Upphävd författning

Förordning (1988:79) med instruktion för Postverket

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-02-25
Ändring införd
SFS 1988:79 i lydelse enligt SFS 1993:268
Ikraft
1988-04-01
Upphäver
Förordning (1969:736) med instruktion för postverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Postverkets uppgifter

1 §  Postverket har till huvuduppgift att driva poströrelse, vari det ingår att

 1. befordra och distribuera brev och paket,
 2. förmedla betalningar.

2 §  Postverket får driva annan verksamhet som det har särskilda förutsättningar för.

2 a §  Postverket meddelar föreskrifter om

 1. villkor och avgifter för befordran av brev inom ramen för de mål och riktlinjer som regeringen bestämmer,
 2. övriga villkor och avgifter inom verkets olika verksamhetsområden om inte annat föreskrivits i lag eller förordning.

[S2]För befordran av blindskriftsförsändelser med en högsta vikt av 7 000 gram som inte sker med flyg utgår inte någon avgift. Förordning (1991:1790).

2 b §  Postverket får till myndigheter och enskilda sälja uppgifter ur postens adressregister (PARAD) enligt de föreskrifter som datainspektionen meddelar med stöd av datalagen (1973:289).

[S2]Uppgifterna får lämnas ut via terminal, på medium för automatisk databehandling eller på annat sätt. Grunderna för prissättningen bestäms av postverket.

[S3]Har den registrerade anmält till postverket att han inte önskar att personuppgifter i registret används för direktreklam får hans personuppgifter inte säljas för sådant ändamål. Förordning (1991:1901).

Postverket företräder staten vid domstol

3 §  Inom sitt verksamhetsområde företräder postverket staten vid domstol.

Affärsverkskoncernen

4 §  Postverket och de företag där staten genom verket direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande bildar tillsammans en affärsverkskoncern.

Postverkets ledning

5 §  Postverket leds av en styrelse. Den består av högst nio personer. I styrelsen ingår dessutom verkets generaldirektör och personalföreträdarna vid verket. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Förordning (1992:472).

Organisation

6 §  Inom postverket finns ett huvudkontor, som består av

 1. affärsområden,
 2. koncernstaber,
 3. en enhet för finansförvaltning,
 4. andra enheter som postverket bestämmer.

[S2]För frågor som rör finansförvaltning finns en rådgivande placeringsdelegation. Vidare finns en personalansvarsnämnd. Förordning (1989:134).

7 §  För poströrelsen är landet indelat i postregioner. Postverket bestämmer närmare om den regionala och lokala verksamhetens organisation samt -- efter samråd med berörd kommun -- namn på postkontor.

8 §  Varje affärsområde, koncernstab och enhet vid huvudkontoret förestås av en chef. Förordning (1989:134).

9 §  En av cheferna är generaldirektörens ställföreträdare.

10 §  Placeringsdelegationen utses av styrelsen. Minst två av ledamöterna skall ha erfarenhet från kreditmarknaden. Förordning (1990:881).

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 §  Styrelsen ansvarar för postverkets verksamhet.

[S2]Styrelsen ansvarar också för att statens intressen som ägare tas till vara i affärsverkskoncernens företag och i andra företag där verket förvaltar statens aktier eller andelar.

12 §  Styrelsen skall särskilt

 1. ägna sig åt den långsiktiga planeringen inom koncernen,
 2. bestämma hur rapportering och samordning mellan verket och koncernens företag skall ske,
 3. svara för finansförvaltningen,
 4. svara för att de krav beaktas som ställs på verksamheten med hänsyn till totalförsvaret och regionalpolitiken,
 5. se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksamhetens olika delar.

13 §  Styrelsen skall varje år till regeringen

 1. före den 1 september lämna förslag till treårsplan med anslagsredovisning och anslagsframställning,
 2. före den 1 september lämna ett halvårsbokslut för första hälften av det innevarande året,
 3. före den 1 maj lämna årsredovisning med resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och förvaltningsberättelse för verket och för koncernen.

