Upphävd författning

Förordning (1988:762) med instruktion för rikspolisstyrelsen

Departement
Civildepartementet PO
Utfärdad
1988-05-19
Ändring införd
SFS 1988:762
Ikraft
1988-08-01
Upphäver
Förordning (1984:731) med instruktion för rikspolisstyrelsen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

Allmänna uppgifter

1 §  Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för polisväsendet. Grundläggande bestämmelser om styrelsens uppgifter finns i 7 § första stycket polislagen (1984:387).

[S2]Styrelsen är chefsmyndighet för statens kriminaltekniska laboratorium.

2 §  Utöver vad som följer av polislagen (1984:387), polisförordningen (1984:730), förordningen (1985:751) om utbildning och forskning inom polisväsendet eller av andra föreskrifter skall rikspolisstyrelsen särskilt

 1. verka för ett förtroendefullt förhållande mellan polisen och allmänheten,
 2. utarbeta planer för polisväsendets beredskapsplanläggning,
 3. föra centrala polisregister och
 4. vara nationell byrå för internationella kriminalpolisorganisationen (Interpol) och upprätthålla de förbindelser som behövs med utländska polismyndigheter.

Samordningsuppgifter

3 §  Rikspolisstyrelsen skall svara för samordning av

 1. den polisiära planläggningen hos civilbefälhavarna,
 2. polisens åtgärder mot brottslighet i samband med otillåten inresa eller vistelse i landet,
 3. polisens planering för sådana särskilda händelser där intresset av samordnade insatser är särskilt framträdande och
 4. de statliga myndigheternas medverkan i ambulans- och räddningsflygtjänsten samt fjällräddningstjänsten.

Polisledning

4 §  Rikspolisstyrelsen får utöva polisledning i fråga om

 1. polisverksamhet rörande brott mot rikets säkerhet,
 2. bevaknings- och säkerhetsarbete i samband med statsbesök och liknande händelser,
 3. polisverksamhet som bedrivs med hjälp av flyg,
 4. spaning mot och, om det finns särskilda skäl för det, utredning av narkotikabrottslighet, ekonomisk brottslighet och annan brottslighet, om brottsligheten är av särskilt grov beskaffenhet och har riksomfattande karaktär eller internationell anknytning,
 5. spaning mot och utredning av brottslighet som riktar sig mot postverket, om spaningen eller utredningen kräver särskild kännedom om postverkets rutiner vid postbefordran,
 6. bearbetning i spanings- och utredningssyfte av sådan information om brottslighet som finns tillgänglig hos styrelsen,
 7. polisverksamhet som föranleds av transporter av kärnämne eller kärnavfall och
 8. spaning efter intagna i kriminalvårdsanstalt som avvikit från verkställigheten av straff för sådan brottslighet som avses i 4, om det finns särskilda skäl för styrelsen att utöva polisledningen.

5 §  När rikspolisstyrelsen leder polisverksamhet skall styrelsen, i den utsträckning som behövs för att verksamheten skall kunna bedrivas effektivt, samarbeta med de regionala och lokala polismyndigheter som berörs. Styrelsen skall därvid fortlöpande lämna upplysningar till de regionala och lokala polismyndigheterna om förhållanden som har betydelse för dessa myndigheters verksamhet.

Polisförstärkning

6 §  För sådan polisverksamhet som avses i 4 § får rikspolisstyrelsen tillkalla polisförstärkning från de lokala polismyndigheterna i den utsträckning som regeringen beslutar.

7 §  Om en länsstyrelse begär det, skall rikspolisstyrelsen i mån av resurser lämna förstärkning vid spaning eller utredning som leds av en lokal eller en regional polismyndighet.

8 §  Behövs polisförstärkning från ett län till ett annat och kan de länsstyrelser som berörs inte enas i frågan, får rikspolisstyrelsen besluta i saken.

[S2]Styrelsen får beordra poliser som är elever vid polishögskolan att tjänstgöra som polisförstärkning, om det finns särskilda skäl för det.

Föreskriftsrätt m.m.

9 §  Rikspolisstyrelsen skall utfärda allmänna råd om polisverksamheten i den utsträckning som detta behövs för att uppnå planmässighet, samordning och rationalisering av polisens arbete.

10 §  När enhetlighet behövs, får rikspolisstyrelsen meddela föreskrifter om

 1. ekonomiadministrativa och personaladministrativa rutiner inom polisväsendet,
 2. förbindelsetjänsten inom polisväsendet,
 3. beväpning och övrig personlig utrustning för poliser och annan personal inom polisväsendet,
 4. användningen av sådan materiel för polisverksamheten som rikspolisstyrelsen anskaffar,
 5. säkerheten i samband med automatisk databehandling inom polisväsendet,
 6. de gemensamma informationssystemen för polisväsendet,
 7. polisväsendets beredskapsplanläggning,
 8. polismyndigheternas samarbete med utländska polismyndigheter och
 9. rekryteringsverksamheten inom polisväsendet.

