Inaktuell version

Förordning (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1989-04-06
Ändring införd
SFS 1989:149 i lydelse enligt SFS 2014:1141
Ikraft
1989-07-01
Upphäver
Bevakningsföretagskungörelse (1974:462)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  I denna förordning avses med

1 a §  Frågor om auktorisation och återkallelse av auktorisation enligt 5 och 13 §§, godkännande och återkallelse av godkännande av föreståndare för verksamheten, ledamöter och suppleanter i företagets styrelse enligt 6 och 13 §§ lagen (1974:191) om bevakningsföretag prövas av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när företagets ledning har sitt säte i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när företagets ledning har sitt säte i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när företagets ledning har sitt säte i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när företagets ledning har sitt säte i Västra Götalands eller Hallands län,
 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när företagets ledning har sitt säte i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när företagets ledning har sitt säte i Västernorrlands eller Jämtlands län, och
 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när företagets ledning har sitt säte i Norrbottens eller Västerbottens län.

[S2]De sju länsstyrelser som anges i första stycket utövar även tillsyn enligt 8 § lagen om bevakningsföretag. Förordning (2012:360).

1 b §  Frågor om godkännande och återkallelse av godkännande av personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag enligt 6 och 13 a §§ lagen (1974:191) om bevakningsföretag prövas av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den som prövningen gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när den som prövningen gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den som prövningen gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den som prövningen gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra i Västra Götalands eller Hallands län,
 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den som prövningen gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den som prövningen gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra i Västernorrlands eller Jämtlands län, och
 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den som prövningen gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra i Norrbottens eller Västerbottens län. Förordning (2012:360).

1 c §  I de fall där företagets ledning har sitt säte utanför Sverige ska

[S2]Länsstyrelsen i Stockholms län enligt följande bestämmelser i lagen (1974:191) om bevakningsföretag pröva frågor om:

 1. auktorisation och återkallelse av auktorisation enligt 5 och 13 §§,
 2. godkännande av föreståndare för verksamheten, ledamöter och suppleanter i företagets styrelse enligt 6 §,
 3. godkännande av den som hos ett auktoriserat bevakningsföretag tillfälligt arbetar i Sverige enligt 6 § tredje stycket, och
 4. återkallelse av godkännande enligt 13 b §.

[S3]Länsstyrelsen i Stockholms län utövar även tillsyn enligt 8 § lagen om bevakningsföretag. Förordning (2012:360).

2 §  En ansökan om auktorisation av bevakningsföretag skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om

 1. sökandens namn, person- eller organisationsnummer och postadress samt, om sökanden är en juridisk person, också motsvarande uppgifter om styrelseledamöter, suppleanter för dem och verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare,
 2. den av företaget utsedde föreståndarens namn, personnummer och postadress,
 3. vilka personer i övrigt som är verksamma i företaget, vilka av dessa som är godkända och i så fall av vilken godkännandemyndighet,
 4. vilket eller vilka slag av verksamheter som företaget avser att bedriva, och
 5. vilket eller vilka län som bevakningsföretaget skall utföra bevakningsuppgifter inom. Förordning (2006:518).

3 §  En ansökan om auktorisation av utbildningsföretag skall vara skriftlig och innehålla uppgifter enligt 2 §1 och 2 samt uppgifter om

 1. vilket eller vilka slag av verksamheter som företaget avser att bedriva utbildning för, och
 2. utbildningens uppläggning och omfattning. Förordning (2006:518).

4 §  En ansökan av ett bevakningsföretag om auktorisation att bedriva utbildningsverksamhet skall innehålla uppgifter enligt 3 §1 och 2.Förordning (2006:518).

5 § Har upphävts genom förordning (2006:518).

6 §  En ansökan enligt 2-4 §§ skall innehålla utbildningsbevis över föreskriven utbildning, intyg som styrker erfarenhet från bevakningsverksamhet och de övriga handlingar som sökanden vill åberopa för att visa att de krav på verksamheten som gäller enligt 3 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag är uppfyllda. Förordning (2006:518).

7 §  Auktorisationsmyndigheten ska sända kopior av sitt beslut i ärendet om auktorisation till Polismyndigheten och till

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när företaget enligt uppgift kommer att vara verksamt inom Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när företaget enligt uppgift kommer att vara verksamt inom Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när företaget enligt uppgift kommer att vara verksamt inom Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när företaget enligt uppgift kommer att vara verksamt inom Västra Götalands eller Hallands län,
 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när företaget enligt uppgift kommer att vara verksamt inom Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när företaget enligt uppgift kommer att vara verksamt inom Västernorrlands eller Jämtlands län, och
 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när företaget enligt uppgift kommer att vara verksamt inom Norrbottens eller Västerbottens län. Förordning (2014:1141).

8 §  Bevaknings- och utbildningsföretag skall till auktorisationsmyndigheten omedelbart och senast inom en vecka anmäla när

 1. ny föreståndare för verksamheten utses,
 2. företaget utvidgar sin verksamhet till annat län, eller
 3. företaget upphör med sin verksamhet.

