Upphävd författning

Förordning (1988:570) med instruktion för Kommerskollegium

Departement
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:570
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1985:604) med instruktion för kommerskollegium
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kollegiet skall tillhandahålla underlag för regeringens beslut och ställningstaganden genom utredningar samt genom löpande samråd med Utrikesdepartementets handelsavdelning. Kollegiet skall vidare svara för vissa myndighetsfunktioner.

[S2]Verksamheten bedrivs inom ramen för Sveriges medverkan i EG:s tullunion och den gemensamma handelspolitiken. Utgångspunkten är det svenska intresset av ett öppet och starkt multilateralt handelssystem och av fortsatta liberaliseringar.

[S3]Av beredskapsförordningen (1993:242) framgår att kollegiet är ansvarig myndighet för funktionen Utrikeshandel. Av samma förordning framgår vilka närmare uppgifter som följer av detta. Förordning (1995:643).

2 §  Kollegiet skall

 1. genomföra utredningar och lämna yttranden och förslag i frågor som rör
  • Europeiska unionen (EU), särskilt EU:s handelspolitik och ekonomiska och handelspolitiska relationer med omvärlden, samt utvecklingen av den inre marknaden,
  • Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA),
  • Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
  • Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT),
  • Världshandelsorganisationen (WTO),
  • Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD),
  • FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE),
  • FN:s organ för handel och utveckling (UNCTAD),
  • handelsförbindelser och ekonomiskt samarbete med andra länder,
 2. i kontakt med Europeiska gemenskapernas kommission handlägga frågor om import- och exportlicenser och reglering av utrikeshandeln m.m. som följer av Sveriges deltagande i EG:s tullunion, om inte andra myndigheter har det till uppgift,
 3. stå till tjänst med uppgifter som behöver lämnas till internationella organisationer på det ekonomiska området, om inte andra myndigheter har det till uppgift,
 4. genomföra utredningar och lämna yttranden och förslag i tull- och ursprungsfrågor, i frågor som avser dumpad, subventionerad eller annan marknadsstörande import och frågor om tekniska eller andra icke-tariffära handelshinder i och utanför Sverige,
 5. i enlighet med internationella överenskommelser anmäla sådana tekniska regler som avses i förordningen (1994:2029) om tekniska regler och i övrigt fullgöra uppgifter som kollegiet har enligt den förordningen,
 6. delge berörda myndigheter information om EG:s verksamhet för att undanröja handelshinder av teknisk natur, och om det är möjligt delge myndigheter, näringslivsorganisationer och enskilda information om den löpande verksamheten på detta område i GATT, WTO, EG, EES och EFTA,
 7. fungera som ett centrum för Europainformation, till vilket myndigheter, organisationer och enskilda kan vända sig för information och dokumentation om reglerna inom EG och EES,
 8. följa utvecklingen av utrikeshandeln,
 9. bevaka att det internationella handelspolitiska regelverket efterlevs i Sverige,
 10. handlägga frågor om handelskamrar,
 11. handlägga frågor om förenkling av handelsprocedurer och följa det internationella arbetet på handelsprocedurområdet,
 12. fungera som kontaktpunkt där företag och enskilda kan anmäla handelshinder, och
 13. fungera som sådan behörig myndighet som avses i förordningen (1997:83) om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land. Förordning (1997:84).

3 § har upphävts genom förordning (1992:970).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på kollegiet:

[S2]2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

[S3]3 § om myndighetens ledning,

[S4]6-9 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

[S5]15 § om revisionsberättelse,

[S6]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S7]17 och 18 §§ om myndighetens organisation,

[S8]19 och 20 §§ om personalansvarsnämnden,

[S9]23 § om myndighetschefens ställföreträdare,

[S10]24 och 25 §§ om föredragning,

[S11]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S12]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S13]29 § om inhämtande av uppgifter och utövande av tillsyn,

[S14]30 § om ärendeförteckning,

[S15]31 § om myndighetens beslut,

[S16]32 § om anställningar m.m.,

[S17]35 § om överklagande. Förordning (1996:192).

Myndighetens ledning

5 §  Kollegiets generaldirektör är chef för myndigheten.

6 § har upphävts genom förordning (1993:525).
7 § har upphävts genom förordning (1996:192).

Handelsprocedurrådet

7 a §  Till kollegiet är knutet ett handelsprocedurråd med uppgift att fungera som forum för diskussioner och informationsutbyte om det internationella arbetet på handelsprocedurområdet samt att bistå kollegiet i detta arbete.

