Upphävd författning

Förordning (1988:93) med instruktion för bankinspektionen

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-12-21
Ändring införd
SFS 1988:93
Ikraft
1988-04-01
Upphäver
Förordning (1979:740) med instruktion för bankinspektionen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Bankinspektionen är central förvaltningsmyndighet med uppgift att

 1. utöva tillsyn över banker, bankfilialer, representationskontor för banker, kreditaktiebolag, finansbolag, hypoteksinstitut, fondkommissionsbolag, fondbolag, Stockholms fondbörs, Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag samt Upplysningscentralen UC Aktiebolag,
 2. vara registreringsmyndighet för bankerna samt föra den särskilda förteckning som anges i 21 § lagen (1988:606) om finansbolag,
 3. följa utvecklingen av och främja allmän kännedom om pris- och konkurrensförhållanden samt andra viktiga förhållanden inom bankväsendet och annan företagsamhet över vilken inspektionen har tillsyn samt föra kartellregister, och
 4. utöva tillsyn enligt lagen (1985:571) om värdepappersmarknaden, aktiekontolagen (1989:827) och insiderlagen (1990:1342). Förordning (1991:3).

2 §  I fråga om pris- och konkurrensförhållanden som avses i 1 § 3 skall inspektionen samråda med näringsfrihetsombudsmannen.

3 §  Inspektionen svarar för att statistik över kreditmarknaden framställs.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på inspektionen.

Myndighetens ledning

5 §  Inspektionens generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

6 §  Inspektionens styrelse består av högst sju personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

7 §  Under generaldirektören finns en chefstjänsteman med samordnings- och utvecklingsansvar inom de verksamhetsområden som inspektionen bestämmer.

[S2]Inom inspektionen finns två avdelningar, en kreditinstitutsavdelning och en finansmarknadsavdelning. Vidare finns en byrå för administrativa ärenden.

[S3]Varje avdelning leds av en bankinspektör. Vidare finns en bankinspektör med ett övergripande ansvar för lagstiftning inom inspektionens område. Byrån för administrativa ärenden leds av en byråchef. Förordning (1990:759).

Personalföreträdare

8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på inspektionen.

Personalansvarsnämnden

9 §  Inspektionens personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av de i 7 § angivna tjänstemännen.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. Förordning (1990:759)

Styrelsens ansvar och uppgifter

10 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen besluta i följande frågor:

 1. sammankallande av extra bolagsstämma med bankaktiebolag, kreditaktiebolag, finansbolag, fondbolag, fondkommissionsbolag eller värdepapperscentralen, extra stämma med sparbank, föreningsbank, stadshypotekskassan eller hypoteksförening, extra sammankomst med hypoteksbanken eller sammankallande av styrelsen för Stockholms fondbörs,
 2. tillstånd eller förbud som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt,
 3. anmälan till regeringen om förhållande, som kan föranleda återkallelse av oktroj för bank.

[S2]Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.

11 §  Om en fråga, som styrelsen skall besluta i, är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla den, avgörs ärendet genom meddelanden mellan generaldirektören och minst tre andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Tjänstetillsättning m. m.

12 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]De i 7 § angivna tjänsterna tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av inspektionen. Förordning (1990:759).

13 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

14 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

Bisysslor

15 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965: 601) lämnas av inspektionen även i fråga om de i 7 § angivna tjänstemännen.

[S2]Tjänsteman hos inspektionen får inte för egen eller annans räkning driva eller ha del i ett företag vars verksamhet faller inom inspektionens tillsynsområde. Han får inte heller vara anställd hos eller åta sig uppdrag för ett sådant företag.

[S3]Generaldirektören, chefstjänstemannen enligt 7 § första stycket, bankinspektör, direktör eller avdelningsdirektör får inte utan tillstånd ha lån hos företag som står under inspektionens tillsyn. Tillstånd meddelas av regeringen i fråga om generaldirektören och av inspektionen i annat fall. Förordning (1990:759).

Ändringar

Förordning (1988:93) med instruktion för bankinspektionen

Ikraftträder
1988-04-01

Förordning (1988:607) om ändring i förordningen (1988:93) med instruktion för bankinspektionen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:130) om ändring i förordningen (1988:93) med instruktion för bankinspektionen

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1989-05-15

Förordning (1989:846) om ändring i förordningen (1988:93) med instruktion för bankinspektionen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1989-12-08

Förordning (1990:759) om ändring i förordningen (1988:93) med instruktion för bankinspektionen

  Omfattning
  ändr. 7, 9, 12, 15 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:3) om ändring i förordningen (1988:93) med instruktion för bankinspektionen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-02-01

Ändring, SFS 1991:937

  Omfattning
  upph.