Upphävd författning

Förordning (2006:1076) med instruktion för Registernämnden

Departement
Justitiedepartementet PO
Utfärdad
2006-08-24
Ändring införd
SFS 2006:1076
Ikraft
2006-10-01
Upphäver
Förordning (1996:730) med instruktion för Registernämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Registernämnden har till uppgift att i ärenden om registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) pröva frågor om utlämnande av

  1. uppgifter från register som omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister,
  2. uppgifter från register som omfattas av lagen (1998:621) om misstankeregister,
  3. uppgifter från register som omfattas av polisdatalagen (1998:622), och
  4. övriga uppgifter som Rikspolisstyrelsen eller Säkerhetspolisen behandlar enligt polisdatalagen om de inte ingår i en förundersökning eller särskild undersökning i kriminalunderrättelseverksamhet.

[S2]Nämnden skall pröva frågor om utlämnande av uppgifter även i sådana fall som avses i 10 § förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

[S3]Nämnden skall vidare granska Säkerhetspolisens behandling av uppgifter enligt polisdatalagen (1998:622), särskilt med avseende på 5 § polisdatalagen.

2 §  Registernämnden fattar beslut om kvalificerad skyddsidentitet i de fall som avses i 2 §1 och 2 lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter. Nämnden prövar också andra frågor som hör till ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter.

Organisation

3 §  Nämnden är indelad i två avdelningar. Den första avdelningen handlägger frågor som avses i 1 §, och den andra avdelningen handlägger frågor som avses i 2 §.

4 §  Rikspolisstyrelsen tillhandahåller nämnden sammanträdes- och kontorslokaler, kanslistöd och föredragande vid första avdelningen.

Sammansättning

5 §  Vid nämnden finns en ordförande och en vice ordförande. Ordföranden och vice ordföranden skall vara eller ha varit ordinarie domare eller ha motsvarande erfarenheter av kvalificerat juridiskt arbete.

[S2]Nämndens första avdelning består av ordföranden, vice ordföranden samt högst sex andra ledamöter.

[S3]Nämndens andra avdelning består av ordföranden, vice ordföranden samt högst tre andra ledamöter varav minst en med särskild erfarenhet av verksamhet som avser folkbokföring.

[S4]Vice ordföranden kan träda i ordförandens ställe, när det behövs.

Verksförordningens tillämpning

6 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]18 § om interna föreskrifter,

[S3]24 § om ärendenas avgörande,

[S4]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m., och

[S5]31 § om myndighetens beslut.

7 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 §§verksförordningen (1995:1322).

Berättelse till regeringen

8 §  Nämnden skall varje år före den 1 mars lämna en berättelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Handläggning av ärenden på första avdelningen

9 §  När en begäran om utlämnande av uppgifter enligt 1 § kommit in till nämnden, skall nämndens första avdelning sammanträda så snart som möjligt. Avdelningen skall vidare alltid sammanträda om någon av ledamöterna begär det.

10 §  Första avdelningen är beslutför om ordföranden och minst tre av de övriga ledamöterna är närvarande.

11 §  En uppgift får lämnas ut endast om alla är ense om beslutet. Anser någon av ledamöterna att uppgiften inte bör lämnas ut, får ordföranden lämna över ärendet till regeringen för handläggning, om ordföranden anser att uppgiften ändå bör lämnas ut.

12 §  För fullgörandet av sin tillsynsuppgift enligt 1 § tredje stycket har nämnden rätt att få del av

  1. uppgifter ur SÄPO-registret, och
  2. de övriga uppgifter Säkerhetspolisen behandlar enligt polisdatalagen (1998:622).

Handläggning av ärenden på andra avdelningen

13 §  När en ansökan om kvalificerad skyddsidentitet har kommit in skall nämnden, utom i fall som avses i 14 § andra stycket, sammanträda så snart som möjligt.

14 §  Andra avdelningen är beslutför om ordföranden och minst två av de övriga ledamöterna är närvarande.

[S2]Är det fara i dröjsmål, får ordföranden besluta i ärenden om kvalificerad skyddsidentitet. Ett sådant beslut skall anmälas till nämnden vid nästa sammanträde.

Handläggning av för avdelningarna gemensamma ärenden

15 §  Beslut om den berättelse som avses i 8 § och om arbetsordning för nämnden fattas av avdelningarna gemensamt. Nämnden är då beslutför om ordföranden och minst fem av de övriga ledamöterna är närvarande.

[S2]Administrativa beslut fattas på samma sätt som anges i första stycket. Om ett administrativt beslut bara gäller en av avdelningarna, fattas dock beslutet av den avdelningen.

Delegation

16 §  I arbetsordningen eller i särskilda beslut får nämnden eller en avdelning av nämnden lämna över till ordföranden, vice ordföranden eller någon annan som tjänstgör vid nämnden att fatta beslut av enkel beskaffenhet eller administrativ art eller beslut under beredningen av ett ärende. Sådant överlämnande får inte avse beslut om kvalificerad skyddsidentitet eller förordnande om att beslut om kvalificerad skyddsidentitet skall ändras eller inte längre gälla. Nämnden får dock lämna över till ordföranden eller vice ordföranden att förordna att beslut om kvalificerad skyddsindentitet inte längre skall gälla om anställningsmyndigheten har begärt ett sådant förordnande.

Förordnanden

17 §  Regeringen utser ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter för en bestämd tid.

[S2]För annan ledamot än ordföranden och vice ordföranden bestämmer regeringen vid vilken avdelning ledamoten skall tjänstgöra.

18 §  Nämnden förordnar handläggare vid nämndens kansli och, efter samråd med Rikspolisstyrelsen, sådan föredragande som skall tjänstgöra vid första avdelningen. Föredragande förordnas på en bestämd tid. Nämnden förordnar för en bestämd tid föredragande som skall tjänstgöra vid andra avdelningen.

Ändringar

Förordning (2006:1076) med instruktion för Registernämnden

Ikraftträder
2006-10-01

Ändring, SFS 2007:1141

Omfattning
upph.