Upphävd författning

Förordning (1988:1384) med instruktion för Tomtebodaskolans resurscenter

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-12-08
Ändring införd
SFS 1988:1384 i lydelse enligt SFS 1996:548
Ikraft
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Tomtebodaskolans resurscenter är avsett för synskadade barn och ungdomar från hela landet.

[S2]I 1 kap.9 och 10 §§specialskoleförordningen (1995:401) finns föreskrifter om verksamheten vid resurscentret. Ytterligare föreskrifter om verksamheten vid resurscentret får meddelas av Statens institut för handikappfrågor i skolan (institutet). Förordning (1995:772).

Styrelsen

2 §  Resurscentret leds av en styrelse. Den består av sju personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Organisation

3 § har upphävts genom förordning (1996:548).

4 §  Verksamheten leds närmast under styrelsen av en rektor.

[S2]Rektor ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Förordning (1996:548).

5 §  har upphävts genom förordning (1996:548).

Verksförordningens tillämpning

6 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten:

[S2]17 § om myndighetens organisation,

[S3]18 § om interna föreskrifter,

[S4]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S6]30 § om ärendeförteckning,

[S7]31 § om beslut. Förordning (1996:548).

7 §  Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-8, 11 och 13 §§verksförordningen (1995:1322).

[S2]Styrelsen skall till institutet lämna

 • förslag till anslagsframställning, och
 • räkenskaps- och redovisningshandlingar samt årsbokslut. Förordning (1996:548).

Personalföreträdare

8 §  Två personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden. Därvid tillämpas föreskrifterna om jäv i 13 och 14 §§personalföreträdarförordningen (1987:1101).

[S2]Personalföreträdarna och ersättare för dem utses för ett år i sänder av styrelsen efter förslag av de arbetstagarorganisationer som har medlemmar bland de anställda vid resurscentret. Organisationerna skall om möjligt avge ett gemensamt förslag.

Ärendenas handläggning

9 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst tre av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

10 §  Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

11 §  Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos myndigheten att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.

12 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 11 § inte behöver föredras.

13 §  Institutets personalansvarsnämnd prövar frågor som anges i 19 § verksförordningen (1995:1322) också för arbetstagare vid resurscentret. Förordning (1996:548).

Behörighet till vissa anställningar

14 §  Behörig som rektor är den som uppfyller kraven i 2 kap. 2 § skollagen (1985:1100). Förordning (1996:548).

15 §  Behörig för arbetsuppgifter som avser specialpedagogisk utredning och träning av synskadade barn och ungdomar samt informations- och kursverksamhet är den som är behörig till motsvarande anställning som lärare i specialskolan.

[S2]Om det finns särskilda skäl får den som inte har sådan behörighet anställas. Förordning (1996:548).

Anställningar m.m.

16 §  Ledamöter utses av institutet för högst tre år.

[S2]Institutet utser ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Förordning (1991:979).

17 §  Rektorn anställs av institutet efter förslag av styrelsen. Förordning (1996:548).

Överklagande

18 §  Styrelsens beslut får överklagas hos institutet, om något annat inte följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga, eller
 • andra föreskrifter. Förordning (1996:548).

19 §  Institutets beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas, om inte något annat följer av särskilda föreskrifter.

[S2]Institutets beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen, om inte något annat följer av de lagar som anges i 18 § eller av tredje stycket eller av andra föreskrifter.

[S3]Institutets beslut enligt 16 § får inte överklagas. Förordning (1991:979).

20 § har upphävts genom förordning (1995:772).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1384) med instruktion för Tomtebodaskolans resurscenter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.
  Regeringen har den 3 november 1988 meddelat särskilda föreskrifter om tillsättning av tjänster första gången vid Tomtebodaskolans resurscenter i samband med omorganisationen av resurscentret.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1991:979) om ändring i förordningen (1988:1384) med instruktion för Tomtebodaskolans resurscenter

  Omfattning
  ändr. 1, 7, 13, 15, 16, 17, 18, 19 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1995:772) om ändring i förordningen (1988:1384) med instruktion för Tomtebodaskolans resurscenter

  Omfattning
  upph. 20 §, rubr. närmast 20 §; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:548) om ändring i förordningen (1988:1384) med instruktion för Tomtebodaskolans resurscenter

Omfattning
upph. 3, 5 §§; ändr. 4, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 18 §§, rubr. närmast före 14, 16 §§
Ikraftträder
1996-07-01

Ändring, SFS 2000:451

Omfattning
upph.