Uppdragsverksamhet

11 §  Rikspolisstyrelsen får efter medgivande av regeringen i särskilt fall bedriva uppdragsverksamhet i fråga om säkerhetsskydd och annat säkerhetsarbete.

Verksförordningens tillämpning

12 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på rikspolisstyrelsen.

Rikspolisstyrelsens ledning

13 §  Rikspolischefen är chef för rikspolisstyrelsen.

[S2]Överdirektören är rikspolischefens ställföreträdare. Detta gäller dock inte i fall som anges i 14 §.

14 §  I frågor som gäller polisverksamhet rörande brott mot rikets säkerhet är den avdelningschef som leder rikspolisstyrelsens avdelning för säkerhetsfrågor rikspolischefens ställföreträdare. Om varken rikspolischefen eller avdelningschefen är i tjänst, sköts rikspolischefens uppgifter av den byråchef vid avdelningen som rikspolischefen bestämmer.

Styrelsen

15 §  Rikspolisstyrelsens styrelse består av högst åtta personer, rikspolischefen medräknad. Rikspolischefen är styrelsens ordförande.

[S2]Chefen eller, vid förfall för denne, biträdande chefen för utrikesdepartementets politiska avdelning är styrelsens sakkunnige i utrikespolitiska frågor. Den sakkunnige får för ett visst tillfälle sätta någon annan i sitt ställe.

[S3]Den sakkunnige får vara närvarande och yttra sig vid styrelsens sammanträden i frågor som rör verksamheten vid rikspolisstyrelsens avdelning för säkerhetsfrågor och som inte avser frågor om utlämnande av uppgifter enligt personalkontrollkungörelsen (1969:446).

[S4]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S5]Särskilda bestämmelser gäller om styrelsens sammansättning och om beslutförhet vid handläggning av frågor enligt personalkontrollkungörelsen.

Organisation

16 §  Inom rikspolisstyrelsen finns tre avdelningar, en för polisfrågor, en för administrativa frågor och en för säkerhetsfrågor. Varje avdelning leds av en avdelningschef.

[S2]Till avdelningen för administrativa frågor hör en polishögskola, som förestås av en rektor.

[S3]Inom avdelningen för säkerhetsfrågor finns ett sekretariat och två byråer. Sekretariatet och varje byrå förestås av en byråchef.

[S4]Hos styrelsen finns också en verksjurist och en professor för polisforskning.

Personalföreträdare

17 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på rikspolisstyrelsen. Personalföreträdare får även den vara som är anställd i den lokala polisorganisationen.

[S2]Den som har utsetts att vara personalföreträdare får medverka i den personalansvarsnämnd som anges i 18 § också när nämnden behandlar frågor som rör anställda vid statens kriminaltekniska laboratorium eller vid den lokala polisorganisationen.

Personalansvarsnämnden

18 §  Personalansvarsnämnden vid rikspolisstyrelsen prövar frågor som anges i 19 § verksförordningen (1987:1100) för tjänstemän vid rikspolisstyrelsen, statens kriminaltekniska laboratorium och den lokala polisorganisationen.

[S2]Nämnden består -- förutom av rikspolischefen och personalföreträdarna -- av chefen för avdelningen för polisfrågor, verksjuristen och tre andra särskilt utsedda ledamöter. Rikspolischefen är nämndens ordförande.

[S3]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

19 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) finns i personalkontrollkungörelsen (1969:446) särskilda bestämmelser om styrelsens uppgifter.

Ärendenas handläggning

20 §  Beslut som innebär utövande av polisledning får fattas utan föredragning.

Tjänstetillsättning m.m.

21 §  Rikspolischefen och överdirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänster som avdelningschef, verksjurist, rektor och professor samt byråchef vid avdelningen för säkerhetsfrågor tillsätts av regeringen efter anmälan av rikspolischefen.

[S3]Andra tjänster tillsätts av rikspolisstyrelsen.

22 §  Bestämmelserna i 7 § första stycket inrättandeförordningen (1985:915) gäller inte i fråga om polistjänster vid styrelsen. Sådana tjänster inrättas av regeringen.

23 §  Andra styrelseledamöter än rikspolischefen utses av regeringen för en bestämd tid. Detsamma gäller de ledamöter av personalansvarsnämnden som utses särskilt.

Bisysslor

24 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av rikspolisstyrelsen även i fråga om avdelningschefer, verksjurist, rektor och professor samt byråchefer vid avdelningen för säkerhetsfrågor.

Ändringar

Förordning (1988:762) med instruktion för rikspolisstyrelsen

Ikraftträder
1988-08-01

Ändring, SFS 1989:773

  Omfattning
  upph.