Upphävd författning

Förordning (1988:903) med instruktion för Bostadsdomstolen

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1988-06-30
Ändring införd
SFS 1988:903
Ikraft
1988-09-01
Upphäver
Förordning (1975:517) med instruktion för Bostadsdomstolen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Bestämmelserna i 4--6 §§, 7 § 1--3 samt 9, 14--16, 28 och 29 §§verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på bostadsdomstolen. Bestämmelserna i 28 och 29 §§ gäller dock endast i fråga om administrativa ärenden.

Organisation m. m.

2 §  I bostadsdomstolen finns ledamöter, sekreterare och andra anställda i enlighet med vad som har beslutats av regeringen eller domstolsverket samt ytterligare personal om det behövs och medel finns tillgängliga.

[S2]De lagfarna ledamöterna i bostadsdomstolen kallas bostadsdomare.

3 §  Bostadsdomstolens ordförande är administrativ chef för domstolen.

4 §  En av bostadsdomarna är ställföreträdare för ordföranden i bostadsdomstolen.

5 §  Ordföranden delar in ledamöterna till tjänstgöring efter de riktlinjer som bostadsdomstolen bestämmer.

6 §  Varje bostadsdomare, med undantag för ordföranden, skall ha en rotel. Bostadsdomstolen fördelar rotlarna mellan bostadsdomarna.

Fördelningen av målen

7 §  Inkommande mål fördelas på rotlar. Grunderna för målens fördelning skall framgå av arbetsordningen. Vid fördelningen av målen på rotlarna skall det iakttas att

 1. arbetsbördan såvitt möjligt blir lika stor för alla ledamöterna,
 2. ett mål som har samband med ett annat mål tilldelas samma rotel som det andra målet,
 3. målen fördelas på rotlarna efter turordning.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det får bostadsdomstolen besluta att en viss rotel under en begränsad tid skall befrias från tilldelning av nya mål eller att ett mål som har tilldelats en viss rotel skall flyttas över till en annan rotel.

[S3]Bostadsdomstolen meddelar de ytterligare bestämmelser som behövs om fördelningen av målen.

Handläggningen av målen m. m.

8 §  Rotelinnehavaren skall svara för beredningen av målen på roteln och, om inte särskilda skäl föranleder annat, i egenskap av referent delta i handläggningen och avgörandet av målen.

9 §  Sekreterarna skall biträda med beredningen och handläggningen av målen enligt vad bostadsdomstolen närmare bestämmer.

10 §  Bostadsdomstolen får förordna sekreterarna att på eget ansvar vidta åtgärder för beredningen av målen. En sekreterare får dock inte

 1. avvisa ombud eller biträden,
 2. döma ut viten eller andra påföljder för underlåtenhet att iaktta förelägganden,
 3. avvisa utredningar,
 4. besluta om syn,
 5. förordna om ersättning för någons medverkan i mål,
 6. avslå ansökningar om allmän rättshjälp eller besluta i frågor om byte av biträde enligt rättshjälpslagen (1972:429).

11 §  Bostadsdomstolen får förordna domstolsbiträden och andra anställda, som har vunnit tillräcklig erfarenhet, att på eget ansvar

 1. föra dagböcker,
 2. föra de anteckningar om rättshjälpskostnader som har föreskrivits,
 3. föranstalta om sådan skriftväxling som skall äga rum enligt föreskrifter i lagar eller andra författningar,
 4. underteckna och expediera kallelser, förelägganden och andra meddelanden,
 5. vidta åtgärder i samband med delgivningar,
 6. expediera beslut, protokoll och andra handlingar,
 7. utfärda diariebevis,
 8. upprätta och expediera föreskrivna statistiska uppgifter,
 9. fullgöra uppgifter enligt förordningen (1980:900) om statliga myndigheters serviceskyldighet, m. m. och avgiftsförordningen (1992:191),
 10. förvalta kassamedel samt betala ut förskott och ersättningar av allmänna medel till parter, vittnen, sakkunniga m. fl. Förordning (1992:199).

12 §  Om ett mål eller en fråga som har kommit upp i ett mål fordrar skyndsamt avgörande, skall rotelinnehavaren genast anmäla detta för ordföranden.

