO-S (TCO:s statstjänstemannasektion) och en efter förslag av Centralorganisationen SACO/SR. Detsamma gäller ersättarna för dessa ledamöter.

Organisation

6 §  Vid nämnden finns ett kansli som leds av en direktör.

[S2]Direktören är under nämnden ansvarig för den löpande verksamheten.

Verksförordningens tillämpning

7 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]18 § om myndighetens organisation,

[S3]26 § om ärendenas handläggning,

[S4]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S6]30 § om ärendeförteckning,

[S7]31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:501).

8 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 och 13 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:501).

Ärendenas handläggning

9 §  Nämnden är beslutför med sex eller fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Av ledamöterna skall halva antalet vara sådana som är förordnade efter förslag från organisationerna.

10 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till direktören att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

[S2]Direktören får överlåta åt någon annan tjänsteman att avgöra sådana ärenden.

11 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 10 § inte behöver föredras.

12 §  Vid omröstning i nämnden i ärenden om tilldelning av medel har ordföranden inte utslagsröst. Vid lika röstetal i sådana ärenden skall nämnden anses ha avslagit ansökan.

Tjänstetillsättningar m. m.

13 §  Ledamöter och ersättare utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Ordföranden och vice ordföranden utses av regeringen efter samråd med organisationerna. Ordföranden eller vice ordföranden utses bland dem som föreslagits av organisationerna.

Anställningar m.m.

14 §  Direktören anställs genom beslut av regeringen. Andra anställningar beslutas av nämnden. Förordning (1996:501).

Överklagande

15 §  Nämndens beslut i ärenden om tilldelning av medel enligt denna förordning får inte överklagas.

[S2]Andra beslut av nämnden än beslut som enligt 22 a § förvaltningslagen (1986:223) skall överklagas hos allmän förvaltningsdomstol får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga eller andra föreskrifter. Förordning (1998:1093).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1104) med instruktion för Nämnden för statliga förnyelsefonder

  Ikraftträder
  1988-12-15

Förordning (1996:501) om ändring i förordningen (1988:1104) med instruktion för Nämnden för statliga förnyelsefonder

  Omfattning
  ändr. 7, 8, 14 §§, rubr. närmast före 13 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:1093) om ändring i förordningen (1988:1104) med instruktion för Nämnden för statliga förnyelsefonder

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1646) om upphävande av förordningen (1988:1104) med instruktion för Nämnden för statliga förnyelsefonder

Omfattning
upph.