Upphävd författning

Förordning (1988:282) med instruktion för trafiksäkerhetsverket;

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-05-19
Ändring införd
SFS 1988:282
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1985:345) med instruktion för trafiksäkerhetsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Trafiksäkerhetsverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om säkerheten i vägtrafiken och skall särskilt svara för samordningen av trafiksäkerhetsarbetet.

[S2]Trafiksäkerhetsverket svarar även för frågor om yrkestrafik och internationella vägtransporter samt handikappanpassning av kollektiva färdmedel och terminaler. Verket svarar för kansligöromålen åt buss- och taxivärderingsnämnden.

[S3]Verket skall främja en miljöanpassad fordonstrafik. Förordning (1991:1726).

2 §  Trafiksäkerhetsverket ansvarar också för

 1. bil- och körkortsregistreringen,
 2. frågor om körkort, förarutbildning och förarprov,
 3. frågor om trafik på väg och i terräng,
 4. frågor om fordons beskaffenhet och utrustning,
 5. information om bestämmelser om trafiksäkerhet.

3 §  Trafiksäkerhetsverket får bedriva uppdrags- och försäljningsverksamhet som är förenlig med verkets uppgifter i övrigt.

3 a §  Trafiksäkerhetsverket får, med de begränsningar som följer av datalagen (1973:289) och sekretesslagen (1980:100) till myndigheter och enskilda sälja uppgifter ur det bilregister som verket för enligt bilregisterkungörelsen (1972:599).

[S2]Uppgifterna får lämnas ut via terminal, på medium för automatisk databehandling eller på annat sätt.

[S3]Grunderna för prissättningen bestäms av trafiksäkerhetsverket.

[S4]Uppgifter som avser den registrerades personliga förhållanden får inte säljas, om de kan antas utgöra ett hot mot den registrerades personliga integritet. Har den registrerade anmält till trafiksäkerhetsverket att han inte önskar att uppgifterna används för direktreklam får hans uppgifter inte säljas för sådant ändamål. Förordning (1991:2039).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på trafiksäkerhetsverket.

Trafiksäkerhetsverkets ledning

5 §  Trafiksäkerhetsverkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

6 §  Trafiksäkerhetsverkets styrelse består av högst nio personer, generaldirektör en medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1992:923).

Organisation

7 §  Inom trafiksäkerhetsverket finns fyra avdelningar, nämligen avdelningen för bil- och körkortsregistren, planeringsavdelningen, trafikavdelningen och kansliavdelningen. Vidare finns en informationsenhet och en forskningsenhet.

[S2]För frågor som gäller samordning och planering av trafiksäkerhetsarbetet finns ett råd.

[S3]Vidare finns en nämnd för yrkestrafikfrågor och en rådgivande delegation för handikappfrågor. Förordning (1991:1726).

8 §  Varje avdelning leds av en avdelningschef. Informationsenheten leds av en informationschef och forskningsenheten av en forskningschef.

[S2]En av cheferna är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1989:112).

9 §  För den regionala verksamheten finns sju distrikt. Varje distrikt förestås av en distriktschef.

Rådet för samordning och planering

10 §  Rådet har till uppgift att bistå verket i frågor om trafiksäkerhetsarbetets samordning och planering.

11 §  Rådet består av trafiksäkerhetsverkets generaldirektör, ordförande, samt motsvarande företrädare för rikspolisstyrelsen, vägverket, transportforskningsberedningen och skolverket.

[S2]I rådet får också ingå företrädare för Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet och Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande samt, för särskilda fall, andra ledamöter som rådet bestämmer. Förordning (1991:1726).

12 §  Trafiksäkerhetsverket skall årligen före den 1 september lämna regeringen

 1. en redovisning av rådets verksamhet under det senaste budgetåret och planerade verksamhet för löpande budgetår,
 2. en programplan för rådets arbete under de kommande tre budgetåren.

