Upphävd författning

Lag (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.

Departement
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1942-06-12
Ändring införd
SFS 1942:335 i lydelse enligt SFS 1995:8
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Beträffande anläggning av väsentlig betydelse för energiförsörjningen i riket skola ifråga om åtgärder till skydd mot skada genom luftanfall eller annan krigshandling eller sabotage gälla de särskilda bestämmelser, som angivas i denna lag. Lag (1978:163).

2 §  Med anläggning, som 1 § sägs, avses

 1. 1) elektriskt kraftverk, som är avsett för generatoreffekt av minst tjugofemtusen kilovoltampére;
 2. 2) anläggning för tillgodogörande av vattenkraft genom vattenreglering, om vattenmagasinet är avsett att rymma minst etthundra miljoner kubikmeter;
 3. 3) elektrisk ledning, som är avsedd för spänning av minst tvåhundra kilovolt mellan två ledare;
 4. 4) transformator- eller kopplingsstation, vilken är avsedd för spänning av minst sjuttio kilovolt mellan två ledare och en genomgångseffekt av minst tjugofemtusen kilovoltampere; samt
 5. 5) rörledning för vilken krävs koncession enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar, dock ej rörledning för transport av fjärrvärme. Lag (1981:598).

3 §  Anläggning, som avses i denna lag, skall utföras på ett med hänsyn till förhållandena i varje särskilt fall ur skyddssynpunkt lämpligt sätt.

[S2]Vad nu sagts gäller ock ombyggnad, ändring eller utvidgning av sådan anläggning.

4 §  Ägare av befintlig, i denna lag avsedd anläggning vare pliktig att, i den mån det ej tidigare skett, med avseende å anläggningen och driften vid densamma vidtaga erforderliga åtgärder för att minska faran för och begränsa verkningarna av sådan skada, varom i 1 § förmäles. Han skall sålunda, bland annat, verkställa nödig förstärkning av anläggningens skydd mot brand- och annan bombskada, utföra skyddsrum och andra erforderliga skyddsanordningar åt personal för anläggningens skötsel och skydd samt lämpligt förvaringsrum för förråd, ombesörja erforderlig utbildning och övning av personal, avsedd att vid anläggningen fullgöra till befolkningsskyddet och räddningstjänsten hörande uppgifter, samt vidtaga nödiga åtgärder för snabbt avhjälpande av driftavbrott.

[S2]Nyttjas anläggningen av annan än ägaren, vare nyttjanderättshavaren skyldig att i ägarens ställe vidtaga sådana i första stycket avsedda åtgärder, som med hänsyn till deras art och förhållandena i övrigt böra ankomma på den som utövar driften vid anläggningen.

[S3]Anskaffning av vapen ingår icke i ägarens eller nyttjanderättshavarens förpliktelser.

[S4]Om skyldighet att anordna bevakning förordnar regeringen. Lag (1994:1727).

5 §  Ej må på grund av vad i 3 och 4 §§ stadgas föreskrivas skyldighet att vidtaga åtgärd, som med hänsyn till anläggningens omfattning och andra omständigheter i avseende å denna skulle vara oskäligt betungande.

6 §  Nyttjas anläggningen av annan än ägaren må kostnad, som ägaren eljest skolat vidkännas, fördelas mellan honom och nyttjanderättshavaren efter vad som finnes skäligt.

7 §  Ägare eller innehavare av anläggning, som avses i denna lag, vare skyldig tåla åtgärd, som finnes böra utföras vid anläggningen för att trygga kraftförsörjningen i riket under krig, ändå att han icke själv är pliktig att utföra eller bekosta åtgärden. Medför åtgärden skada eller förlust för honom, skall dock, om denna ej är att anse som ringa, utgå ersättning därför efter vad som finnes skäligt.

8 §  Frågor som avses i 3-5 §§ och 7 § prövas av den myndighet som regeringen bestämmer (prövningsmyndigheten).

[S2]Fråga om kostnadsfördelning enligt 6 § prövas av allmän domstol. Lag (1982:488).

9 § har upphävts genom lag (1978:163).

10 §  Prövningsmyndigheten äger, när det erfordras, utan hinder av vad den förut bestämt meddela nya eller ändrade föreskrifter. Lag (1982:488).

11 §  Innan någon utför i denna lag avsedd anläggning eller verkställer väsentlig ombyggnad, ändring eller utvidgning av sådan anläggning, skall han göra anmälan hos prövningsmyndigheten för prövning av fråga, som avses i 3 §.

