Upphävd författning

Förordning (1996:730) med instruktion för Registernämnden

Departement
Justitiedepartementet PO
Utfärdad
1996-06-19
Ändring införd
SFS 1996:730 i lydelse enligt SFS 2002:1053
Ikraft
1996-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Registernämnden har till uppgift att i ärenden om registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) pröva frågor om utlämnande av

1.uppgifter från register som omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister,
2.uppgifter från register som omfattas av lagen (1998:621) om misstankeregister,
3.uppgifter från register som omfattas av polisdatalagen (1998:622), eller
4.övriga uppgifter som Rikspolisstyrelsen eller Säkerhetspolisen behandlar enligt polisdatalagen om de inte ingår i en förundersökning eller särskild undersökning i kriminalunderrättelseverksamhet.

[S2]Nämnden skall pröva frågor om utlämnande av uppgifter även i sådana fall som avses i 10 § förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

[S3]Nämnden skall vidare granska Säkerhetspolisens behandling av uppgifter enligt polisdatalagen (1998:622), särskilt med avseende på 5 § polisdatalagen. Förordning (1999:1138).

Sammansättning

2 §  Nämnden består av högst åtta ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

3 §  Säkerhetspolisen tillhandahåller nämnden kanslifunktioner, sammanträdeslokaler och föredragande. Förordning (2002:1053).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tilllämpas på nämnden:

[S2]18 § om interna föreskrifter,

[S3]24 § om ärendenas avgörande,

[S4]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m., och

[S5]31 § om myndighetens beslut. Förordning (1997:668).

5 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6 9 §§ verksförordningen (1995:1322).

Berättelse till regeringen

6 §  Nämnden skall varje år före den 1 mars lämna en berättelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Ärendenas handläggning

7 §  När en framställan om utlämnande av uppgifter har kommit in till nämnden, skall nämnden sammanträda så snart det kan ske. Nämnden skall vidare alltid sammanträda om någon av ledamöterna begär det.

[S2]Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden.

8 §  Nämnden är beslutför om ordföranden och minst tre av de övriga ledamöterna är närvarande.

9 §  En uppgift får lämnas ut endast om alla är ense om beslutet. Anser någon av ledamöterna att uppgiften inte bör lämnas ut, får ordföranden lämna över ärendet till regeringen, om ordföranden anser att uppgiften ändå bör lämnas ut.

10 § har upphävts genom förordning (1997:668).

11 §  För fullgörandet av sin tillsynsuppgift enligt 1 § tredje stycket har nämnden rätt att få del av

  1. uppgifter ur SÄPO-registret och
  2. de övriga uppgifter Säkerhetspolisen behandlar enligt polisdatalagen (1998:622). Förordning (1999:82).

12 §  Nämnden får i arbetsordningen eller särskilda beslut lämna över till ordföranden eller vice ordföranden att besluta i ärenden av brådskande eller enkel beskaffenhet. Nämnden får på samma sätt lämna över till någon som tjänstgör vid nämnden att fatta beslut i ärenden av enkel beskaffenhet, beslut av administrativ art eller beslut under beredningen av ett ärende.

Förordnanden

13 §  Ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid.

14 §  Nämnden förordnar efter samråd med Rikspolisstyrelsen föredragande för en bestämd tid.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:730) med instruktion för Registernämnden

Ikraftträder
1996-07-01

Förordning (1997:668) om ändring i förordningen (1996:730) med instruktion för Registernämnden

    Omfattning
    upph. 10 §; ändr. 4 §
    Ikraftträder
    1997-10-01

Förordning (1999:82) om ändring i förordningen (1996:730) med instruktion för Registernämnden

Omfattning
ändr. 1, 11 §§
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (1999:1138) om ändring i förordningen (1996:730) med instruktion för Registernämnden

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Vid tillämpningen av 1 § skall med belastningsregister även avses person- och belastningsregistret till dess samtliga uppgifter utgått ur detta register.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2002:1053) om ändring i förordningen (1996:730) med instruktion för Registernämnden

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-01-01

Ändring, SFS 2006:1076

Omfattning
upph.