[S2]Bostadsdomstolen meddelar närmare föreskrifter om i vilka fall anmälan enligt första stycket skall göras.

13 §  Ledamöter eller ersättare som har deltagit vid muntlig förhandling, syn på stället eller sådan besiktning som avses i 22 § lagen (1974:1082) om bostadsdomstol skall, om inte särskilda skäl föranleder annat, delta också i avgörandet av målet.

14 §  Ordföranden i bostadsdomstolen eller ställföreträdaren för ordföranden bör om möjligt delta vid sammanträde för handläggning eller avgörande av mål.

15 §  Ordföranden i bostadsdomstolen bör delta i avgörandet av mål som är av principiell betydelse eller om det finns särskilda skäl för det med hänsyn till målets beskaffenhet.

Protokoll m. m.

16 §  I fråga om protokoll i mål vid bostadsdomstolen gäller protokollskungörelsen (1971:1066) för de allmänna domstolarna i tillämpliga delar.

[S2]Beträffande beslut, varigenom bostadsdomstolen fastställer en hyresnämnds beslut, tillämpas 5 § protokollskungörelsen för de allmänna domstolarna.

17 §  När ett överklagande kommer in till bostadsdomstolen skall domstolen omedelbart underrätta den hyresnämnd som har meddelat det överklagade beslutet om överklagandet. Bostadsdomstolen skall föra en särskild förteckning över sådana åtgärder.

Dagbok och aktbildning m. m.

18 §  Över inkomna mål skall bostadsdomstolen föra dagbok i huvudsaklig överensstämmelse med vad som är föreskrivet för tingsrätt.

19 §  I fråga om aktbildning och vad som hänger samman därmed gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet för tingsrätt.

20 §  Sådana slutliga beslut som sätts upp särskilt förs samman årsvis till en särskild bok. I boken ordnas besluten efter tiden för deras meddelande.

Handläggningen av administrativa ärenden

21 §  Administrativa ärenden avgörs av bostadsdomstolen i plenum eller av domstolens ordförande.

22 §  Plenum består av bostadsdomarna. Bostadsdomstolens ordförande är ordförande i plenum.

23 §  I plenum avgörs ärenden som avser

 1. viktigare frågor om bostadsdomstolens organisation och arbetsformer,
 2. bestämmelser om målens fördelning mellan rotlarna och grunderna för bostadsdomarnas tjänstgöring,
 3. yttranden i lagstiftningsfrågor,
 4. förslag till domstolsverket i fråga om anslagsframställningar,
 5. annat skiljande från tjänster eller uppdrag än avskedande,
 6. frågor som bostadsdomstolens ordförande hänskjuter till plenum.

24 §  Ärenden som inte skall avgöras i plenum avgörs av bostadsdomstolens ordförande.

[S2]Bostadsdomstolens ordförande får uppdra åt någon annan som är anställd vid domstolen att i sitt ställe avgöra ett visst ärende eller en grupp av ärenden som är av sådant slag att de inte behöver avgöras av domstolens ordförande.

25 §  I ärenden som handläggs i plenum är bostadsdomstolen beslutför när minst hälften av bostadsdomarna är närvarande. När ärenden som är av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga bostadsdomare vara närvarande. Ett ärende får avgöras i ordförandens frånvaro endast om det inte tål uppskov.

26 §  När bostadsdomstolens ordförande är förhindrad att utöva sin tjänst utövas den av ställföreträdaren.

[S2]Uppkommer hinder för både bostadsdomstolens ordförande och ställföreträdaren utövas tjänsten av den bostadsdomare som domstolen bestämmer.

27 §  Administrativa ärenden avgörs efter föredragning, om inte bostadsdomstolen bestämmer annat.

28 §  Bostadsdomstolens beslut i ärenden om tillsättande av tjänster som sekreterare eller vikariat på sådana tjänster får överklagas hos regeringen. Bostadsdomstolens beslut i andra administrativa ärenden får överklagas hos domstolsverket, om inte annat är särskilt föreskrivet.

[S2]Domstolsverkets beslut i ett överklagat ärende i fråga om tillsättande av tjänster får inte överklagas.

[S3]Bostadsdomstolens beslut i fråga om vikariat på tjänst som bostadsdomare får överklagas hos tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Nämndens beslut i sådana ärenden får inte överklagas.

