Inaktuell version

Lag (1988:688) om besöksförbud

Departement
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988 i lydelse enligt SFS 2009:437
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Huvudförfattare Alexander Kirk

Förutsättningar för besöksförbud, m. m.

1 §  Enligt denna lag får förbud meddelas för en person att besöka eller på annat sätt ta kontakt med en annan person eller att följa efter denna person (besöksförbud).

[S2]Besöksförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. Vid bedömningen av om sådan risk föreligger skall särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot den andra personens liv, hälsa, frihet eller frid.

[S3]Kan syftet med ett besöksförbud tillgodoses genom någon mindre ingripande åtgärd, får förbud inte meddelas.

[S4]Ett besöksförbud omfattar inte kontakter som med hänsyn till särskilda omständigheter är uppenbart befogade.

Prop. 2010/11:45: Paragrafen innehåller definitionen av begreppet kontaktförbud och reglerar de grundläggande förutsättningarna för att kontaktförbud ska få meddelas. Ändringarna i paragrafen behandlas i avsnitten 5.1–5.3.

Andra stycket reglerar förutsättningarna för när kontaktförbud kan meddelas. Ett kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den som förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt ...

 • RH 2018:26:Kontaktförbud. Att en förälder till ett barn olovligen skiljer barnet från dess vårdnadshavare har inte ansetts innebära en risk för att föräldern kommer att begå brott mot, förfölja eller allvarligt trakassera barnet på sätt som motiverar att kontaktförbud meddelas för att skydda barnet från föräldern.
 • NJA 2013 s. 1227:Olaga förföljelse?
 • NJA 2006 s. 202:Fråga om förlängning av besöksförbud.
 • NJA 2007 s. 675:Fråga om prövningstillstånd i hovrätt. Den tilltalade har mot åtal för överträdelse av besöksförbud invänt att beslutet om besöksförbud saknar laglig grund. Ansvarsfrihet på den åberopade grunden har ansetts kunna komma i fråga endast i sådana speciella situationer som när den myndighet som utfärdat förbudet överträtt sin behörighet eller när beslutet annars kan betraktas som en nullitet. Tillstånd till målets prövning i hovrätten har inte meddelats.
 • NJA 2007 s. 272:Tillräckliga förutsättningar för besöksförbud har ansetts inte föreligga i ett fall där ansökningen grundats på påståenden om brott och gjorts under en pågående vårdnadstvist.
 • RH 1993:151:Fråga om tillräckliga förutsättningar för meddelande av besöksförbud förelegat.

1 a §  Besöksförbud enligt 1 § får avse också förbud att uppehålla sig i en bostad som brukas gemensamt med annan, om det på grund av särskilda omständigheter finns en påtaglig risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot en sammanboendes liv, hälsa, frihet eller frid (besöksförbud avseende gemensam bostad).

[S2]Besöksförbud avseende gemensam bostad får meddelas endast om

 1. skälen för ett sådant förbud väger väsentligt tyngre än det intrång eller men i övrigt som förbudet innebär för den som förbudet avses gälla, och
 2. den som förbudet avses skydda förbinder sig att medverka till att den mot vilken förbudet avses gälla i rimlig utsträckning får tillgång till sina personliga tillhörigheter. Lag (2003:484).

Prop. 2010/11:45: Paragrafen reglerar förutsättningarna för kontaktförbud avseende gemensam bostad. I paragrafen görs endast språkliga ändringar. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Prop. 2002/03:70: Bestämmelsen är ny. Skälen för bestämmelsen utvecklas närmare i avsnitt 8.2. Bestämmelsen innebär att ett besöksförbud enligt 1 § också får avse den bostad som brukas gemensamt av den som avses skyddas av besöksförbudet och den som avses med förbudet.

Även om det inte tidigare uttryckligen har framgått av lagen har det ansetts att ett besöksförbud inte kan komma i fråga i sådana fall där den person ...

