Upphävd författning

Förordning (1984:49) med instruktion för statens provningsanstalt

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1984-02-09
Ändring införd
SFS 1984:49
Ikraft
1984-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, tillämpas på statens provningsanstalt.

Uppgifter

2 §  Statens provningsanstalt är rikets offentliga provningsanstalt och skall på uppdrag av myndigheter, företag eller enskilda utföra provningar, undersökningar och tekniska utvärderingar av material och konstruktioner och därmed förenad verksamhet.

[S2]Anstalten skall bedriva teknisk-vetenskaplig forskning inom sitt verksamhetsområde.

[S3]Anstalten skall samarbeta med industriföretag och andra enskilda organisationer samt statliga myndigheter och institutioner som berörs av anstaltens verksamhet. Anstalten skall, i den mån det kan ske, ställa personal till förfogande för standardiserings- och liknande arbeten.

[S4]Anstalten leder justeringsväsendet, utför justeringar samt fullgör andra uppgifter som anges i förordningen (1986:984) om bestämning av volym och vikt, m. m. Anstalten fullgör vidare uppgifter enligt förordningen (1974:284) om arbeten av guld, silver eller platina och kungörelsen (1964:504) om användning av skrivmateriel i statlig verksamhet. Anstalten är riksprovplats i den utsträckning som framgår av förordningen (1985:1107) om riksprovplatser och auktoriserade provplatser m.m. Förordning (1987:113).

3 §  Anstalten skall systematiskt samla, ordna och bearbeta samt, i den mån förhållandena medger det, offentliggöra forskningsresultat och andra rön inom sitt verksamhetsområde.

4 §  Sådana avgifter som avses i förordningen (1975:586) om register över statliga avgifter fastställs av anstalten efter samråd med riksrevisionsverket.

[S2]Anstaltens prissättning i övrigt sker enligt de riktlinjer som anstalten fastställer.

5 §  Anstalten leds av en styrelse som består av tio personer. I styrelsen ingår myndighetens generaldirektör. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. skall tillämpas på anstalten. Förordning (1987:113).

6 §  Generaldirektören är chef för anstalten.

[S2]Hos anstalten finns en marknadsdirektör, en teknisk direktör samt ett verksledningssekretariat.

[S3]Inom anstalten finns sju resultatenheter för den tekniska verksamheten samt en administrativ enhet. Varje enhet förestås av en chef.

[S4]Anstalten får bedriva filialverksamhet i den omfattning regeringen bestämmer. Förordning (1987:113).

7 §  Hos anstalten finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får anstalten anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

8 §  Av styrelsen avgörs

 1. frågor om omfattningen och inriktningen av anstaltens verksamhet,
 2. viktigare författningsfrågor,
 3. viktigare frågor om anstaltens organisation och arbetsformer,
 4. viktigare frågor om samarbete mellan anstalten och andra institutioner och organisationer,
 5. anslagsfrågor, fastställande av avgifter och riktlinjer enligt 4 § samt andra ekonomiska frågor av större vikt,
 6. frågor om skiljande från annan anställning är provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 7. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

9 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och generaldirektören och minst tre andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:828).

10 §  Om ett styrelseärende är så brådskande, att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan minst tre av ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och generaldirektören. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

11 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av annan tjänsteman i den omfattning som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

12 §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av marknadsdirektören eller den tekniske direktören enligt vad generaldirektören bestämmer. Är båda dessa förhindrade får generaldirektören i stället utse en av de chefer som anges i 6 § tredje stycket. Den som utövar tjänsten träder i generaldirektörens ställe även som ledamot av styrelsen.

[S2]I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar.

13 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 11 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]Enhetschefen har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans enhet föredras av någon annan.

14 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa avseenden.

15 § har upphävts genom förordning (1986:828).

16 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

17 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m.m.

18 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Tjänster som marknadsdirektör, teknisk direktör eller chef som anges i 6 § tredje stycket tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av anstalten.

19 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av regeringen för högst tre år. Förordnande att vara styrelsens ordförande eller vice ordförande meddelas av regeringen för samma tid.

Övriga bestämmelser

20 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänst som generaldirektör, marknadsdirektör, teknisk direktör eller chef som anges i 6 § tredje stycket.

21 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av anstalten även i fråga om marknadsdirektören, den tekniske direktören och de chefer som anges i 6 § tredje stycket.

Ändringar

Förordning (1984:49) med instruktion för statens provningsanstalt

Ikraftträder
1984-03-01

Förordning (1986:828) om ändring i förordningen (1984:49) med instruktion för statens provningsanstalt

  Omfattning
  upph. 15 §; ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:113) om ändring i förordningen (1984:49) med instruktion för statens provningsanstalt

  Omfattning
  ändr. 2, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1987-05-01

Ändring, SFS 1988:344

  Omfattning
  upph.