Upphävd författning

Förordning (1988:344) med instruktion för statens provningsanstalt;

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-05-19
Ändring införd
SFS 1988:344
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1984:49) med instruktion för statens provningsanstalt
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens provningsanstalt är landets centrala institution för teknisk utvärdering, provning och mätteknik och därmed förenad rådgivning, forskning och utveckling. Förordning (1989:528).

2 §  Statens provningsanstalt skall

 1. utföra undersökningar, provningar och tekniska utvärderingar av material, konstruktioner och system och därmed förenad verksamhet,
 2. bedriva teknisk-vetenskaplig forskning och utveckling inom sitt verksamhetsområde,
 3. lämna experthjälp och råd till andra myndigheter samt medverka i nationella och internationella standardiseringsarbeten och liknande arbeten. Förordning (1989:528).

3 §  Statens provningsanstalt skall därvid

 1. ansvara för utveckling av mät- och provningsteknik,
 2. systematiskt samla och bearbeta, samt i den mån det är lämpligt, offentliggöra forskningsresultat och andra rön,
 3. bevaka och delta i internationellt tekniskt samarbete,
 4. beakta vedertagna internationella riktlinjer,
 5. fullgöra uppgifter som riksprovplats och riksmätplats enligt lagen (1989:164) om kontroll genom teknisk provning och om mätning,
 6. fullgöra uppgifter som anges i förordningen (1986:984) om bestämning av volym och vikt, förordningen (1987:423) om handel med ädelmetallarbeten samt kungörelsen (1964:504) om användning av skrivmateriel i statlig verksamhet (skrivmaterielkungörelse). Förordning (1989:528).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på provningsanstalten med undantag av 18 §.

Myndighetens ledning

5 §  Generaldirektören är chef för provningsanstalten.

Styrelsen

6 §  Styrelsen består av högst tio personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

7 §  Vid provningsanstalten finns en teknisk direktör samt en planerings- och marknadsdirektör.

[S2]I övrigt finns sju tekniska enheter och en administrativ enhet. Varje enhet förestås av en chef.

[S3]Provningsanstalten får bedriva filialverksamhet i den omfattning regeringen bestämmer.

Personalföreträdare

8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på provningsanstalten.

Personalansvarsnämnden

9 §  Provningsanstaltens personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av planerings- och marknadsdirektören, den tekniska direktören och enhetscheferna.

[S2]Generaldirektören är nämndens ordförande.

[S3]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Tjänstetillsättningar m. m.

10 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänster som planerings- och marknadsdirektör, teknisk direktör eller enhetschef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Andra tjänster tillsätts av provningsanstalten.

11 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

12 §  Styrelseledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid.

Bisysslor

13 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av provningsanstalten även i fråga om planerings- och marknadsdirektören, den tekniske direktören och enhetscheferna.

Ändringar

Förordning (1988:344) med instruktion för Statens provningsanstalt

Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1989:528) om ändring i förordningen (1988:344) med instruktion för statens provningsanstalt

  Omfattning
  ändr. 1-3 §§, rubr. närmast före 4 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1993:704) om upphävande av förordningen (1988:344) med instruktion för Statens provningsanstalt

  Omfattning
  upph.