Upphävd författning

Förordning (1988:531) med instruktion för Styrelsen för internationell utveckling (SIDA);

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:531
Ikraft
1988-09-01
Upphäver
Förordning (1973:687) med instruktion för styrelsen för internationell utveckling
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Styrelsen för internationell utveckling, Swedish International Development Authority (SIDA), är en myndighet för det direkta utvecklingssamarbete som Sverige bedriver med utvecklingsländer.

[S2]I den omfattning regeringen särskilt föreskriver handlägger SIDA dessutom ärenden som rör samarbete på utvecklingsområdet med mellanstatliga organisationer. SIDA har vidare, om inte regeringen bestämmer något annat, tillsyn över biståndsinsatser som genomförs av annan svensk myndighet, organisation eller företag med bidrag från SIDA.

2 §  SIDA skall i sitt samarbete med internationella organisationer samt myndigheter och organisationer i andra länder anpassa sig till utrikesförvaltningens allmänna verksamhet och principer. Förordning (1992:270).

3 §  SIDA skall särskilt

 1. sörja för eller bistå vid rekrytering, utbildning och handledning av personal inom utvecklingssamarbetet samt förse personal inom det direkta utvecklingssamarbetet med information och instruktioner,
 2. sprida information om utvecklingen i u-länderna och det svenska utvecklingssamarbetet.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen skall tillämpas på SIDA med undantag av 2, 18 och 30 §§.

[S2]/r3/ Myndighetens ledning

5 §  SIDA:s generaldirektör är chef för myndigheten.

[S2]/r3/ Styrelsen

6 §  SIDA:s styrelse består av högst tolv personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S3]/r3/ Organisationen

7 §  SIDA:s verksamhet är organiserad i en enda myndighet. Vid denna är samtliga tjänster inrättade och personalen anställd.

[S2]Inom myndigheten finns sex avdelningar, nämligen fyra avdelningar med regionansvar där biståndskontoren ingår, en avdelning med byråer med ansvar för olika sektorer samt en administrativ avdelning. Varje avdelning leds av en avdelningschef.

[S3]Avdelningen för byråer med ansvar för olika sektorer svarar för den administrativa ledningen av byråerna och för att sakkunskap finns tillgänglig inom sektorerna. I verksamhetsplaneringen tilldelas avdelningarna med regionansvar denna sakkunskap efter behov. Ledningen av planering, genomförande och uppföljning av projekt och program ankommer på avdelningschef med regionansvar. Förordning (1992:270).

8 §  Biståndskontor inrättas efter beslut av regeringen.

[S2]/r3/ Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på SIDA.

[S2]/r3/ Personalansvarsnämnden

10 §  SIDA:s personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av chefen för den administrativa avdelningen, chefen för personalbyrån och chefen för det juridiska sekretariatet.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. Förordning (1992:270).

[S3]/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

11 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänster som avdelningschef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Tjänster som chef vid biståndskontoren tillsätts av SIDA efter samråd med utrikesdepartementet. Om chefen samtidigt är chef för en utlandsmyndighet, tillsätts tjänsten dock av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S4]Andra tjänster tillsätts av SIDA.

[S5]SIDA får tillsätta tjänster utan att de har kungjorts lediga till ansökan. Förordning (1989:779).

12 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

13 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]/r3/ Delegering av beslutanderätt i vissa fall

14 §  SIDA får överlämna åt utlandsmyndighet eller annan myndighet att på SIDA:s vägnar avgöra ärenden som är sådana att de inte behöver prövas av SIDA:s styrelse eller generaldirektören.

[S2]SIDA får träffa avtal med myndigheter, organisationer, företag och andra om att genomföra beslutade biståndsinsatser. Förordning (1992:270).

[S3]/r3/ Bisysslor

15 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av SIDA även i fråga om avdelningschefer.

[S2]/r3/ Överklagande

16 §  SIDA:s beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

[S2]SIDA:s beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet.

Ändringar

Förordning (1988:531) med instruktion för Styrelsen för internationell utveckling (SIDA)

Ikraftträder
1988-09-01

Förordning (1989:779) om ändring i förordningen (1988:531) med instruktion för styrelsen för internationell utveckling (SIDA)

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1989-11-01

Förordning (1992:270) om ändring i förordningen (1988:531) med instruktion för styrelsen för internationell utveckling (SIDA)

  Omfattning
  ändr. 2, 7, 10, 14 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Ändring, SFS 1995:869

  Omfattning
  upph.