Förordning (1988:149) om tillsättning av tjänster m.m. vid kustbevakningen

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-03-24
Ändring införd
SFS 1988:149
Ikraft
1988-04-25
Tidsbegränsad
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning gäller när kommittén (Fi 1987:08) med uppdrag att utarbeta förslag till organisation m. m. för kustbevakningen (kustbevakningskommittén) vidtar åtgärder för att inrätta kustbevakningen.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

2 §  Tjänsten som chef för kustbevakningen samt tjänsterna som chefer för enheter inom den centrala ledningen och chefer för regionala ledningar tillsätts av regeringen.

3 §  Andra tjänster än de som anges i 2 § tillsätts av kustbevakningskommittén.

4 §  Vid tillämpningen av inrättandeförordningen (1985:915) och kungörelsen (1966:462) om inrättande av vissa tjänster i befordringsgång m. m. skall med myndighet förstås kustbevakningskommittén i fråga om tjänster som tillsätts av kommittén.

[S2]Kustbevakningskommittén fullgör arbetsgivarens skyldigheter enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller kollektivavtal i frågor där kommittén vidtar åtgärder i myndighets ställe.

5 §  Tjänster får, utan att kungöras lediga till ansökan, tillsättas med arbetstagare som vid tillsättningstidpunkten ingår i sådan övertalighetsgrupp enligt trygghetsavtalet för arbetstagare hos staten (TrA-S) vid tullverket som har fastställts med anledning av kustbevakningens inrättande.

[S2]Tjänster som inte kan tillsättas enligt första stycket, får utan att kungöras lediga till ansökan tillsättas med andra arbetstagare som berörs av kustbevakningens inrättande och är förordnade tills vidare utan tidsbegränsning, om dessa tjänster i fråga om arbetsuppgifter och löneställning i huvudsak motsvarar de innehavda tjänsterna.

[S3]För tjänster som kustbevakningskommittén enligt annars gällande föreskrifter kungör lediga till ansökan, skall ansökningstiden vara två veckor.

6 §  Omplaceringsförordningen (1984:110) och förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar tillämpas inte när tjänster tillsätts enligt 5 § första eller andra stycket.

7 §  Beslut i tillsättningsärenden ges till känna genom att anslås på anslagstavla hos generaltullstyrelsen.

8 §  Kustbevakningskommitténs beslut i ett tillsättningsärende får överklagas hos försvarets personalnämnd inom två veckor från den dag då beslutet har anslagits på anslagstavla hos generaltullstyrelsen.

[S2]Nämndens beslut får inte överklagas.

[S3]/r3/ Rätt att besluta om viss anskaffning m. m.

9 §  Intill dess kustbevakningen har inrättats får kustbevakningskommittén efter samråd med generaltullstyrelsen avgöra sådana lokal-, intendentur- och materielfrågor, andra ekonomiska frågor och personalfrågor i övrigt som väsentligen berör kustbevakningens verksamhet.

[S2]/r3/ Rätt att besluta om föreskrifter

10 §  Kustbevakningskommittén får meddela de föreskrifter som behövs om kustbevakningens organisation och formerna för kustbevakningens verksamhet.

[S2]/r3/ Övriga frågor

11 §  Ärenden enligt denna förordning avgörs av ordföranden och minst en ledamot. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

[S2]Ordföranden får medge att kommitténs experter deltar i handläggningen av ärendena.

12 §  I fråga om varje beslut skall det finnas en handling som utvisar dagen för beslutet, beslutets innehåll och vem som har fattat beslutet.

13 §  Kustbevakningskommittén får utföra personalkontroll enligt personalkontrollkungörelsen (1969:446).

14 §  Generaltullstyrelsen skall lämna kustbevakningskommittén biträde när den handlägger frågor som avses i denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:149) om tillsättning av tjänster m.m. vid kustbevakningen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 25 april 1988 och gäller till utgången av juni 1988. Dock skall bestämmelserna i 5 och 6 §§ gälla för kustbevakningen intill utgången av juni 1989.
Ikraftträder
1988-04-25