Nämnden för yrkestrafikfrågor och den rådgivande delegationen för handikappfrågor

12 a §  Nämnden för yrkestrafikfrågor har till uppgift att följa utvecklingen på yrkestrafikområdet och ge förslag till åtgärder.

[S2]Den rådgivande delegationen för handikappfrågor har till uppgift att bistå trafiksäkerhetsverket i frågor om handikappanpassning av färdmedel och terminaler och som är av större vikt. Förordning (1991:1726).

12 b §  Nämnden för yrkestrafikfrågor består av trafiksäkerhetsverkets generaldirektör, ordförande, samt företrädare för rikspolisstyrelsen, riksskatteverket, länsstyrelserna, Svenska busstrafikförbundet, Svenska lokaltrafikföreningen, Svenska taxiförbundet, Svenska transportarbetareförbundet och Svenska åkeriförbundet.

[S2]Den rådgivande delegationen för handikappfrågor består av trafiksäkerhetsverkets generaldirektör, ordförande, samt företrädare för statens handikappråd, statens järnvägar, Svenska kommunförbundet, Svenska lokaltrafikföreningen, Handikappinstitutet, Handikappförbundens centralkommitté, De handikappades riksförbund och Synskadades riksförbund. Förordning (1991:1726).

12 c §  I nämnden för yrkestrafikfrågor och den rådgivande delegationen för handikappfrågor får företrädare för andra myndigheter och organisationer ingå i särskilda fall, om nämnden eller delegationen bestämmer det. Förordning (1991:1726).

Personalföreträdare

13 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på trafiksäkerhetsverket.

[S2]/r3/ Personalansvarsnämnden

14 §  Trafiksäkerhetsverkets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av verkets chefsjurist och en annan chef som generaldirektören utser. Generaldirektören är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter, däribland chefsjuristen, är närvarande.

[S3]/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

15 §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter. Detta gäller dock inte beträffande föreskrifter som har principiell betydelse eller annars är av större vikt.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

16 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänsterna som avdelningschef, informationschef och forskningschef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Övriga tjänster tillsätts av trafiksäkerhetsverket. Förordning (1989:112).

17 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

18 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

19 §  Andra ledamöter i rådet för samordning och planering än ordföranden och de ledamöter som utses för särskilda fall förordnas av regeringen för högst tre år.

19 a §  Andra ledamöter i nämnden för yrkestrafikfrågor och den rådgivande delegationen för handikappfrågor än ordföranden och ledamöter som utses för särskilda fall förordnas av trafiksäkerhetsverket för en bestämd tid. Förordning (1991:1726).

[S2]/r3/ Bisysslor

20 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av trafiksäkerhetsverket även i fråga om avdelningscheferna, informationschefen och forskningschefen. Förordning (1989:112).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:282) med instruktion för Trafiksäkerhetsverket

Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1989:112) om ändring i förordningen (1988:282) med instruktion för trafiksäkerhetsverket

  Omfattning
  ändr. 7, 8, 16, 20 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1991:942) om ändring i förordningen (1988:282) med instruktion för trafiksäkerhetsverket

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1264) om ändring i förordningen (1988:282) med instruktion för trafiksäkerhetsverket

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-10-01

Förordning (1991:1726) om ändring i förordningen (1988:282) med instruktion för trafiksäkerhetsverket

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:100
  Omfattning
  ändr. 1, 7, 11 §§; nya 12 a, 12 b, 12 c, 19 a §§, rubr. närmast före 12 a §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1991:2039) om ändring i förordningen (1988:282) med instruktion för trafiksäkerhetsverket

  Omfattning
  ny 3 a §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:923) om ändring i förordningen (1988:282) med instruktion för Trafiksäkerhetsverket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1992. Den tillämpas dock för tiden från och med den 1 juli 1992.
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1992-08-01

Ändring, SFS 1992:1467

  Omfattning
  upph.