[S2]Rådet består av en ordförande och högst tio andra ledamöter. Förordning (1993:525).

Krishandelsrådet

8 §  Till kollegiet är knutet ett krishandelsråd med representanter från näringslivet med uppgift att bistå kollegiet vid handläggningen av frågor som rör utrikeshandeln i krissituationer.

[S2]Rådet består av generaldirektören, som är ordförande, och högst sex andra ledmöter.

[S3]I rådets möten skall även företrädare för Överstyrelsen för civil beredskap, Generaltullstyrelsen, Statens jordbruksverk och Exportkreditnämnden delta. Enligt ordförandens bestämmande kan sakkunniga från andra myndigheter och organisationer biträda rådet. Förordning (1992:970).

9 § har upphävts genom förordning ( 1991:845).
10 § har upphävts genom förordning (1995:643).
11 § har upphävts genom förordning (1995:643).
12 § har upphävts genom förordning (1994:406).

Personalföreträdare

13 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på kollegiet.

14 § har upphävts genom förordning (1996:192).
15 § har upphävts genom förordning (1993:525).

Ärendenas handläggning

16 §  Generaldirektören avgör ärenden som inte skall avgöras av personalansvarsnämnden.

[S2]Om ett sådant ärende inte behöver prövas av generaldirektören, får det avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S3]Handelsprocedurrådet och krishandelsrådet skall sammanträda när ordföranden anser att det behövs.

[S4]Vid sammanträde med krishandelsrådet bör de chefer närvara, vilkas enheter berörs av ett ärende i rådet. Efter beslut av rådets ordförande skall även andra tjänstemän närvara. Förordning (1995:643).

[S5]Anställningar m. m.

17 § har upphävts genom förordning (1996:192).
18 § har upphävts genom förordning (1996:192).
19 § har upphävts genom förordning (1993:525).

20 §  Ordförande och ledamöter i handelsprocedurrådet utses, efter förslag av kollegiet, av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra ledamöter än ordföranden i krishandelsrådet utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1995:643).

21 § har upphävts genom förordning (1992:970).

Ändringar

Förordning (1988:570) med instruktion för Kommerskollegium

Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1989:154) om ändring i förordningen (1988:570) med instruktion för kommerskollegium

  Omfattning
  ändr. 6, 7, 10, 14-17, 21 §§
  Ikraftträder
  1989-06-01

Förordning (1989:916) om ändring i förordningen (1988:570) med instruktion för kommerskollegium

  Omfattning
  ändr. 2, 7, 17, 21 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:987) om ändring i förordningen (1988:570) med instruktion för kommerskollegium

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1990-12-01

Förordning (1991:845) om ändring i förordningen (1988:570) med instruktion för kommerskollegium

  Omfattning
  upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §; ändr. 1, 8 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:970) om ändring i förordningen (1988:570) med instruktion för Kommerskollegium

  Omfattning
  upph. 3, 21 §§; ändr. 2, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20 §§, rubr. närmast före 8 §; omtryck
  Ikraftträder
  1992-10-01

Förordning (1993:289) om ändring i förordningen (1988:570) med instruktion för Kommerskollegium

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:525) om ändring i förordningen (1988:570) med instruktion för Kommerskollegium

  Omfattning
  upph. 6, 15, 19 §§, rubr. närmast före 6 §; ändr. 2, 4, 14, 16, 20 §§, rubr. närmast före 16 §; nya 7 a §, rubr. närmast före 7 a §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:406) om ändring i förordningen (1988:570) med instruktion för Kommerskollegium

  Omfattning
  upph. 12 §; ändr. 1, 2, 11, 16, 20 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:643) om ändring i förordningen (1988:570) med instruktion för Kommerskollegium

  Omfattning
  upph. 10, 11 §§, rubr. närmast före 10, 11 §§; ändr. 1, 2, 16, 17, 20 §§, rubr. närmast före 17 §; omtryck
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:192) om ändring i förordningen (1988:570) med instruktion för Kommerskollegium

  Omfattning
  upph. 7, 14, 17, 18 §§, rubr. närmast före 7, 14 §§; ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Förordning (1997:84) om ändring i förordningen (1988:570) med instruktion för Kommerskollegium

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1997-04-15

Ändring, SFS 1998:279

  Omfattning
  upph.