Upphävd författning

Förordning (1988:1111) med instruktion för Sjösäkerhetsrådet;

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Ändring införd
SFS 1988:1111
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1969:322) med instruktion för sjösäkerhetsrådet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Sjösäkerhetsrådet har till uppgift att främja sjösäkerheten inom fritidsbåttrafiken genom information och rådgivande verksamhet.

2 §  Rådet skall särskilt

 1. ägna uppmärksamhet åt utvecklingen inom de områden som berörs av rådets verksamhet,
 2. göra de framställningar som rådet anser behövs till regeringen, chefen för ett departement eller statliga myndigheter,
 3. samarbeta med myndigheter, organisationer och andra vars verksamhetsområden berör sjösäkerheten.

Sammansättning

3 §  Sjösäkerhetsrådet består av högst elva ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

4 §  Hos rådet finns ett kansli som leds av en sekreterare.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på sjösäkerhetsrådet:

 • 16 § om interna föreskrifter,
 • 17 § om inhämtande av uppgifter,
 • 27 § om rätt att besluta i vissa frågor,
 • 28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,
 • 29 § om myndighetens beslut.

6 §  Rådet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7, 9, 10 och 13 §§verksförordningen (1987:1100).

Ärendenas handläggning

7 §  Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

8 §  Om ett ärende är så brådskande att rådet inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med rådet.

9 §  Rådet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos rådet att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av rådet.

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 § inte behöver föredras.

Tjänstetillsättningar m. m.

11 §  Ordförande och andra ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Vice ordförande utses av rådet.

12 §  Tjänster tillsätts av rådet.

Överklagande

13 §  Rådets beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen om något annat inte följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

[S2]Rådets beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet.

Ändringar

Förordning (1988:1111) med instruktion för Sjösäkerhetsrådet

Ikraftträder
1989-01-01

Förordning (1993:927) om upphävande av förordningen (1988:1111) med instruktion för Sjösäkerhetsrådet