Prop. 2012/13:186: 1. skälen för ett sådant förbud väger väsentligt tyngre än det intrång eller men i övrigt som förbudet innebär för den mot vilken förbudet avses gälla, och

2. den som förbudet avses skydda förbinder sig att medverka till att den mot vilken förbudet avses gälla i rimlig utsträckning får tillgång till sina personliga tillhörigheter.

Paragrafen, ...

2 §  Om det kan antas att ett besöksförbud enligt 1 § inte är tillräckligt, får förbudet utvidgas till att avse förbud att uppehålla sig i närheten av en annan persons bostad eller arbetsplats eller annat ställe där den personen brukar vistas (utvidgat besöksförbud).

[S2]Den som har överträtt ett utvidgat besöksförbud får meddelas förbud att uppehålla sig inom ett större område än som följer av första stycket (särskilt utvidgat besöksförbud). Förbudet får omfatta ett eller flera områden i anslutning till sådana platser där den andra personen har sin bostad eller arbetsplats eller annars brukar vistas. Det får inte avse ett större område än vad som är nödvändigt.

[S3]Särskilt utvidgat besöksförbud får meddelas endast om skälen för ett sådant beslut väger väsentligt tyngre än den inskränkning i rörelsefriheten som förbudet innebär för den som förbudet avses gälla. Lag (2003:484).

Prop. 2010/11:45: Paragrafen reglerar förutsättningarna för utvidgat kontaktförbud och särskilt utvidgat kontaktförbud. Övervägandena finns i avsnitt 5.5, 6.1 och 6.2.

Ett nytt tredje stycke införs, som reglerar förutsättningarna för att förena särskilt utvidgat ...

Prop. 2002/03:70: Två nya stycken har lagts till paragrafen. Tilläggen i lagtexten, som motiveras i avsnitt 8.1, innebär att besöksförbud skall kunna meddelas för större geografiska områden än i dag.

I första stycket har gjorts en redaktionell ändring som innebär att ett beslut enligt första stycket benämns beslut om utvidgat besöksförbud.

Det nya andra stycket innehåller regler ...

Prop. 2017/18:81: Den som har överträtt ett utvidgat kontaktförbud får meddelas förbud att uppehålla sig inom ett större område än som följer av första stycket (särskilt utvidgat kontaktförbud). Förbudet får omfatta ett eller flera områden i anslutning till sådana platser där den andra personen har sin bostad eller arbetsplats eller annars brukar vistas. Det får inte avse ett större område än vad som är nödvändigt. Ett beslut om särskilt utvidgat kontaktförbud ska förenas med villkor om elektronisk övervakning, ...

3 §  Ett besöksförbud skall förses med de begränsningar och undantag som är påkallade med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet.

Prop. 2010/11:45: I paragrafen görs endast språkliga ändringar. Någon ändring i sak är inte avsedd. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

4 §  Besöksförbud skall meddelas för viss tid, högst ett år. Besöksförbud avseende gemensam bostad får dock meddelas för högst 30 dygn.

[S2]Besöksförbudet gäller omedelbart, om inte annat bestäms.

[S3]Ett besöksförbud får förlängas med högst ett år i taget. Ett besöksförbud avseende gemensam bostad får endast förlängas om det finns särskilda skäl och med högst sju dygn i taget. Lag (2003:484).

Prop. 2010/11:45: Paragrafen reglerar kontaktförbudens giltighetstid och förlängning av förbuden. Ändringarna behandlas i avsnitt 5.4 och 6.2.

I första stycket regleras kontaktförbudens giltighetstid. Giltighetstiden för ett förbud avseende gemensam bostad utsträcks från 30 dygn till två månader. Det införs vidare en bestämmelse om att ...

Prop. 2002/03:70: Vissa tillägg har gjorts till paragrafens första och tredje stycken. Tilläggen kommenteras närmare i avsnitt 8.2.3.

I första stycket anges att besöksförbud alltid skall meddelas för viss tid. Besöksförbud enligt 1 § får, liksom hittills, meddelas för högst ett år och besöksförbud avseende gemensam bostad enligt 1 a § får meddelas för högst 30 dygn. Om ett besöksförbud utvidgas med stöd av 2 ...

