Upphävd författning

Förordning (1988:816) om vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-06-14
Ändring införd
SFS 1988:816
Ikraft
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda (särvux).

2 § har upphävts genom förordning (1991:1064).
3 § har upphävts genom förordning (1991:1064).

4 §  Med lektion avses en tidsenhet om 40 minuter då eleverna undervisas. En undervisningstimme motsvarar en lektion.

Samrådsorgan m.m.

5 §  Eleverna skall ha inflytande över hur deras undervisning utformas. Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas efter deras förutsättningar. Formerna för samverkan mellan elever och personal skall utvecklas med beaktande av lokala behov. Förordning (1991:1064).

Läroplan m.m.

6 §  I läroplan för kommunal och statlig utbildning för vuxna anges mål och riktlinjer för utbildningen. Läroplanen innefattar i övrigt föreskrifter i form av timplaner och kursplaner. Förordning (1991:1064).

7 §  Föreskrifterna i 1 kap.11, 12 och 13 §§vuxenutbildningsförordningen (1985:288) skall tillämpas i fråga om timplaner, kursplaner och arbetsplan i särvux.

[S2]Vid fastställande av timplaner skall beaktas att antalet lektioner för särvuxkurser får utgöra högst 150 procent av det sammanlagda antalet lektioner i motsvarande kurser enligt timplanerna för komvux. Förordning (1991:1064).

Studiegång m.m.

8 §  En elevs studiesituation skall prövas fortlöpande och särskilt efter inskolningsperioden och i slutet av annan undervisningsperiod.

[S2]Om det behövs skall en elev ges möjlighet till utökad studievägledning och till stödundervisning.

9 §  Föreskrifterna i 1 kap.15--18 §§vuxenutbildningsförordningen (1985:288) skall tillämpas i fråga om befrielse från undervisning, studieavbrott, skiljande från undervisning m. m.

10 § har upphävts genom förordning (1991:1064).
11 § har upphävts genom förordning (1991:1064).
12 § har upphävts genom förordning (1991:1064).
13 § har upphävts genom förordning (1991:1064)
14 § har upphävts genom förordning (1991:1064).
15 § har upphävts genom förordning (1990:1471).
16 § har upphävts genom förordning (1990:1471).
17 § har upphävts genom förordning (1990:1471).
18 § har upphävts genom förorkdning (1990:1471).
19 § har upphävts genom förordning (1991:1064).
20 § har upphävts genom förordning (1991:1064).
21 § har upphävts genom förordning (1991:1064).
22 § har upphävts genom förordning (1991:1064).

Utbildningen m.m.

23 §  Särvux omfattar undervisning motsvarande den som ges i träningsskolan avseende kommunikation samt verklighetsuppfattning och omvärldskunskap.

[S2]Särvux omfattar grundläggande utbildning i läsning, skrivning och räkning på en nivå som motsvarar utbildning enligt högst årskurs 6 i grundsärskolan.

[S3]I läroplanen finns ytterligare föreskrifter. Förordning (1991:1064).

24 §  På en nivå som motsvarar grundsärskolans högstadium får särvux omfatta kurser i följande ämnen, nämligen svenska, svenska som andraspråk, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, historia, geografi, naturkunskap, engelska, maskinskrivning och hemspråk.

25 §  Utbildningen inom särvux skall bedrivas som deltidsstudier med högst 20 lektioner per vecka under högst 45 veckor per år.

[S2]Om inte särskilda skäl föranleder annat skall undervisningen bedrivas med lägst två undervisningstillfällen per vecka.

27 §  Om en elev inte har nått studiemålet efter den tid som anges i 26 § får styrelsen för utbildningen förlänga studietiden med högst 500 lektioner. För en elev med särskilda svårigheter får styrelsen förlänga studietiden med ytterligare högst 1000 lektioner, om eleven bedöms kunna nå studiemålet genom en sådan ytterligare förlängning. Förordning (1991:1064).

28 § har upphävts genom förordning (1991:1064).

29 §  Undervisningen skall bedrivas som gruppundervisning. Enskild undervisning får anordnas för en elev som har särskilt behov av det.

[S2]Undervisningen förläggs med hänsyn till elevernas behov. Förordning (1991:1064).

30 § har upphävts genom förordning (1991:1064).

Behörighet och urval

31 §  Behörig att tas in i särvux är den som med hänsyn till tidigare studier och annan verksamhet bedöms ha förutsättningar att följa undervisningen.

32 §  Om inte särskilda skäl föranleder annat får endast den tas in som senast den hösttermin då studierna påbörjas fyller 21 år.

33 §  Ansökan om intagning görs hos styrelsen för utbildningen i den ordning som styrelsen bestämmer. Förordning (1991:1064).

34 §  Till kurs i svenska som andraspråk får endast tas in den som har annat språk än svenska som modersmål, som har grundläggande kunskaper i svenska språket och som behöver kursen för att tillgodogöra sig annan undervisning inom särvux.

35 §  Vid urval bland behöriga sökande skall företräde ges den som har störst behov av utbildningen. Därvid skall särskilt beaktas utbildningsbehovet för sökande

 1. som inte tidigare har deltagit i motsvarande utbildning eller
 2. för vilka studierna är av betydelse för yrkesverksamhet eller yrkesval.

