Upphävd författning

Lag (1989:346) om särskild vinstskatt

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1989-06-01
Ändring införd
SFS 1989:346 i lydelse enligt SFS 1990:405
Ikraft
1989-06-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Svenska aktiebolag, svenska ekonomiska föreningar, svenska sparbanker och svenska ömsesidiga skadeförsäkringsanstalter skall till staten betala särskild vinstskatt. Skatt skall dock inte betalas av livförsäkringsanstalter och inte heller av bostadsföretag som avses i 2 § 7 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt eller av företag som avses i 7 § 4 mom. nämnda lag.

[S2]Särskild vinstskatt tas ut på grundval av vinsten för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1988. Skatt skall dock inte betalas av företag vars första räkenskapsår inleds efter den 31 december 1989.

2 §  Om det finns synnerliga skäl, får regeringen befria ett företag från skyldighet att betala särskild vinstskatt eller medge att underlaget för skatten sätts ned.

3 §  Särskild vinstskatt tas ut med 15 procent av beskattningsunderlaget. Beskattningsunderlaget är företagets vinstdelningsunderlag enligt lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt vid taxeringen för det aktuella räkenskapsåret, sedan detta underlag har justerats enligt 4 och 5 §§.

[S2]Med vinstdelningsunderlag avses vid tillämpningen av denna lag även ett beräknat negativt vinstdelningsunderlag.

4 §  Om avdrag vid taxeringen till statlig inkomstskatt har medgetts för avsättning till allmän investeringsfond enligt lagen (1979:609) om allmän investeringsfond, skall vinstdelningsunderlaget höjas med ett belopp motsvarande hälften av det avsatta beloppet.

[S2]Om vinstdelningsunderlaget höjts till följd av verksamhet i en förvärvskälla med ett beskattningsår som inletts före den 1 januari 1989, skall underlaget vid tillämpningen av denna lag sänkas med motsvarande belopp.

5 §  Avser räkenskapsåret annan tid än tolv månader, skall vinstdelningsunderlaget, i förekommande fall efter justering enligt 4 §, räknas om så att det motsvarar ett räkenskapsår om tolv månader.

6 §  Sker taxering till vinstdelningsskatt samtidigt för det räkenskapsår som anges i 1 § andra stycket och för ett senare räkenskapsår, skall beskattningsunderlaget enligt denna lag beräknas på grundval av de vinstdelningsunderlag som har fastställts för de båda räkenskapsåren.

7 §  Om ett företag har vidtagit en åtgärd som syftar till att otillbörligen minska uttaget av särskild vinstskatt, skall beskattningsunderlaget bestämmas efter vad som får antas ha gällt om åtgärden inte hade vidtagits.

8 §  Beskattningsunderlaget skall avrundas nedåt till helt tusental kronor. Lag (1990:405).

9 §  Reglerna i taxeringslagen (1990:324) om taxering för inkomst och förmögenhet skall tillämpas för att bestämma beskattningsunderlaget. Bestämmelserna om särskilda avgifter i taxeringslagen tillämpas dock inte. Ändras taxeringen till statlig inkomstskatt eller vinstdelningsskatt skall skattemyndigheten besluta om den ändring av beskattningsunderlaget som föranleds härav.

[S2]I fråga om debitering och uppbörd av särskild vinstskatt gäller bestämmelserna i uppbördslagen (1953:272). Lag (1990:405).

10 §  Ett företag som är skattskyldigt enligt 1 § skall i sin självdeklaration lämna uppgifter till ledning för beräkning av beskattningsunderlaget. Uppgifterna skall lämnas på blankett enligt fastställt formulär.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1989:346) om särskild vinstskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 15 juni 1989 och tillämpas första gången vid 1990 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:132
  Ikraftträder
  1989-06-15

Lag (1990:405) om ändring i lagen (1989:346) om särskild vinstskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas första gången vid 1991 års taxering.
Förarbeten
Prop. 1989/90:74
Omfattning
ändr. 8, 9 §§
Ikraftträder
1990-06-30

Lag (1996:481) om upphävande av lagen (1989:346) om särskild vinstskatt

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om det räkenskapsår som inleddes närmast efter den 31 december 1988.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:210, Prop. 1995/96:143, Bet. 1995/96:SkU26
  Omfattning
  upph.