Upphävd författning

Förordning (1988:707) med instruktion för Banverket

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Ändring införd
SFS 1988:707 i lydelse enligt SFS 1995:1359
Ikraft
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Banverket är central förvaltningsmyndighet för frågor som rör järnvägar. Verkets huvuduppgifter är att

 1. främja järnvägens utveckling,
 2. driva och förvalta statens spåranläggningar,
 3. ha hand om säkerhetsfrågor för spårtrafik,
 4. främja en miljöanpassad järnvägstrafik.

[S2]Vidare skall Banverket initiera, planera och stödja tillämpad samhällsmotiverad forskning och utveckling inom sitt verksamhetsområde. Verket skall därvid utarbeta program för forskning och utveckling inom området i samverkan med andra berörda forskningsstödjande myndigheter, dokumentera den forskning verket stödjer, informera om forskningsresultaten samt svara för att forskningen utvärderas.

[S3]Delegationen för köp av viss kollektivtrafik är knuten till Banverket. Verket svarar för delegationens handläggar- och kanslifunktioner. Förordning (1995:1359).

1 a §  Banverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och försäljningsverksamhet som är förenlig med verkets uppgifter i övrigt. Förordning (1990:722).

Verksförordningens tillämpning

2 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Banverket med undantag av 21 §.

Banverkets ledning

3 §  Banverkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

4 §  Banverkets styrelse består av högst tio personer, generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

5 §  Inom Banverket finns en Järnvägsinspektion och de andra enheter verket bestämmer.

[S2]Järnvägsinspektionen leds av en direktör. För denne skall finnas en ställföreträdare.

Delegationen för köp av viss kollektivtrafik

5 a §  Delegationen för köp av viss kollektivtrafik skall bereda och administrera statens köp av persontrafik på järnväg och statens ersättning till trafikhuvudmän enligt lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik för köp av viss kollektivtrafik. Delegationen skall i övrigt företräda staten enligt vad regeringen beslutar.

[S2]Delegationen består av förhandlare. Förordning (1995:1359).

Styrelsens ansvar och uppgifter

6 §  Utöver vad som anges i 11--13 §§verksförordningen (1987:1100) skall Banverkets styrelse fastställa drift- och underhållsplaner för statens spåranläggningar samt sådana investeringsplaner för anläggningarna som upprättats med anledning av regeringens planeringsdirektiv.

7 §  Styrelsen skall se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksamheten.

[S2]I uppgifterna ingår att varje år till regeringen

 1. före den 1 september lämna förslag till treårsplan med anslagsredovisning och anslagsframställning,
 2. före den 1 juni lämna årsredovisning med ekonomisk verksamhetsredovisning, balansräkning, finansieringsanalys och förvaltningsberättelse för verket.

Ansvar och uppgifter för direktören vid Järnvägsinspektionen

8 §  Direktören vid Järnvägsinspektionen ansvarar för och beslutar i

 1. sådana frågor om säkerhetsnormer för järnväg, tunnelbana och spårväg som ankommer på Banverket,
 2. frågor om tillsyn över efterlevnaden av fastställda säkerhetsnormer,
 3. frågor om undersökning av olyckor och andra händelser i trafiken med järnväg, tunnelbana eller spårväg som berör säkerheten, i den mån undersökningen ankommer på Banverket,
 4. frågor om namn på trafikplats för järnväg. Förordning (1991:1223).

9 § har upphävts genom förordning (1990:722).

Personalföreträdare

10 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Banverket.

Personalansvarsnämnden

11 §  Banverkets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av en av cheferna och en jurist, vilka utses av generaldirektören.

[S2]Generaldirektören är nämndens ordförande.

[S3]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter, däribland juristen, är närvarande.

Ärendenas handläggning

12 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, direktören vid Järnvägsinspektionen eller personalansvarsnämnden.

[S2]Generaldirektören och direktören vid Järnvägsinspektionen får i lämplig utsträckning delegera sin beslutanderätt till andra tjänstemän i verket.

Anställningar m.m.

13 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande i styrelsen. Styrelsens vice ordförande utses av styrelsen. Förordnandena ges för en bestämd tid.

14 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Anställningen som direktör vid Järnvägsinspektionen beslutas av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Anställningen får begränsas att gälla längst till och med en viss tidpunkt.

[S3]Övriga anställningar beslutas av Banverket. Förordning (1995:590).

15 §  Förhandlare i Delegationen för köp av viss kollektivtrafik utses av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Förordning (1995:1359).

Övriga föreskrifter

16 §  Banverket får handlägga ärenden om anspråk på ersättning för personskada utom ärenden som enligt 3 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten skall handläggas av Justitiekanslern. Bestämmelserna i 11-13 §§ denna förordning gäller för Banverket i ärenden om reglering av personskada. Förordning (1995:1359).

17 §  Föreskrifter om Banverkets medverkan i totalförsvaret finns i beredskapsförordningen (1993:242).

[S2]För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksamheten skall Banverket samråda med Försvarsmakten, Överstyrelsen för civil beredskap och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter. Förordning (1994:176).

18 §  Banverket skall inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

Ändringar

Förordning (1988:707) med instruktion för Banverket

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1990:722) om ändring i förordningen (1988:707) med instruktion för banverket

  Omfattning
  upph. 9 §; ändr. 8 §; ny 1 a §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:1223) om ändring i förordningen (1988:707) med instruktion för banverket

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1991-09-01

Förordning (1991:1266) om ändring i förordningen (1988:707) med instruktion för banverket

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-10-01

Förordning (1993:270) om ändring i förordningen (1988:707) med instruktion för Banverket

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:176) om ändring i förordningen (1988:707) med instruktion för Banverket

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:612) om ändring i förordningen (1988:707) med instruktion för Banverket

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-09-01

Förordning (1995:590) om ändring i förordningen (1988:707) med instruktion för Banverket

  Omfattning
  upph. 15 §; ändr. 14 §, rubr. närmast före 13 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1359) om ändring i förordningen (1988:707) med instruktion för Banverket

Förarbeten
Rskr. 1994/95:299, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:TU19
Omfattning
ändr. 1, 16 §§; nya 5 a, 15 §§, rubr. närmast före 5 a
Ikraftträder
1996-01-01

Ändring, SFS 1996:286

  Omfattning
  upph.