Betyg m.m.

36 §  Betyg ges vid slutet av en sådan kurs som avses i 24 §. Som betyg används Godkänd eller Icke godkänd (tvågradig betygsskala). Om det finns särskilda skäl får rektor besluta att intyg skall utfärdas i stället för betyg.

[S2]Elever i sådan undervisning som avses i 23 § skall få intyg över genomgången utbildning om de begär det.

37 §  Läraren i kursen bestämmer betyget. Om betyget är beroende av två eller flera lärares bedömning och lärarna inte kan enas, bestämmer rektor betyget.

[S2]Betyg skall dokumenteras i betygskatalog. Förordning (1991:1064).

38 §  Ett betygsdokument skall utfärdas av rektor för den skolenhet, där eleven fått sista betyget av betydelse för dokumentet. Efter rektors bemyndigande får annan skolledare utfärda betygsdokumentet.

[S2]Närmare bestämmelser om betygsdokument meddelas i läroplanen. Förordning (1991:1064).

39 §  Föreskrifterna om rättelse av betyg i 3 kap. 38 § vuxenutbildningsförordningen (1985:288) skall tillämpas.

40 §  Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om betygsättning samt om betygskatalog och betygsdokument. Förordning (1991:1064).

41 § har upphävts genom förordning (1990:1471).
42 § har upphävts genom förordning (1990:1471).
43 § har upphävts genom förordning (1990:1471).
44 § har upphävts genom förordning (1990:1471).
45 § har upphävts genom förordning (1990:1471).
46 § har upphävts genom förordning (1990:1471).
47 § har upphävts genom förordning (1990:1471).
48 § har upphävt genom förordning (1991:1064).
49 § har upphävt genom förordning (1991:1064).
50 § har upphävt genom förordning (1991:1064).
51 § har upphävt genom förordning (1991:1064).
52 § har upphävts genom förordning (1989:612).
Överklagande m.m.
53 § har upphävts genom förordning (1990:1471).

54 §  Beslut av styrelsen för utbildningen om att skilja en elev från undervisningen enligt 9 § jämförd med 1 kap. 17 § vuxenutbildningsförordningen (1985:288) får överklagas hos kammarrätten. Förordning (1991:1064).

55 § har upphävts genom förordning (1991:1064).
56 § har upphävts genom förordning (1991:1064).
57 § har upphävts genom förordning (1990:1471).

58 §  Av 23 § förvaltningslagen (1986:223) följer att en skrivelse med överklagande skall ges in till den myndighet som har meddelat beslutet.

59 § har upphävts genom förordning (1990:1471).
60 § har upphävts genom förordning (1990:1471).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:816) om vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
I fråga om statsbidrag för redovisningsåret 1988/89 skall skolöverstyrelsen meddela föreskrifter om vid vilken tidpunkt huvudmännen och länsskolnämnderna skall fullgöra de skyldigheter som anges i 4 a kap.7 och 11 §§vuxenutbildningsförordningen (1985:288) och i 7 § förordningen (1987:736) om timramar för kommunal utbildning för vuxna.
Förarbeten
Prop. 1987/88:113
Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1988:1059) om ändring i förordningen (1988:816) om vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.
  2. Om skolförordningen (1971:235) skall tillämpas vid tillsättning av arvodestjänster som timlärare för särvux, skall intill den 1 mars 1989 17 kap.38 och 40--42 §§ nämnda förordning tillämpas i deras lydelse vid utgången av oktober 1988.
  Omfattning
  ändr. 15-17, 21, 40-42, 45, 53, rubr. närmast före 41 §
  Ikraftträder
  1988-11-01

Förordning (1989:612) om ändring i förordningen (1988:816) om vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.
  2. Om förfarande har inletts före ikraftträdandet för att tillsätta en tjänst som studierektor eller ett långtidsvikariat på en sådan tjänst skall tjänsten eller vikariatet tillsättas enligt äldre föreskrifter.
  3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph. 52 §; ändr. 45, 53, 57, 59 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:229) om ändring i förordningen (1988:816) om vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1990. Bestämmelserna om schablontillägg i 51 § tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för redovisningsåret 1989/90.
  Omfattning
  ändr. 51 §
  Ikraftträder
  1990-06-01

Förordning (1990:530) om ändring i förordningen (1988:816) om vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 53 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1090) om ändring i förordningen (1988:816) om vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. Har undervisningen påbörjats före den 1 januari 1991 gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:102
  Omfattning
  ändr. 26 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1990:1471) om ändring i förordningen (1988:816) om vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:41
  Omfattning
  upph. 15-18, 40-47, 53, 57, 59, 60 §§, rubr. närmast före 16, 40, 41, 43, 45 §§; ändr. 14, 19, 56 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:1064) om ändring i förordningen (1988:816) om vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. För budgetåret 1991/92 fastställer regeringen i särskild ordning det statsbidrag som skall utgå till driften av särvux.
  Omfattning
  upph. 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 28, 30, 48, 49, 50, 51, 55, 56 §§, rubr. närmast före 10, 14, 19, 48, 49 §§; ändr. 5, 6, 7, 23, 27, 29, 33, 37, 38, 54 §§; ny 40 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1992:736

  Omfattning
  upph.