Prop. 2017/18:81: Kontaktförbudet gäller omedelbart, om inte annat bestäms. Ett kontaktförbud avseende gemensam bostad får endast förlängas om det finns särskilda skäl och med högst två veckor i taget. Ett kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning får förlängas med högst tre månader i taget. I övrigt får ett kontaktförbud förlängas med högst ett år i taget.

Paragrafen innehåller bestämmelser om kontaktförbuds giltighetstid och om förlängning av kontaktförbud. Övervägandena finns i ...

5 §  Ett beslut om besöksförbud skall delges den mot vilken förbudet avses gälla. Härvid gäller inte 12 och 15 §§delgivningslagen (1970:428).

Prop. 2010/11:45: I paragrafen görs endast språkliga ändringar. Någon ändring i sak är inte avsedd.

6 §  Kan det antas att besöksförbud avseende gemensam bostad kommer att meddelas, är den som förbudet avses gälla skyldig att på tillsägelse av en polisman följa med till ett förhör som hålls omedelbart därefter, om förhör på platsen inte kan äga rum eller det annars är av vikt för utredningen att den som förbudet avses gälla följer med till förhör. Vägrar han eller hon utan giltig orsak, får polismannen ta med honom eller henne till förhöret.

[S2]Ett förhör enligt första stycket får inte avslutas senare än sex timmar efter det att den förhörde togs med till förhöret. Lag (2003:484).

Prop. 2010/11:45: I paragrafen görs endast språkliga ändringar. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Prop. 2002/03:70: Paragrafens innehåll är nytt. Där föreskrivs skyldighet att medfölja en polisman till förhör om det kan antas att ett besöksförbud avseende den gemensamma bostaden kommer att meddelas.

Den tidigare bestämmelsen i 6 § om att besöksförbud skall handläggas skyndsamt har flyttats till den nya 6 a § (se nedan).

Det är tillräckligt att det kan antas att besöksförbud avseende den gemensamma bostaden kan komma att meddelas för att skyldighet att medfölja till ...

6 a §  Frågor om besöksförbud skall handläggas skyndsamt.

[S2]I fråga om besöksförbud avseende gemensam bostad skall åklagarens beslut i ärendet meddelas med särskild skyndsamhet. Har den som avses med förbudet tagits med till förhör skall beslut i ärendet, om det inte finns något synnerligt hinder, meddelas i samband med att förhöret avslutas. Lag (2003:484).

Prop. 2010/11:45: I paragrafen görs endast språkliga ändringar. Någon ändring i sak är inte avsedd. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Prop. 2002/03:70: Till denna paragraf (första stycket) har av systematiska skäl flyttats bestämmelsen i nuvarande 6 §.

Bestämmelsen i andra stycket är ny och avser handläggningen av besöksförbud enligt 1 a §. Som utvecklats tidigare är det en grundförutsättning att frågor om besöksförbud avseende den gemensamma bostaden uppkommer i akuta situationer där det finns en påtaglig risk för brott mot någons liv, hälsa, frihet eller frid. Det har ...

 • NJA 2005 s. 697:En hovrätt har under löpande överklagandetid fastställt ett beslut om besöksförbud. Klaganden har därefter, men innan klagotiden löpt ut, begärt sammanträde inför rätten. Hovrättens förfarande har föranlett återförvisning till hovrätten.

Förfarandet hos åklagaren

7 §  Frågor om besöksförbud prövas av allmän åklagare och tas upp på begäran av den som förbudet avses skydda eller när det annars finns anledning till det.

Prop. 2010/11:45: I paragrafen görs endast en språklig ändring. Någon ändring i sak är inte avsedd.

7 a §  I fråga om besöksförbud avseende gemensam bostad skall ett offentligt biträde förordnas för den som förbudet gäller eller avses gälla, om det inte måste antas att behov av biträde saknas. Frågan om förordnande skall prövas så snart som möjligt.

[S2]Ett sådant biträde har samma rättigheter som en offentlig försvarare. Lag (2003:484).