[S2]Uppgift om innehållet i anmälan skall sändas till de myndigheter som anges i 7 §. Förordning (2006:518).

9 §  En ansökan om godkännande enligt 4 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om namn, personnummer och postadress beträffande den som ansökan avser.

10 §  För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet skall uppgifter som avses i 21 § 2 säkerhetsskyddslagen (1996:627) inhämtas. Därvid skall 19, 24-26 och 28 §§säkerhetsskyddslagen och 29, 31-33 och 43 §§säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) tillämpas. Avser prövningen en person som inte redan är anlitad av ett bevakningsföretag, inhämtar dock myndigheten uppgifter ur belastningsregistret och misstankeregistret genom direktåtkomst enligt 20 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och 7 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister. Förordning (2006:201).

11 §  Prövning enligt 4 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag skall slutföras inom två veckor, om inte särskilda skäl föranleder annat. Ett muntligt besked om resultatet av prövningen skall på begäran genast lämnas sökanden och den som prövningen avser.

[S2]Godkännandemyndigheten skall, om den inte även är tillsynsmyndighet för bevakningsföretaget, underrätta tillsynsmyndigheten om resultatet av sådan prövning som avses i första stycket. Detsamma gäller om ett godkännande återkallas.

12 §  Ett bevakningsföretag skall till godkännandemyndigheten omedelbart och senast inom en vecka anmäla när

 1. en godkänd person lämnar sin anställning eller sitt uppdrag hos företaget,
 2. en tidigare godkänd person anställs i företaget,
 3. det står klart att en person, som efter ansökan av företaget har godkänts eller är föremål för prövning hos godkännandemyndigheten, inte kommer att påbörja någon anställning hos företaget.

[S2]Om godkännandemyndigheten inte också är tillsynsmyndighet, skall anmälan enligt första stycket göras även till tillsynsmyndigheten. Anmälan enligt första stycket 3 behöver dock enbart göras när godkännande har meddelats.

13 §  Den redogörelse som bevakningsföretaget skall lämna enligt 9 § andra stycket lagen (1974:191) om bevakningsföretag skall innehålla uppgifter om

 1. vilket eller vilka slag av verksamheter som företaget har bedrivit,
 2. företagets organisation och dess planläggning av sin verksamhet,
 3. vilket eller vilka län verksamheten har bedrivits inom och omfattningen av verksamheten,
 4. vilken eller vilka utbildningar som personalen har genomgått, samt
 5. hur många av företagets väktare som har ordningsvaktsförordnanden.

[S2]Redogörelse från utbildningsföretag skall innehålla uppgifter enligt första stycket 1-3. Förordning (2006:518).

14 §  Tillsynsmyndigheten skall föra protokoll över företagna inspektioner.

15 § Ny beteckning 28 § genom förordning (2009:312).

16 §  Avgift tas ut för prövning av ansökan i frågor som avses i 2 och 4 §§ lagen (1974:191) om bevakningsföretag. Bestämmelserna i 914 §§avgiftsförordningen (1992:191) gäller för ansökningsavgiftens storlek m.m. Avgiftsklass 5 tillämpas på ansökningar om auktorisation av bevaknings- eller utbildningsföretag och avgiftsklass 2 på ansökningar om godkännande av personal, föreståndare för verksamheten eller ledamöter eller suppleanter i företagens styrelser.

[S2]Polismyndigheten får ta ut en avgift för prövning av väktarhundar. Myndigheten bestämmer avgiftens storlek och får disponera avgiftsintäkterna. Förordning (2014:1141).

17 §  Länsstyrelsen skall på begäran utfärda intyg om att ett bevaknings- eller utbildningsföretags auktorisation inte har återkallats enligt 13 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag. Förordning (1996:28).

18 §  Länsstyrelsen skall på begäran utfärda intyg om att en persons godkännande

 1. inte har återkallats enligt 13 a § lagen (1974:191) om bevakningsföretag av någon annan anledning än att den personen har lämnat sin anställning eller sitt uppdrag hos bevakningsföretaget, eller
 2. inte har begränsats, enligt samma paragraf, till en viss verksamhet eller ett visst område. Förordning (2006:518).

19 §  En förhandsanmälan som avses i 3 b och 4 a §§ lagen (1974:191) om bevakningsföretag ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om

 1. yrkesutövarens namn, personnummer eller födelsedatum, postadress och telefonnummer,
 2. den verksamhet eller de verksamheter som yrkesutövaren avser att tillfälligt utöva i Sverige, och
 3. eventuella försäkringar för den ersättningsskyldighet som yrkesutövaren kan ådra sig i bevakningsverksamheten.

