Upphävd författning

Förordning (1988:682) med instruktion för kriminalvårdsnämnden

Departement
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
1988-06-09
Ändring införd
SFS 1988:682 i lydelse enligt SFS 2006:1161
Ikraft
1988-09-01
Upphäver
Förordning (1981:234) med instruktion för kriminalvårdsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I 37 kap.brottsbalken finns bestämmelser om Kriminalvårdsnämndens sammansättning m.m.

[S2]Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Kriminalvårdsnämnden:

[S3]18 § om interna föreskrifter,

[S4]26 § om förklaringar m.m. i ärenden och

[S5]31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:398).

2 §  Nämndens sammanträden hålls i Stockholm. För behandling av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden får nämnden dock sammanträda på annan ort. Nämnden får även sammanträda per telefon. Förordning (2006:1161).

3 §  Kriminalvården tillhandahåller nämnden sammanträdesrum, kanslilokaler och personal. Förordning (2005:1004).

4 §  Om ordföranden inte bestämmer annat, avgörs ärendena efter föredragning av tjänstemän hos Kriminalvården.

[S2]Nämnden får bestämma att en kriminalvårdstjänsteman skall närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar. Förordning (2005:1004).

5 §  Vid handläggning av ärenden som angår nämndens administration är nämnden beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande.

6 §  Den som är ersättare för ledamot skall beredas tillfälle att genom information följa arbetet i nämnden.

[S2]När det är lämpligt bör ersättaren kallas till sammanträde även när inte någon ordinarie ledamot har förfall.

[S3]Vid behov skall särskilda informationsmöten för ledamöter och ersättare anordnas.

7 §  Vid nämndens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden.

[S2]I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad.

8 §  Nämnden skall varje år före den 1 mars ge in en berättelse till Kriminalvården om sin verksamhet under det senaste budgetåret. Förordning (2005:1004).

9 §  Kallelser och andra handlingar får tillställas den dömde genom delgivning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:682) med instruktion för Kriminalvårdsnämnden

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft den 1 september 1988, då förordningen (1981:234) med instruktion för kriminalvårdsnämnden skall upphöra att gälla. Bestämmelsen i 8 § om berättelse till kriminalvårdsstyrelsen skall första gången omfatta tiden den 1 januari 1988 t. o. m. den 30 juni 1989.
    Ikraftträder
    1988-09-01

Förordning (1996:398) om ändring i förordningen (1988:682) med instruktion för Kriminalvårdsnämnden

Omfattning
ändr. 1, 8 §§
Ikraftträder
1996-07-01

Förordning (2005:1004) om ändring i förordningen (1988:682) med instruktion för Kriminalvårdsnämnden

Omfattning
ändr. 3, 4, 8 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1161) om ändring i förordningen (1988:682) med instruktion för Kriminalvårdsnämnden

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-12-01

Ändring, SFS 2007:1173

Omfattning
upph.