Prop. 2010/11:45: Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt till offentligt biträde när fråga är om vissa former av kontaktförbud. Ändringen i paragrafen behandlas i avsnitt 7.1.3. Paragrafen har utformats i enlighet med

Lagrådets förslag.

I första stycket anges när rätt föreligger till ett offentligt biträde. Ändringen innebär att rätten till offentligt biträde utökas till att även ...

Prop. 2002/03:70: Paragrafen är ny och reglerar rätten till offentligt biträde enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde när det är fråga om att meddela någon ett besöksförbud avseende gemensam bostad.

Av första stycket första meningen följer att ett offentligt biträde som huvudregel skall förordnas för den som förbudet gäller eller avses gälla. Undantag gäller för det fall att det måste antas att behov av offentligt ...

Prop. 2017/18:81: Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt till offentligt biträde i kontaktförbudsärenden. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.

Tillägget i första stycket innebär att rätten till offentligt biträde utvidgas till att omfatta ärenden om utvidgat kontaktförbud där det är aktuellt att förena detta med elektronisk övervakning. Ett offentligt biträde ska utses när det är aktuellt att besluta ...

8 §  Prövningen av frågor om besöksförbud ankommer på åklagaren i den ort där förbudet helt eller huvudsakligen avses bli tillämpat eller där den mot vilken förbudet avses gälla har sitt hemvist eller mera varaktigt uppehåller sig. Är den sistnämnde misstänkt för brott som har betydelse för frågan om besöksförbud, får frågan prövas även av åklagare som är behörig att väcka åtal för brottet.

[S2]I fråga om åklagare tillämpas vidare 7 kap.rättegångsbalken.

Prop. 2010/11:45: I paragrafen görs endast språkliga ändringar. Någon ändring i sak är inte avsedd. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

9 §  För utredning av frågor om besöksförbud får åklagaren anlita biträde av polismyndighet.

[S2]I fråga om utredningen gäller i tillämpliga delar 23 kap.4, 6, 7 och 9--12 §§rättegångsbalken. Härvid skall vid tillämpningen av 4 och 11 §§ bestämmelserna om den som är misstänkt i stället avse den mot vilken förbudet avses gälla.

Prop. 2013/14:110: Ändringen, som har behandlats i avsnitt 6.2, innebär endast ett namnbyte.

Prop. 2010/11:45: I paragrafen görs endast språkliga ändringar. Någon ändring i sak är inte avsedd.

10 §  Den mot vilken förbudet avses gälla och den som förbudet avses skydda har rätt att ta del av det som har tillförts ärendet. Rätten att ta del av uppgifter gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:437).

11 §  Innan frågan om besöksförbud prövas, ska den mot vilken förbudet avses gälla samt den som förbudet avses skydda underrättas om uppgifter som har tillförts ärendet genom någon annan än honom eller henne själv och ges tillfälle att yttra sig över dem. Frågan får dock avgöras utan att så har skett, om åtgärderna är uppenbart obehövliga, om det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet i ärendet eller om avgörandet inte kan uppskjutas.

[S2]Åklagaren bestämmer hur underrättelse enligt första stycket ska ske. Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:437).

12 §  Ett beslut varigenom åklagaren avgör ett ärende om besöksförbud skall vara skriftligt och ange

 1. den som förbudet avses skydda och den som förbudet avses gälla,
 2. förbudets innebörd och omfattning,
 3. de skäl som har bestämt utgången,
 4. åberopade lagrum,
 5. påföljden vid överträdelse av förbudet samt
 6. upplysning om möjligheten att få rättens prövning enligt 14 § och att begära omprövning enligt 23 §.

Prop. 2010/11:45: Paragrafen reglerar utformningen av åklagarens beslut varigenom en fråga om kontaktförbud avgörs. Ändringen innebär att det i punkten 5 görs ett förtydligande som innebär att beslutet ska innehålla uppgift om vilken påföljd som en överträdelse av förbudet kan medföra. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

13 §  Vid åklagarens handläggning av ärenden om besöksförbud gäller i övrigt 4--9 §§, 14--15 §§, 20 § första stycket andra meningen 1, 3 och 4 och andra stycket samt 26 § förvaltningslagen (1986:223).

