Upphävd författning

Förordning (1988:684) med särskilda bestämmelser om bostadslån m.m. för ny- och ombyggnad av ålderdomshem

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Ändring införd
SFS 1988:684 i lydelse enligt SFS 1995:908
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1987:528) om vissa avsteg från förutsättningarna för bostadslån vid ombyggnad av ålderdomshem
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I fråga om bostadslån och räntebidrag för ny- och ombyggnad av ålderdomshem gäller följande särskilda bestämmelser, utöver vad som föreskrivs i nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) och ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693).

2 §  Bostadslån får lämnas även om det i lägenheterna görs sådana avsteg från kraven på primära bostadsfunktioner och utrymmes- och utrustningsstandard som går utöver vad som följer av 5 § tredje stycket nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) eller 7 § tredje stycket ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693). Lägenheterna i färdigt skick skall dock

 1. bestå av minst ett rum och kokskåp, utrymme med toalett och dusch samt entréutrymme och
 2. ha en sådan storlek att de kan användas av en rullstolsbunden person.

[S2]Vid ombyggnad behöver entréutrymme inte anordnas, om det finns byggnadstekniska hinder för detta.

[S3]Första stycket gäller endast om den lägre standarden i lägenheterna kompenseras av gemensamma utrymmen för matlagning, måltider och samvaro och av den utrustning som finns där. Bedömningen av hur många lägenheter som bör dela på gemensamma utrymmen skall göras utifrån vad som är lämpligt i varje enskilt byggnadsprojekt.

[S4]Närmare föreskrifter om förutsättningarna för tillämpning av denna paragraf meddelas av plan- och bostadsverket.

3 §  Räntebidrag lämnas även till kostnaden för ränta på den del av bostadslånet och den underliggande krediten som belöper på låneunderlaget för lokaler och avser personalutrymmen åt den personal som krävs för verksamheten vid ålderdomshemmet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:684) med särskilda bestämmelser om bostadslån m.m. för ny- och ombyggnad av ålderdomshem

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988 och tillämpas i ärenden i vilka preliminärt beslut om bostadslån och räntebidrag meddelas efter ikraftträdandet.
Genom förordningen upphävs förordningen (1987:528) om vissa avsteg från förutsättningarna för bostadslån vid ombyggnad av ålderdomshem.
Ikraftträder
1988-07-01

Ändring, SFS 1991:1932

  Övergångsbestämmelse

  De upphävda författningarna gäller fortfarande i ärenden i vilka bostadslån har beviljats före utgången av år 1991 om inte annat följer av tredje-sjätte styckena.
  Räntebidrag enligt bestämmelserna i de upphävda författningarna lämnas endast om bostadslånet har betalats ut under år 1991 eller tidigare.
  Utöver vad som följer av äldre bestämmelser skall den garanterade räntan såvitt avser räntebidrag enligt förordningarna ovan under 2--5 och annuiteten såvitt avser räntebidrag enligt kungörelsen ovan under 1 höjas den 1 januari 1992 med det antal procentenheter som anges i följande sammanställning, i de fall bostadslånet betalats ut före utgången av år 1990.
  Hustyp räntesatsen,Höjning av den garanterade procentenheter
  1. Lånet avser ett egnahem 2. Lånet avser ett flerbostadshus eller något annat småhus än egnahem0,25 0,30
  Bestämmelserna i 24 § andra stycket förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag tillämpas inte i fråga om överlåtelse av fastighet eller tomträtt som skett efter den 31 december 1991.
  I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelserna i 14 och
  15 §§, 16 § andra stycket, 18 § fjärde stycket samt 20--30 a §§ inte tillämpas i ärenden i vilka bostadslån för ny- eller ombyggnad betalas ut efter utgången av år 1991.
  I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelsen i 30 a § inte tillämpas när långivaren säger upp bostadslånet. Förordning 1995:908.
  Omfattning
  upph.