[S2]En förhandsanmälan ska även innehålla

 1. bevis om yrkesutövarens medborgarskap,
 2. intyg om att yrkesutövaren uppfyller kraven enligt 3 b § andra stycket respektive 4 a § andra stycket lagen (1974:191) om bevakningsföretag och att det vid utfärdandet av intyget inte finns något förbud för honom eller henne att utöva yrket,
 3. examens- eller utbildningsbevis som har utfärdats av en behörig myndighet i den stat där yrkesutövaren är eller har varit verksam, och
 4. intyg om att yrkesutövaren inte har dömts för brott. Förordning (2009:312).

20 §  Auktorisations- eller godkännandemyndigheten får med anledning av en förhandsanmälan enligt 19 § göra en förhandskontroll av yrkesutövarens yrkeskvalifikationer i enlighet med artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer. Förordning (2009:312).

21 §  Auktorisations- eller godkännandemyndigheten ska skriftligen underrätta yrkesutövaren om huruvida förutsättningarna enligt 3 b § första stycket 1 och 2 respektive 4 a § första stycket 1 och 2 lagen (1974:191) om bevakningsföretag är uppfyllda.

[S2]Underrättelsen enligt första stycket ska lämnas inom en månad från det att myndigheten har mottagit en fullständig förhandsanmälan enligt 19 §.

[S3]Om det finns särskilda skäl, får underrättelsen lämnas inom två månader. I sådant fall ska myndigheten inom en månad informera yrkesutövaren om varför den tidsfrist som anges i andra stycket inte kan iakttas och när underrättelsen kommer att lämnas. Förordning (2009:312).

22 §  Om auktorisations- eller godkännandemyndigheten vid en förhandskontroll bedömer att det finns en väsentlig skillnad mellan yrkesutövarens yrkeskvalifikationer och den yrkesutbildning som krävs i Sverige för den verksamhet som förhandsanmälan avser och att skillnaden är skadlig för folkhälsa eller säkerhet, ska myndigheten inom en månad från det att den har underrättat yrkesutövaren enligt 21 § första stycket ge personen tillfälle att visa att han eller hon har den kunskap eller kompetens som krävs. Förordning (2009:312).

23 §  Om auktorisations- eller godkännandemyndigheten inte har vidtagit de åtgärder som anges i 21 och 22 §§, gäller inte kravet på att en person ska ha underrättats enligt 3 b § första stycket 3 lagen (1974:191) om bevakningsföretag för att ha auktorisation respektive 4 a § första stycket 3 samma lag för att vara godkänd. Vidare ska personen i sådant fall anses uppfylla de villkor för auktorisation av tillfällig verksamhet respektive villkor för godkännande vid tillfälligt arbete som anges i denna förordning eller i föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen. Förordning (2009:312).

24 §  Auktorisations- eller godkännandemyndigheten får av en behörig myndighet i den stat där yrkesutövaren är eller har varit verksam begära upplysningar om yrkesutövaren i enlighet med artikel 8 i direktivet. Förordning (2009:312).

25 §  En förhandsanmälan som avses i 3 b och 4 a §§ lagen (1974:191) om bevakningsföretag ska förnyas årligen, om yrkesutövaren avser att fortsättningsvis tillfälligt utöva verksamheten i Sverige. Förordning (2009:312).

26 §  Länsstyrelsen i Stockholms län ska i fråga om sådan verksamhet som omfattas av lagen (1974:191) om bevakningsföretag vara behörig myndighet enligt direktivet. Förordning (2009:312).

27 §  Om Länsstyrelsen i Stockholms län förklarar att en yrkesutövare inte längre har auktorisation eller inte längre är godkänd enligt 3 b respektive 4 a § lagen (1974:191) om bevakningsföretag, ska länsstyrelsen sedan beslutet vunnit laga kraft underrätta behörig myndighet i den stat där yrkesutövaren är eller har varit verksam. Förordning (2009:312).

28 §  Polismyndigheten får efter samråd med berörda arbetsmarknads- och branschorganisationer meddela ytterligare föreskrifter om auktorisation och godkännande och om villkor för de verksamheter som omfattas av lagen (1974:191) om bevakningsföretag. Polismyndigheten får också meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av nämnda lag och denna förordning. Förordning (2014:1141).

Ändringar

Förordning (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1992:212) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

  Omfattning
  ny 16 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:1228) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1996:28) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

  Omfattning
  nya 17, 18 §§
  CELEX-nr
  367L0043
  Ikraftträder
  1996-03-01

Förordning (1996:634) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2001:1163) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2002-02-01

Förordning (2006:201) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2006-05-01

Förordning (2006:518) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Omfattning
upph. 8 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 18 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2009:312) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Omfattning
nuvarande 15 § betecknas 28 §; ändr. nya 28 §; nya 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 §§
CELEX-nr
32006L0100
Ikraftträder
2009-06-01

Förordning (2012:360) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Omfattning
ändr. 1, 7 §§; nya 1 a, 1 b, 1 c §§
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2014:1141) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Omfattning
ändr. 7, 16, 28 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:158) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Omfattning
upph. 27 §; ändr. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 §§
Ikraftträder
2016-04-15

Förordning (2018:659) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2019-04-01