Prop. 2010/11:45: I paragrafen görs endast en språklig och en redaktionell ändring. Ingen ändring i sak är avsedd.

13 a §  När ett beslut om besöksförbud avseende gemensam bostad har meddelats får en polisman avlägsna den som avses med förbudet från bostaden. Lag (2003:484).

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår att en polisman får avlägsna den mot vilket ett kontaktförbud gäller från bostaden när kontaktförbudet gäller gemensam bostad och att Polismyndigheten ansvarar för verkställigheten av elektronisk övervakning vid beslut om särskilt utvidgat kontaktförbud. Det tidigare tredje stycket har upphävts.

Prop. 2010/11:45: Paragrafen reglerar frågor i samband med verkställighet av vissa kontaktförbud. Ändringarna i paragrafen behandlas i avsnitt 6.3. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

I paragrafens första stycke görs endast språkliga ändringar. Någon ändring i sak är inte avsedd.

I paragrafen införs ett nytt andra stycke, som innebär att det är polismyndigheten ...

Prop. 2002/03:70: Bestämmelsen är ny och motiveras i avsnitt 8.2.4. Bestämmelsen innebär att polisman får möjlighet att efter det att besöksförbud enligt 1 a § har meddelats avlägsna den som avses med förbudet från den personens bostad.

Polismans befogenheter att använda våld för att avlägsna någon framgår av 10 § första stycket 4 polislagen (1984:387). ...

Prop. 2017/18:81: När ett beslut om kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning har meddelats, är Polismyndigheten ansvarig för verkställigheten av den elektroniska övervakningen.

Paragrafen reglerar frågor om vad som gäller vid verkställighet av kontaktförbud. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

Bestämmelsen i andra stycket ändras på så sätt att den utvidgas till att omfatta alla kontaktförbud ...

Rättens prövning

14 §  Åklagarens beslut i fråga om besöksförbud skall prövas av tingsrätten, om den som har ålagts besöksförbud eller den som förbudet avses skydda begär det. Begäran om sådan prövning skall göras skriftligen eller muntligen hos åklagaren, som i så fall skall överlämna ärendet till rätten. Omfattar ärendet beslut om besöksförbud avseende gemensam bostad skall åklagaren utan dröjsmål överlämna ärendet till rätten. Lag (2003:484).

Prop. 2010/11:45: I paragrafen görs endast språkliga ändringar. Någon ändring i sak är inte avsedd. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Prop. 2002/03:70: Av paragrafen framgår bl.a. att en begäran om rättens prövning av ett av åklagare meddelat beslut om besöksförbud skall göras hos åklagaren. När bestämmelsen kom till (se prop. 1987/88:137 s 48) förklarades att begäran kan vara skriftlig eller muntlig och det hänvisades i det sammanhanget till då gällande 2 § första stycket lagen (1946:807) om handläggning ...

15 §  Behörig domstol är den tingsrätt där åklagare som har prövat frågan om besöksförbud skall föra talan i brottmål i allmänhet. Omfattar ärendet en prövning av ett beslut om besöksförbud avseende gemensam bostad, skall vad som sägs i 19 kap. 12 § andra meningen rättegångsbalken om domstols befattning med förundersökning och användande av tvångsmedel tillämpas. Lag (2003:484).

Prop. 2010/11:45: I paragrafen görs endast språkliga ändringar. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Prop. 2002/03:70: Till paragrafen har fogats en ny andra mening. I denna anges att bestämmelsen i 19 kap. 12 § andra meningen rättegångsbalken skall tillämpas för det fall ärendet omfattar en prövning av ett besöksförbud avseende gemensam bostad. För att rättens prövning skall kunna ske inom den i 19 § utsatta tidsgränsen, måste ärendet kunna tas upp av annan domstol än den som följer av första meningen i paragrafen. Detta kan vara fallet om ...

16 §  Har åklagaren beslutat om besöksförbud, är han skyldig att på begäran av den som förbudet avses skydda föra dennes talan vid rätten, om inte särskilda skäl talar mot det.

