Upphävd författning

Förordning (1989:757) med instruktion för vapenfristyrelsen

Version: 1993:1170

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1989-08-24
Ändring införd
SFS 1989:757 i lydelse enligt SFS 1993:1170
Ikraft
1989-10-01
Upphäver
Förordning (1988:551) med instruktion för nämnden för vapenfriutbildning
Förordning (1988:1038) med instruktion för vapenfrinämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Vapenfristyrelsen har till uppgift att pröva ärenden om tillstånd till vapenfri tjänst enligt 10 § lagen (1966:413) om vapenfri tjänst.

[S2]Vapenfristyrelsen skall också svara för uttagning till tjänstgöring, registrering och redovisning av vapenfria tjänstepliktiga. Vapenfristyrelsen har vidare ansvaret för att vapenfria tjänstepliktiga utbildas och krigsplaceras. Förordning (1991:1386).

Verksförordningens tillämpning

2 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 19, 21, 23, 24 och 30 §§. Förordning (1993:1170).

Myndighetens ledning

3 §  Vapenfristyrelsens överdirektör är chef för myndigheten. När överdirektören inte är i tjänst, sköts hans uppgifter av den tjänsteman som han bestämmer.

Styrelsen

4 §  Vapenfristyrelsens styrelse består av högst tio personer, överdirektören medräknad. Överdirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

5 §  Inom vapenfristyrelsen finns en tillståndsenhet för ärenden om tillstånd till vapenfri tjänst.

[S2]Inom vapenfristyrelsen finns i övrigt de enheter som myndigheten bestämmer.

6 § har upphävts genom Förordning (1991:721).

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen fatta beslut

 1. om vilka myndigheter som skall svara för de vapenfria tjänstepliktigas utbildning,
 2. i sådana frågor som avses i 19 § verksförordningen.

Ärendenas handläggning

8 §  Ärenden om tillstånd till vapenfri tjänst skall avgöras av överdirektören. Denne får uppdra åt chefen för tillståndsenheten eller, vid förfall för denne, åt någon annan tjänsteman att avgöra sådana ärenden.

[S2]Överdirektören skall avgöra övriga ärenden som inte skall avgöras av styrelsen.

[S3]Om sådana ärenden som avses i andra stycket inte behöver prövas av överdirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S4]Tredje stycket gäller inte föreskrifter. Förordning (1991:721).

Tjänstetillsättningar m. m.

9 §  Överdirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänsten som chef för tillståndsenheten tillsätts av regeringen efter anmälan av överdirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av vapenfristyrelsen.

10 §  Andra styrelseledamöter än överdirektören utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1991:721).

Bisysslor

11 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av vapenfristyrelsen även i fråga om chefen för tillståndsenheten.

Överklagande

12 §  Utbildningsanordnares beslut i ärenden om utbildning av vapenfria tjänstepliktiga får överklagas hos vapenfristyrelsen. Vapenfristyrelsens beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas.

13 §  Vapenfristyrelsens beslut får överklagas hos totalförsvarets tjänstepliktsnämnd

 • enligt 22 § lagen (1966:413) om vapenfri tjänst i frågor som rör uttagning, tjänstgöring eller tillstånd till vapenfri tjänst,
 • enligt 13 och 17 §§ kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga i frågor som rör anstånd med eller ledighet från vapenfri tjänstgöring,
 • enligt 8 § förordningen (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m. fl. i frågor som rör ekonomisk hjälp och flyttningsbidrag till de vapenfria tjänstepliktiga. Förordning (1991:1386).

14 §  Vapenfristyrelsens beslut i övriga ärenden får överklagas hos regeringen om något annat inte följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

Ändringar

Förordning (1989:757) med instruktion för Vapenfristyrelsen

  Ikraftträder
  1989-10-01

Förordning (1991:721) om ändring i förordningen (1989:757) med instruktion för vapenfristyrelsen

  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. 1, 8, 10 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1386) om ändring i förordningen (1989:757) med instruktion för vapenfristyrelsen

  Omfattning
  ändr. 1, 13 §§
  Ikraftträder
  1991-12-01

Förordning (1993:1170) om ändring i förordningen (1989:757) med instruktion för Vapenfristyrelsen

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1995:648

  Omfattning
  upph.