Upphävd författning

Förordning (1988:1128) med instruktion för Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Ändring införd
SFS 1988:1128 i lydelse enligt SFS 1997:985
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1981:681) med instruktion för statens nämnd för internationella adoptionsfrågor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Nämnden har till uppgift att underlätta adoption i Sverige av utländska barn.

[S2]Nämnden är centralmyndighet enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner och fullgör de uppgifter som följer av den lagen.

[S3]Nämnden fullgör de uppgifter som anges i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling.

[S4]Nämnden fullgör vidare de uppgifter som anges i förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption.

[S5]Nämnden fördelar statsbidrag till auktoriserade sammanslut- ningar. Förordning (1997:320).

2 §  Nämnden skall i sin verksamhet särskilt

[S2]följa den internationella utvecklingen på sitt område och därvid samla information i frågor som rör adoption av utländska barn,

[S3]följa utvecklingen av kostnaderna för adoptioner av utländska barn,

[S4]förhandla med myndigheter och organisationer i andra länder om avtal inom nämndens verksamhetsområde och ingå sådana avtal,

[S5]bedriva informationsverksamhet samt lämna upplysningar och biträde åt myndigheter och organisationer,

[S6]efter samråd med socialstyrelsen utarbeta den särskilda information som behövs för bedömning av hems lämplighet att ta emot ett barn i syfte att adoptera det,

[S7]samråda med myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör hithörande frågor.

Sammansättning

3 §  Nämnden består av elva ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Av ledamöterna skall sex vara personer som kan anses särskilt företräda allmänhetens intresse. Övriga ledamöter skall tillgodose nämndens behov av sakkunskap i olika frågor.

Organisation

4 §  Vid nämnden finns ett kansli som leds av en direktör. Förordning (1997:985).

Verksförordningens tillämpning

5 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]15 § om revisionsberättelse,

[S3]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S4]17 och 18 §§ om myndighetens organisation,

[S5]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S6]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S7]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S8]31 § om myndighetens beslut, och

[S9]35 § om överklagande. Förordning (1996:619).

6 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6 §, 7 § första stycket och andra stycket 4 samt 9 och 13 §§verksförordningen (1995:1322).

[S2]Direktören har under nämnden det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 7 § andra stycket1-3 och 5 samt 8 § verksförordningen. Förordning (1997:985).

Ärendenas handläggning

7 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

8 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

9 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 § inte behöver föredras.

Anställningar m.m.

11 §  Ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande för en bestämd tid. Nämnden utser vice ordförande.

12 §  Direktören anställs genom beslut av regeringen.

[S2]Andra anställningar beslutas av nämnden. Förordning (1997:985).

13 § har upphävts genom förordning (1996:619).

Ändringar

Förordning (1988:1128) med instruktion för Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:187) om ändring i förordningen (1988:1128) med instruktion för statens nämnd för internationella adoptionsfrågor

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1996:619) om ändring i förordningen (1988:1128) med instruktion för Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor

  Omfattning
  upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §; ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:320) om ändring i förordningen (1988:1128) med instruktion för Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor

  Omfattning
  ändr. 1, 12 §§, rubr. närmast före 11 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1997:985) om ändring i förordningen (1988:1128) med instruktion för Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor

Omfattning
ändr. 4, 6, 12 §§
Ikraftträder
1998-01-01

Ändring, SFS 2004:1145

Omfattning
upph.