[S2]Rätten skall begära yttrande av åklagaren, om det inte är obehövligt.

Prop. 2010/11:45: I paragrafen görs endast språkliga ändringar. Någon ändring i sak är inte avsedd. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

17 §  Rätten får förordna att ett besöksförbud tills vidare inte skall gälla. Om besöksförbud inte tidigare meddelats, får rätten meddela sådant förbud fram till dess att ärendet avgjorts slutligt.

Prop. 2010/11:45: I paragrafen görs endast språkliga ändringar. Någon ändring i sak är inte avsedd.

18 §  Vid avgörande av saken skall tingsrätten bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän. Vid annan handläggning är tingsrätten domför med en lagfaren domare.

[S2]Vid omröstning gäller reglerna i 29 kap.rättegångsbalken i tillämpliga delar.

19 §  Sammanträde inför rätten skall alltid hållas, om någon part begär det.

[S2]Omfattar ärendet en prövning av ett beslut om besöksförbud avseende gemensam bostad skall tingsrätten även utan särskild begäran hålla sammanträde i ärendet så snart det kan ske och, om det inte finns något synnerligt hinder, senast på fjärde dagen efter det att rättens prövning påkallades hos åklagaren. Ärendet skall, om det inte finns något synnerligt hinder, avgöras i anslutning till sammanträdet. Lag (2003:484).

Prop. 2010/11:45: I paragrafen görs endast språkliga ändringar. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Prop. 2002/03:70: Till paragrafen har fogats en nytt andra stycke. Där ges bestämmelser om sammanträde när rätten har att pröva ett beslut om besöksförbud som åklagaren meddelat med stöd av 1 a §. I sådana fall behövs det ingen särskild begäran om sammanträde för att rätten skall ha skyldighet att hålla ett sådant. Sammanträdet skall hållas så snart det kan ske och senast på fjärde dagen efter det att någon av parterna hos åklagaren har begärt att rätten skall pröva ärendet. Av ...

 • NJA 2005 s. 697:En hovrätt har under löpande överklagandetid fastställt ett beslut om besöksförbud. Klaganden har därefter, men innan klagotiden löpt ut, begärt sammanträde inför rätten. Hovrättens förfarande har föranlett återförvisning till hovrätten.

20 §  Vardera parten skall svara för sin kostnad, om inte sådant förhållande föreligger som avses i 18 kap. 6 § rättegångsbalken.

21 §  Vid rättens handläggning av ärenden om besöksförbud gäller i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Därvid gäller i fråga om begäran om prövning vad som sägs i den lagen om ansökan. Lag (1996:263).

Prop. 2010/11:45: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka regler som gäller vid handläggningen av ärenden om kontaktförbud i domstol, utöver dem som anges i de föregående paragraferna.

I första stycket görs endast språkliga ändringar. Någon ändring i sak är inte avsedd. I paragrafen införs ett nytt andra stycke, som innebär att rättens beslut innehållsmässigt ska utformas på motsvarande sätt som åklagarens beslut. Ändringen i paragrafen behandlas i ...

 • NJA 2005 s. 697:En hovrätt har under löpande överklagandetid fastställt ett beslut om besöksförbud. Klaganden har därefter, men innan klagotiden löpt ut, begärt sammanträde inför rätten. Hovrättens förfarande har föranlett återförvisning till hovrätten.

22 §  Har någon begärt rättens prövning av ett beslut i fråga om besöksförbud och är den mot vilken förbudet avses gälla misstänkt för brott som har betydelse för prövning av frågan om förbudet, får beslutet i fråga om besöksförbud prövas i mål om allmänt åtal rörande brottet. Därvid tillämpas bestämmelserna om rättegång i ett sådant mål.

Prop. 2010/11:45: I paragrafen görs endast språkliga ändringar. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Hävande eller ändring av besöksförbud

23 §  Om det på grund av ändrade förhållanden finns skäl till det, får åklagaren häva eller ändra ett beslut i fråga om besöksförbud som har meddelats av åklagaren eller rätten.

