Inaktuell version

Förordning (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1989-04-06
Ändring införd
SFS 1989 i lydelse enligt SFS 2006:518
Upphäver
Bevakningsföretagskungörelse (1974:462)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  I denna förordning avses med

2 §  En ansökan om auktorisation av bevakningsföretag skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om

 1. sökandens namn, person- eller organisationsnummer och postadress samt, om sökanden är en juridisk person, också motsvarande uppgifter om styrelseledamöter, suppleanter för dem och verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare,
 2. den av företaget utsedde föreståndarens namn, personnummer och postadress,
 3. vilka personer i övrigt som är verksamma i företaget, vilka av dessa som är godkända och i så fall av vilken godkännandemyndighet,
 4. vilket eller vilka slag av verksamheter som företaget avser att bedriva, och
 5. vilket eller vilka län som bevakningsföretaget skall utföra bevakningsuppgifter inom. Förordning (2006:518).

3 §  En ansökan om auktorisation av utbildningsföretag skall vara skriftlig och innehålla uppgifter enligt 2 §1 och 2 samt uppgifter om

 1. vilket eller vilka slag av verksamheter som företaget avser att bedriva utbildning för, och
 2. utbildningens uppläggning och omfattning. Förordning (2006:518).

4 §  En ansökan av ett bevakningsföretag om auktorisation att bedriva utbildningsverksamhet skall innehålla uppgifter enligt 3 §1 och 2.Förordning (2006:518).

5 § Har upphävts genom förordning (2006:518).

6 §  En ansökan enligt 2-4 §§ skall innehålla utbildningsbevis över föreskriven utbildning, intyg som styrker erfarenhet från bevakningsverksamhet och de övriga handlingar som sökanden vill åberopa för att visa att de krav på verksamheten som gäller enligt 3 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag är uppfyllda. Förordning (2006:518).

7 §  Auktorisationsmyndigheten skall sända kopior av sitt beslut i ärendet om auktorisation till Rikspolisstyrelsen och till länsstyrelsen i det län som företaget enligt uppgift kommer att vara verksamt inom. Förordning (2006:518).

8 §  Bevaknings- och utbildningsföretag skall till auktorisationsmyndigheten omedelbart och senast inom en vecka anmäla när

 1. ny föreståndare för verksamheten utses,
 2. företaget utvidgar sin verksamhet till annat län, eller
 3. företaget upphör med sin verksamhet.

[S2]Uppgift om innehållet i anmälan skall sändas till de myndigheter som anges i 7 §. Förordning (2006:518).

9 §  En ansökan om godkännande enligt 4 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om namn, personnummer och postadress beträffande den som ansökan avser.

10 §  För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet skall uppgifter som avses i 21 § 2 säkerhetsskyddslagen (1996:627) inhämtas. Därvid skall 19, 24-26 och 28 §§säkerhetsskyddslagen och 29, 31-33 och 43 §§säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) tillämpas. Avser prövningen en person som inte redan är anlitad av ett bevakningsföretag, inhämtar dock myndigheten uppgifter ur belastningsregistret och misstankeregistret genom direktåtkomst enligt 20 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och 7 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister. Förordning (2006:201).

11 §  Prövning enligt 4 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag skall slutföras inom två veckor, om inte särskilda skäl föranleder annat. Ett muntligt besked om resultatet av prövningen skall på begäran genast lämnas sökanden och den som prövningen avser.

[S2]Godkännandemyndigheten skall, om den inte även är tillsynsmyndighet för bevakningsföretaget, underrätta tillsynsmyndigheten om resultatet av sådan prövning som avses i första stycket. Detsamma gäller om ett godkännande återkallas.

12 §  Ett bevakningsföretag skall till godkännandemyndigheten omedelbart och senast inom en vecka anmäla när

 1. en godkänd person lämnar sin anställning eller sitt uppdrag hos företaget,
 2. en tidigare godkänd person anställs i företaget,
 3. det står klart att en person, som efter ansökan av företaget har godkänts eller är föremål för prövning hos godkännandemyndigheten, inte kommer att påbörja någon anställning hos företaget.

[S2]Om godkännandemyndigheten inte också är tillsynsmyndighet, skall anmälan enligt första stycket göras även till tillsynsmyndigheten. Anmälan enligt första stycket 3 behöver dock enbart göras när godkännande har meddelats.

13 §  Den redogörelse som bevakningsföretaget skall lämna enligt 9 § andra stycket lagen (1974:191) om bevakningsföretag skall innehålla uppgifter om

 1. vilket eller vilka slag av verksamheter som företaget har bedrivit,
 2. företagets organisation och dess planläggning av sin verksamhet,
 3. vilket eller vilka län verksamheten har bedrivits inom och omfattningen av verksamheten,
 4. vilken eller vilka utbildningar som personalen har genomgått, samt
 5. hur många av företagets väktare som har ordningsvaktsförordnanden.

[S2]Redogörelse från utbildningsföretag skall innehålla uppgifter enligt första stycket 1-3. Förordning (2006:518).

14 §  Tillsynsmyndigheten skall föra protokoll över företagna inspektioner.

15 §  Rikspolisstyrelsen får efter samråd med berörda arbetsmarknads- och branschorganisationer meddela närmare föreskrifter om hur olika slag av verksamheter som utövas med stöd av auktorisation skall bedrivas. Styrelsen får också meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1974:191) om bevakningsföretag och denna förordning. Förordning (2006:518).

16 §  Avgift tas ut för prövning av ansökan i frågor som avses i 2 och 4 §§ lagen (1974:191) om bevakningsföretag. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 5 tillämpas på ansökningar om auktorisation av bevaknings- eller utbildningsföretag och avgiftsklass 2 på ansökningar om godkännande av personal, föreståndare för verksamheten eller ledamöter eller suppleanter i företagens styrelser.

[S2]Polisen får ta ut en avgift för prövning av väktarhundar. Rikspolisstyrelsen bestämmer avgiftens storlek. Avgiften skall högst motsvara kostnaden för att genomföra prövningen. Förordning (2006:518).

17 §  Länsstyrelsen skall på begäran utfärda intyg om att ett bevaknings- eller utbildningsföretags auktorisation inte har återkallats enligt 13 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag. Förordning (1996:28).

18 §  Länsstyrelsen skall på begäran utfärda intyg om att en persons godkännande

 1. inte har återkallats enligt 13 a § lagen (1974:191) om bevakningsföretag av någon annan anledning än att den personen har lämnat sin anställning eller sitt uppdrag hos bevakningsföretaget, eller
 2. inte har begränsats, enligt samma paragraf, till en viss verksamhet eller ett visst område. Förordning (2006:518).

Ändringar

Förordning (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1992:212) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

  Omfattning
  ny 16 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:1228) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1996:28) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

  Omfattning
  nya 17, 18 §§
  CELEX-nr
  367L0043
  Ikraftträder
  1996-03-01

Förordning (1996:634) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2001:1163) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2002-02-01

Förordning (2006:201) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2006-05-01

Förordning (2006:518) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Omfattning
upph. 8 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 18 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2009:312) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Omfattning
nuvarande 15 § betecknas 28 §; ändr. nya 28 §; nya 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 §§
CELEX-nr
32006L0100
Ikraftträder
2009-06-01

Förordning (2012:360) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Omfattning
ändr. 1, 7 §§; nya 1 a, 1 b, 1 c §§
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2014:1141) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Omfattning
ändr. 7, 16, 28 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:158) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Omfattning
upph. 27 §; ändr. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 §§
Ikraftträder
2016-04-15

Förordning (2018:659) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2019-04-01