Generaldirektörens ansvar och uppgifter

14 §  Generaldirektören ansvarar för den löpande verksamheten enligt de riktlinjer och direktiv som styrelsen beslutar.

15 §  Det ingår i generaldirektörens uppgifter

 1. att förse styrelsen med underlag för beslut och att verkställa styrelsens beslut,
 2. att själv avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller personalansvarsnämnden,
 3. att se till att allmänhetens, organisationers, företags och andra myndigheters kontakter med verket underlättas genom en god service och tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt språk i verkets skrivelser och beslut.

16 §  Generaldirektören skall också se till att verkets personalpolitik motsvarar de krav som ställs på verksamheten. Detta innebär bl. a. att jämställdhet mellan kvinnor och män skall eftersträvas och att de anställda skall vara väl förtrogna med målen för verksamheten.

Redovisning och medelsförvaltning

17 §  Styrelsen skall se till att redovisningen och förvaltningen av verkets medel är organiserade på ett tillfredsställande sätt.

[S2]Generaldirektören skall se till att redovisningen görs enligt gällande föreskrifter och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

18 §  Verkets medel får inte lånas ut till företag i affärsverkskoncernen utan regeringens medgivande i varje särskilt fall.

19 §  Räntan på postverkets statslån skall för varje halvår senast den 30 juni respektive den 31 december sättas in på statsverkets checkräkning i riksbanken.

[S2]Avkastningen på verkets fasta statskapital under ett år, beräknad enligt fastställd avkastningsränta, skall till en fjärdedel av det beräknade beloppet sättas in på statsverkets checkräkning i riksbanken senast den 30 juni, 30 september respektive 31 december. Sedan räkenskaperna är avslutade för året, skall en slutlig reglering ske så att det insatta beloppet kommer att motsvara avkastningen i det fastställda bokslutet.

Intern revision

20 §  Generaldirektören skall genom intern revision vaka över att verksamheten i affärsverkskoncernen bedrivs effektivt, författningsenligt och också i övrigt ändamålsenligt.

[S2]Viktigare resultat av revisionen skall redovisas för styrelsen.

Extern revision

21 §  Riksrevisionsverket ansvarar enligt sin instruktion för den externa revisionen av affärsverkskoncernen.

[S2]Styrelsen skall se till att riksrevisionsverket får de uppgifter som behövs för revisionen.

[S3]Styrelsen skall också se till att riksrevisionsverket får tillfälle att utse en revisor i Postbolagen AB och en revisor i Fastighetsaktiebolaget Certus.

Postverkets regelgivning

22 §  Innan postverket beslutar en föreskrift, skall det noga överväga om detta är den mest ändamålsenliga åtgärden.

[S2]Om verket finner att föreskrifter behövs, skall det se till att

 1. behövliga upplysningar och yttranden inhämtas, innan föreskrifterna beslutas,
 2. föreskrifterna utformas så, att de blir enkla, klara och lätta att överblicka.

23 §  Postverket skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut meddela de närmare föreskrifter som behövs om verkets organisation och formerna för verkets verksamhet. Om föreskrifterna gäller styrelsen eller uppgiftsfördelningen mellan den och generaldirektören, skall de beslutas av styrelsen.

24 §  Postverket skall fortlöpande se över sina föreskrifter och pröva om de behövs och om de är lämpligt utformade.

[S2]Att verket skall ha en förteckning över sina föreskrifter m. m. framgår av 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725).

Inhämtande av uppgifter

25 §  Om postverket skall hämta in uppgifter från enskilda, kommuner eller landstingskommuner, skall det sträva efter att begränsa och förenkla uppgiftslämnandet.

[S2]Ytterligare föreskrifter om detta finns i förordningen (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner.

Personalföreträdare

26 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på postverket.

Personalansvarsnämnden

27 §  Följande frågor enligt lagen (1976:600) om offentlig anställning skall prövas av personalansvarsnämnden:

 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,
 2. disciplinansvar,
 3. åtalsanmälan,
 4. avstängning eller läkarundersökning.