[S2]Första stycket gäller dock inte om beslutet är föremål för rättens prövning.

Prop. 2010/11:45: I paragrafen görs endast en språklig ändring. Någon ändring i sak är inte avsedd. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

24 §  Den som bryter mot ett besöksförbud döms för överträdelse av besöksförbud till böter eller fängelse i högst ett år.

[S2]I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Lag (1989:1075).

Prop. 2010/11:45: I paragrafen görs endast språkliga och redaktionella ändringar. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Prop. 2017/18:81: Paragrafen innehåller bestämmelser om straff för överträdelse av kontaktförbud. Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

Första stycket ändras på så sätt att det införs en ny särskild brottsbeteckning, överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning, med straffskalan fängelse i högst två år. Det innebär att det, till skillnad från vad som hittills har gällt för sådana gärningar, inte är möjligt ...

 • NJA 2013 s. 1227:Olaga förföljelse?
 • RH 2013:51:En person har åtalats för olaga förföljelse huvudsakligen bestående av ett antal fall av överträdelse av kontaktförbud. Kontaktförbudet har inte varit ett utvidgat sådant. Flera fall då den åtalade har uppehållit sig bl.a. nära bostaden till den som förbudet avsåg att skydda och i vissa fall i samband med detta stirrat mot bostaden har inte bedömts innebära att han tagit kontakt med alternativt följt efter den andra personen i den mening som avses i lagen om kontaktförbud. Kvarvarande gärningar har dock bedömts utgöra olaga förföljelse.
 • NJA 2007 s. 675:Fråga om prövningstillstånd i hovrätt. Den tilltalade har mot åtal för överträdelse av besöksförbud invänt att beslutet om besöksförbud saknar laglig grund. Ansvarsfrihet på den åberopade grunden har ansetts kunna komma i fråga endast i sådana speciella situationer som när den myndighet som utfärdat förbudet överträtt sin behörighet eller när beslutet annars kan betraktas som en nullitet. Tillstånd till målets prövning i hovrätten har inte meddelats.
 • RH 2001:43:Åtal för överträdelser av besöksförbud ogillat på grund av att förutsättningar för besöksförbudet inte längre förelegat då de påstådda överträdelserna begicks.
 • RH 1993:24:Fråga om överträdelse av besöksförbud kunde bedömas som ringa.
25 § Har upphävts genom lag (1989:1075).

Ändringar

Lag (1988:688) om kontaktförbud

Lag (1989:1075) om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud

  Omfattning
  upph. 25 §; ändr. 24 §, rubr. närmast före 24 §
  Ikraftträder
  1990-04-01

Lag (1996:263) om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:193, Prop. 1995/96:115, Bet. 1995/96:JuU17
  Omfattning
  ändr. 19, 21 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (2003:484) om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud

Förarbeten
Rskr. 2002/03:224, Prop. 2002/03:70, Bet. 2002/03:Ju17
Omfattning
ändr. 2, 4, 6, 14, 15, 19 §§; nya 1 a, 6 a, 7 a, 13 a §§
Ikraftträder
2003-09-01

Lag (2009:437) om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 10, 11 §§
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2010:1953) om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud

Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:487) om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud

Förarbeten
Rskr. 2010/11:236, Prop. 2010/11:45, Bet. 2010/11:JuU5
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 8, 9, 11, 12, 13, 13 a, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före 1, 23, 24 §§; nya 2 a, 12 a, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 26 §
Ikraftträder
2011-10-01

Lag (2013:974) om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud

Förarbeten
Rskr. 2013/14:68, Prop. 2012/13:186, Bet. 2013/14:JuU6
Omfattning
ändr. 1 a §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2014:620) om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 9, 12 a, 13 a §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2018:408) om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud

Förarbeten
Rskr. 2017/18:255, Prop. 2017/18:81, Bet. 2017/18:JuU25
Omfattning
ändr. 2, 2 a, 4, 7 a, 12 a, 13 a, 24, 25, 26 §§
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:793) om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2018-07-01