[S2]Påbörjas ej arbetet inom två år från det myndighetens prövning ägde rum, skall anmälan ånyo göras hos myndigheten.

[S3]Vid anmälan skola fogas erforderliga ritningar över anläggningen och de uppgifter, som tarvas för prövningen. Lag (1982:488).

12 §  Mål om tillstånd enligt vattenlagen (1983:291) till anläggning, som under 2 §1) eller 2) sägs, eller till väsentlig ombyggnad, ändring eller utvidgning av sådan anläggning får inte avgöras med mindre prövningsmyndighetens utlåtande föreligger.

[S2]Vad i första stycket är stadgat gäller också ärende angående tillstånd enligt 2 § lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, till utförande av elektrisk ledning som under 2 § 3) i denna lag sägs samt ärende angående koncession enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar, dock ej om ärendet avser rörledning för transport av fjärrvärme. Lag (1983:651).

13 §  Den ökning i byggnadskostnaden, som föranleds av skyddsåtgärder enligt denna lag, skall inte tas i beräkning vid den prövning som avses i 3 kap. 4 § vattenlagen (1983:291).

[S2]Vid meddelande av tillstånd som anges i 12 § första stycket skall beaktas de föreskrifter som prövningsmyndigheten har meddelat i fråga om vattenanläggningens utförande. Lag (1983:651).

14 § har upphävts genom lag (1978:163).

15 §  Envar, som äger eller innehar i denna lag avsedd anläggning, vare pliktig tåla, att myndighet, vilken har att utöva ledningen av befolkningsskyddet och räddningstjänsten vid anläggningen, prövningsmyndigheten eller den myndigheten därtill utser besiktigar anläggningen för utrönande, vilka skyddsåtgärder som vidtagits eller böra vidtagas. Lag (1994:1727).

16 §  Prövningsmyndigheten äger vid vite tillhålla den, som är pliktig att vidtaga skyddsåtgärd enligt denna lag, att fullgöra sin skyldighet.

[S2]Underlåter den, som enligt prövningsmyndighetens beslut skall utföra viss åtgärd, att utan dröjsmål vidtaga densamma, må den myndighet, som har att utöva ledningen av befolkningsskyddet och räddningstjänsten vid anläggningen, utföra åtgärden på den försumliges bekostnad.

[S3]Prövningsmyndigheten och den andra i föregående stycke avsedda myndigheten vare berättigade att erhålla nödig handräckning av länsstyrelsen. Denna må ock i fall, som avses i andra stycket, uttaga kostnaden för åtgärden av den försumlige. Lag (1994:1727).

17 §  Prövningsmyndighetens beslut om ersättning enligt 7 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Annat beslut av prövningsmyndigheten enligt denna lag får överklagas hos regeringen. Beslutet skall dock gälla omedelbart om inte något annat beslutas. Lag (1995:8).

18 §  Den som underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet enligt 11 §, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]Samma lag vare, där någon utför i denna lag avsedd anläggning eller verkställer väsentlig ombyggnad, ändring eller utvidgning av sådan anläggning i strid mot prövningsmyndighetens föreskrifter.

[S3]Den som utan skälig anledning vägrar att låta anläggning besiktigas enligt vad i 15 § sägs döms till böter. Lag (1991:259).

19 § har upphävts genom lag (1991:259).

20 §  Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag meddelas av regeringen. Lag (1978:163).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.

Ändring, SFS 1944:542

  Omfattning
  ändr. 4, 9, 15, 16 §§

Ändring, SFS 1944:629

  Omfattning
  ikrafttr. av 1944:542

Ändring, SFS 1957:49

  Omfattning
  ändr. 2, 17 §§

Ändring, SFS 1970:907

Ändring, SFS 1971:577

Lag (1978:163) om ändring i lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar

  Förarbeten
  Prop. 1977/78:86
  Omfattning
  upph. 9, 14 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 12, 17, 20 §§; omtryck

Lag (1981:598) om ändring i lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.

Lag (1982:488) om ändring i lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.

Lag (1983:651) om ändring i lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:26
  Omfattning
  ändr. 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1984-01-01

Lag (1991:259) om ändring i lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:68
  Omfattning
  upph. 19 §; ändr. 18 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1994:1727) om ändring i lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:80, Prop. 1994/95:7, Bet. 1994/95:FöU2
  Omfattning
  ändr. 4, 15, 16 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:8) om ändring i lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
1995-04-01

Ändring, SFS 1997:288

  Omfattning
  upph.