[S2]Nämnden består -- förutom av personalföreträdarna -- av en chef för en koncernstab, ordförande, verkets chefsjurist och ytterligare två chefer som utses av generaldirektören.

[S3]För varje ledamot i nämnden finns en ersättare. Förordning (1989:134).

Ärendenas handläggning

28 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och minst tre andra ledamöter är närvarande.

[S2]Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter, däribland juristen, är närvarande.

[S3]När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

29 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden, generaldirektören och minst så många andra ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

30 §  Generaldirektören får i lämplig utsträckning delegera sin beslutanderätt till andra tjänstemän i verket.

31 §  I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

Postverkets beslut

32 §  I fråga om varje beslut skall det finnas en handling som utvisar -- dagen för beslutet, -- beslutets innehåll, -- vem som har fattat beslutet, -- vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet, -- vem som har varit föredragande.

Tjänstetillsättningar m. m.

33 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande i styrelsen. Förordnandet ges för en bestämd tid.

[S3]Styrelsens vice ordförande utses av styrelsen.

34 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänsterna som chef för affärsområdena, koncernstaberna och enheten för finansförvaltning samt andra tjänster som styrelsen bestämmer tillsätts av styrelsen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Övriga tjänster tillsätts av verket. Förordning (1989:134).

35 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

36 §  Tjänster som postverket tillsätter behöver inte kungöras lediga till ansökan. Om kungörelse ändå sker beslutar verket hur detta skall göras.

37 §  Postverkets beslut om tillsättning av tjänst som har kungjorts ledig eller beslut att inte tillsätta en sådan tjänst skall genast anslås på verkets anslagstavlor. Det skall framgå av anslaget när det sattes upp.

38 §  Andra ledamöter i personalansvarsnämnden än personalföreträdarna och chefsjuristen utses av generaldirektören. Ersättarna i nämnden utses också av generaldirektören.

Överklagande m. m.

39 §  Postverkets beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av -- lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål, -- lagen (1987:439) om inskränkningar i rätten att överklaga, -- andra föreskrifter.

[S2]Verkets beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet.

40 §  I arbetsordningen eller i särskilda beslut får postverket föreskriva att sådana beslut i personalärenden som en lägre chef meddelar, skall överprövas av en högre chef, om den som beslutet angår begär det inom viss tid. När en sådan föreskrift finns, tillämpas 39 § första stycket endast på den högre chefens beslut.

41 §  Om postverket och en kommun inte kan komma överens om namnet på ett postkontor skall frågan underställas regeringen.

Särskilda föreskrifter med hänsyn till totalförsvaret

42 §  Föreskrifter om Postverkets medverkan i totalförsvaret finns i beredskapsförordningen (1993:242).

[S2]Utöver vad som framgår av den förordningen skall Postverket samråda med Överbefälhavaren i ärenden om verkets uppgifter under höjd beredskap och andra ärenden som har betydelse för landets försvar. Förordning (1993:268).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:79) med instruktion för Postverket

  Ikraftträder
  1988-04-01

Förordning (1989:134) om ändring i förordningen (1988:79) med instruktion för postverket

  Omfattning
  ändr. 6, 8, 27, 34 §§
  Ikraftträder
  1989-06-01

Förordning (1990:881) om ändring i förordningen (1988:79) med instruktion för postverket

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1990-09-01

Förordning (1991:1790) om ändring i förordningen (1988:79) med instruktion för postverket

  Omfattning
  ny 2 a §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1991:1901) om ändring i förordningen (1988:79) med instruktion för postverket

  Omfattning
  ny 2 b §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:472) om ändring i förordningen (1988:79) med instruktion för Postverket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Den tillämpas dock för tid från och med den 1 juni 1992.
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:268) om ändring iförordningen (1988:79) med instruktion för Postverket

Omfattning
ändr. 42 §
Ikraftträder
1993-07-01

Ändring, SFS 1993:1711

  Omfattning
  upph.