Upphävd författning

Förordning (1988:912) med instruktion för Datainspektionen

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1988-05-19
Ändring införd
SFS 1988:912 i lydelse enligt SFS 1996:390
Ikraft
1988-09-01
Upphäver
Förordning (1987:17) med instruktion för datainspektionen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Datainspektionen är central förvaltningsmyndighet för frågor om

 1. tillstånd och tillsyn enligt datalagen (1973:289), kreditupplysningslagen (1973:1173) och inkassolagen (1974:182),
 2. licens enligt datalagen,
 3. tillsyn enligt lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.

2 §  Inspektionen skall särskilt verka för att automatisk databehandling av personuppgifter inte medför otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet och för att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.

[S2]Inspektionen fullgör vidare de förpliktelser som nämns i artikel 13 i Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter såvitt gäller lämnande av uppgifter till behörig myndighet i en stat som är ansluten till konventionen.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall med undantag av 17 § och 32 § andra stycket tillämpas på Datainspektionen. Förordning (1996:390).

Datainspektionens ledning

4 §  Datainspektionens generaldirektör är chef för inspektionen.

Styrelsen

5 §  Generaldirektören är styrelsens ordförande. Förordning (1996:390).

Organisation

6 §  Inom inspektionen skall finnas en chef för tillstånds- och tillsynsverksamheten, som också skall vara generaldirektörens ställföreträdare. Inom inspektionen skall vidare finnas en chefsjurist.

[S2]Inspektionen beslutar i övrigt om sin organisation. Förordning (1994:540).

Personalföreträdare

7 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på inspektionen.

8 § har upphävts genom förordning (1996:390).

Styrelsens ansvar och uppgifter

9 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i frågor om tillstånd eller återkallelse av tillstånd som är av särskild principiell vikt. Förordning (1996:390).

Anställning m.m.

10 §  Generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Chefen för tillstånds- och tillsynsverksamheten utses av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Övriga arbetstagare anställs av inspektionen. Förordning (1994:540).

11 § har upphävts genom förordning (1994:540).
12 § har upphävts genom förordning (1996:390).
13 § har upphävts genom förordning (1994:540).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:912) med instruktion för Datainspektionen

  Ikraftträder
  1988-09-01

Förordning (1989:1067) om ändring i förordningen (1988:912) med instruktion för datainspektionen

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1990-02-01

Förordning (1992:938) om ändring i förordningen (1988:912) med instruktion för Datainspektionen

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1992-09-01

Förordning (1994:540) om ändring i förordningen (1988:912) med instruktion för Datainspektionen

  Omfattning
  upph. 11, 13 §§, rubr. närmast före 13 §; ändr. 6, 8, 10 §§, rubr. närmast före 10 §; omtryck
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:390) om ändring i förordningen (1988:912) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
upph. 8, 12 §§, rubr. närmast före 8 §: ändr. 3, 5, 9 §§
Ikraftträder
1996-07-01

Ändring, SFS 1998:1192

Övergångsbestämmelse

1 §  i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i Datainspektionens verksamhet i de fall datalagen (1973:289) skall tillämpas enligt ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till personuppgiftslagen.

Omfattning
upph.