Tjänstetillsättningar m. m.

29 §  Förordnande för bostadsdomare meddelas av regeringen för tre år efter anmälan av bostadsdomstolen.

[S2]Bestämmelserna om intresseannonsering i 13 § anställningsförordningen (1965:601) tillämpas inte på sådana förordnanden. Förordning (1989:736).

30 §  Regeringen förordnar en av bostadsdomarna att vara ordförande i bostadsdomstolen och en annan bostadsdomare att vara ställföreträdare för ordföranden. Sådana förordnanden meddelas att gälla så länge den som avses med förordnandet är bostadsdomare.

31 §  Övriga tjänster tillsätts av bostadsdomstolen.

32 §  Tjänster som sekreterare behöver inte kungöras lediga. Bestämmelserna om anslag i 11 § första stycket anställningsförordningen (1965:601) tillämpas inte på sådana tjänster. Förordning (1989:736).

33 §  Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva tjänst som sekreterare.

[S2]Att samma villkor gäller tjänster som bostadsdomare följer av 11 kap. 9 § regeringsformen.

34 §  Om göromålen medger det är en bostadsdomare som inte är ordförande i bostadsdomstolen eller ställföreträdare för ordföranden skyldig att tjänstgöra som domare i tingsrätt eller hovrätt i den ort där bostadsdomstolen har sitt kansli. Ett sådant förordnande meddelas av hovrätten efter samråd med bostadsdomstolen.

35 §  Om göromålen medger det är en sekreterare skyldig att tjänstgöra som föredragande eller ledamot i hovrätt eller kammarrätt i den ort där bostadsdomstolen har sitt kansli eller att ta emot förordnande som tingsfiskal i tingsrätt i samma ort. Ett sådant förordnande meddelas av hovrätten eller kammarrätten efter samråd med bostadsdomstolen.

36 § har upphävts genom förordning (1988:1165).

37 §  Bostadsdomstolen beslutar om semester, ledighet för sjukdom och obligatorisk militärtjänstgöring, ledighet med föräldrapenningförmån i samband med barns födelse eller, under högst 30 dagar varje kalenderår, annan ledighet.

38 §  Om inte bostadsdomstolen skall besluta om ledighet enligt 37 § beslutar domstolsverket om ledigheten. Domstolsverket får lämna över till bostadsdomstolen att besluta i sådana fall. Förordning (1988:1165).

39 §  Om regeringen har beslutat om kortare ledighet än sex månader för en bostadsdomare eller en sekreterare förordnas en vikarie av bostadsdomstolen.

40 §  Till vikarie för bostadsdomare, som inte är ordförande i bostadsdomstolen eller ställföreträdare för ordföranden, får förordnas den som innehar eller har innehaft ordinarie domartjänst i allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol eller den som innehar eller har innehaft tjänst som hyresråd.

41 §  Beträffande bostadsdomstolens ordföranden prövar regeringen frågor om anställnings upphörande enligt 7 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning.

[S2]Beträffande andra tjänster eller vikariat som regeringen tillsätter prövar domstolsverket sådana frågor.

Övriga bestämmelser

42 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning gäller även tjänster som bostadsdomare eller sekreterare.

[S2]Myndighetens befogenhet enligt 15 kap. 4 § lagen om offentlig anställning utövas av domstolsverket.

43 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas i fråga om annan bostadsdomare än ordföranden i bostadsdomstolen av tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet.

44 §  Bestämmelserna om varsel till arbetstagarorganisation i 30 § lagen (1982:80) om anställningsskydd gäller inte i fråga om bostadsdomare.

Ändringar

Förordning (1988:903) med instruktion för Bostadsdomstolen

Ikraftträder
1988-09-01

Förordning (1988:1165) om ändring i förordningen (1988:903) med instruktion för bostadsdomstolen

  Omfattning
  upph. 36 §; ändr. 38 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:736) om ändring i förordningen (1988:903) med instruktion för bostadsdomstolen

  Omfattning
  ändr. 29, 32 §§
  Ikraftträder
  1989-10-01

Förordning (1992:199) om ändring i förordningen (1988:903) med instruktion för bostadsdomstolen

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:924) om upphävande av förordningen (1988:903) med instruktion för Bostadsdomstolen

  Omfattning
  upph.