Upphävd författning

Förordning (1988:683) med instruktion för övervakningsnämnderna

Departement
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
1988-06-09
Ändring införd
SFS 1988:683 i lydelse enligt SFS 2005:1005
Ikraft
1988-09-01
Upphäver
Förordning (1983:257) med instruktion för övervakningsnämnderna
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Övervakningsnämndernas verksamhetsområden beslutas av regeringen.

[S2]I 37 kap.brottsbalken finns bestämmelser om övervakningsnämndernas sammansättning m.m.

[S3]Ordförande och vice ordförande i övervakningsnämnderna förordnas av Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Förordning (1998:960).

2 §  Övervakningsnämnden biträds av en sekreterare, som förordnas av nämnden. Mer än en sekreterare får förordnas endast om Kriminalvården medger det.

[S2]Det ingår i sekreterarens uppgifter att ansvara för att ärenden och inkommande handlingar diarieförs. Förordning (2005:1005).

3 §  Ärendena avgörs efter föredragning av sekreteraren, eller om nämnden så beslutar, av en kriminalvårdstjänsteman.

[S2]Nämnden får bestämma att en kriminalvårdstjänsteman skall närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar. En kriminalvårdstjänsteman har alltid rätt att vara närvarande, när nämnden behandlar ett ärende som han handlägger.

[S3]Chefen för kriminalvårdsregionen har också rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

4 §  Den som är ersättare för ledamot skall få tillfälle att genom information följa arbetet i nämnden.

[S2]När det är lämpligt bör ersättaren kallas till sammanträde även när inte någon ordinarie ledamot har förfall.

[S3]Vid behov skall särskilda informationsmöten för ledamöter och ersättare anordnas.

5 §  Vid övervakningsnämndens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden. I ärenden om nämndens administration gäller i stället 31 § verksförordningen (1995:1322) om myndighetens beslut.

[S2]I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1996:399).

6 §  En underrättelse om övervakningsnämndens beslut skall sändas till Kriminalvården. Har övervakningsnämnden ändrat villkoren i en behandlingsplan som har föreskrivits enligt 28 kap. 6 a § brottsbalken, skall en underrättelse om beslutet också sändas till åklagaren. Förordning (2005:1005).

7 §  Övervakningsnämnden skall genom besök i de kriminalvårdsanstalter som hör till nämndens verksamhetsområde skaffa sig kännedom om förhållandena i anstalterna. Därvid skall de intagna få tillfälle till samtal med nämnden eller någon ledamot av denna.

8 §  Övervakningsnämnden skall varje år före den 1 mars ge in en berättelse till Kriminalvården om sin verksamhet under det senaste budgetåret. Förordning (2005:1005).

9 §  Ordföranden och sekreteraren samt den eller de kriminalvårdstjänstemän som ordföranden utser får pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar och frågor som uppkommer i samband med att nämndens beslut överklagas eller att omprövning begärs av ett sådant beslut.

9 a §  För arbete i en övervakningsnämnd skall följande ersättning lämnas.

BefattningErsättning
Ordförande12 200 kronor per år samt 140 kronor per dag under vilken arbete utförts för nämndens räkning
Vice ordförande5 800 kronor per år samt 140 kronor per dag under vilken arbete utförts för nämndens räkning
Tillfällig ersättare för en ordförande950 kronor per sammanträde
Ordförande som har beredskap enligt 5 § förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll600 kronor per dag

[S2]Kriminalvården beslutar om ersättning till övriga ledamöter i en övervakningsnämnd. Förordning (2005:1005).

10 §  Kallelser och andra handlingar får tillställas den dömde genom delgivning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:683) med instruktion för övervakningsnämnderna

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 september 1988, då förordningen (1983:257) med instruktion för övervakningsnämnderna skall upphöra att gälla. Bestämmelsen i 8 § om berättelse till kriminalvårdsstyrelsen skall första gången omfatta tiden den 1 januari 1988 t. o. m. den 30 juni 1989.
  Ikraftträder
  1988-09-01

Förordning (1990:1035) om ändring i förordningen (1988:683) med instruktion för övervakningsnämnderna

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1996:399) om ändring i förordningen (1988:683) med instruktion för övervakningsnämnderna

  Omfattning
  ändr. 5, 8 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:960) om ändring i förordningen (1988:683) med instruktion för övervakningsnämnderna

Omfattning
ändr. 1, 6 §§
Ikraftträder
1998-09-01

Förordning (1998:1541) om ändring i förordningen (1988:683) med instruktion för övervakningsnämnderna

Omfattning
ny 9 a §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2005:1005) om ändring i förordningen (1988:683) med instruktion för övervakningsnämnderna

Omfattning
ändr. 2, 6, 8, 9 a §§
Ikraftträder
2006-01-01

Ändring, SFS 2007:1174

Omfattning
upph.