Lag (1988:15) om förbud mot vissa radar- och laservarnare

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1988-01-07
Ändring införd
SFS 1988:15 i lydelse enligt SFS 1998:1622
Ikraft
1988-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Med radarvarnare förstås i denna lag varje anordning som är konstruerad för att ta emot elektromagnetiska vågor från en radarhastighetsmätare för vägtrafik.

[S2]Med laservarnare förstås i denna lag varje anordning som är konstruerad för att ta emot elektromagnetiska vågor från en laserhastighetsmätare för vägtrafik.

[S3]Med laserstörare förstås i denna lag varje anordning som är konstruerad för att med elektromagnetiska vågor störa funktionen hos en laserhastighetsmätare för vägtrafik. Lag (1998:1622).

2 §  Radarvarnare, laservarnare eller laserstörare får inte tillverkas, innehas, överlåtas eller användas. Ej heller får en annan anordning som är så konstruerad att den kan ta emot elektromagnetiska vågor från en radarhastighetsmätare eller en laserhastighetsmätare eller sända elektromagnetiska vågor till en laserhastighetsmätare användas i ett fordon för detta ändamål. Lag (1998:1622).

3 §  Den som uppsåtligen bryter mot 2 § skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:1622).

 • RH 2000:13:Straffmätning i mål om brott mot lagen (1988:15) om förbud mot vissa radar- och laserinstrument.

4 §  En radarvarnare, en laservarnare, en laserstörare eller annan anordning som varit föremål för brott enligt denna lag skall förklaras förverkad. Lag (1998:1622).

 • RH 2002:22:Förutsättningar för att förverka två laserstörare har ansetts föreligga oaktat vare sig den tilltalade eller annan fällts till ansvar för brott med avseende på de ifrågavarande laserstörarna.

Ändringar

Lag (1988:15) om förbud mot vissa radar- och laservarnare

Lag (1994:295) om ändring i lagen (1988:15) om förbud mot radarvarnare

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:200, Prop. 1993/94:102, Bet. 1993/94:TU18
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1998:1622) om ändring i lagen (1988:15) om förbud mot radar- och laservarnare

Förarbeten
Rskr. 1997/98:260, Prop. 1997/98:124, Bet. 1997/98:TU11
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
CELEX-nr
398L0034
Ikraftträder
1999-01-01