Upphävd författning

Kungörelse (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1966-06-03
Ändring införd
SFS 1966:414 i lydelse enligt SFS 1994:1210
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ansökan om tillstånd att fullgöra vapenfri tjänst

1 §  En ansökan om tillstånd till vapenfri tjänst skall ges in till inskrivningsmyndigheten eller truppregistreringsmyndigheten. Om sökanden fullgör värnpliktstjänstgöring, skall dock ansökningen i stället ges in till Försvarsmakten som vidarebefordrar den till truppregistreringsmyndigheten.

[S2]Vapenfristyrelsen får föreskriva att ansökningen skall göras på blankett enligt formulär som styrelsen fastställer. Förordning (1994:705).

2 § har upphävts genom Förordning (1991:720).
Intyg och andra handlingar som sökanden önskar åberopa skall bifogas ansökningen. Förordning (1984:73).

3 §  Inskrivningsmyndigheten eller truppregistreringsmyndigheten skall lämna över ansökningshandlingarna till Vapenfristyrelsen. Om den sökande inte är inskriven som värnpliktig, skall dock först hans tjänstduglighet bedömas vid inskrivningsförrättningen.

[S2]Till ansökningshandlingarna skall fogas inskrivningsmyndighetens eller truppregistreringsmyndighetens uppgifter om sökandens hälsotillstånd och övriga personliga förhållanden. Om beslutet om uttagning inte kan bifogas, skall detta översändas så snart det kan ske. Förordning (1992:530).

[S3]Prövning av ansökan att fullgöra vapenfri tjänst

4 § har upphävts genom Förordning (1991:720).
5 § har upphävts genom Förordning (1991:720).
5 a § har upphävts genom förordning (1987:914).

6 §  Den som kallas att lämna uppgifter muntligt i ett ärende om tillstånd till vapenfri tjänst har rätt till fri resa i Sverige från bostads- eller vistelseorten till den plats där uppgifterna lämnas och åter, om kortaste vägen mellan platserna överstiger 20 kilometer. Vid fri resa betalas ersättning för nattlogi, om det är befogat med hänsyn till resans längd. Fri resa erhålls genom färdbiljett. Om färdbiljett inte kan tillhandahållas, betalas resekostnadsersättning. Vid beräkningen av denna tillämpas de bestämmelser om resekostnadsersättning som enligt kollektivavtal gäller för statstjänstemän i allmänhet. Kostnad för sovplats i enbäddskupé ersätts dock inte.

[S2]Beslut om ersättningen fattas av vapenfristyrelsen. Förordning (1991:720).

7 § har upphävts genom förordning (1989:758).

Registrering m. m. av vapenfria tjänstpliktiga

8 §  Vapenfristyrelsen för register över de vapenfria tjänstepliktiga. I registret införes i fråga om varje tjänstepliktig det slag av tjänstgöring han skall fullgöra, när han skall tjänstgöra, tjänstgöringstidens längd, fullgjord tjänstgöring samt de uppgifter i övrigt som äga samband med tjänsteplikten.

[S2]Vapenfri tjänstepliktig skall erhålla tjänstgöringsbok, upprättad enligt formulär som fastställes av vapenfristyrelsen. Förordning (1989:758).

9 §  Vapenfristyrelsen skall efter samråd med arbetsmarknadsstyrelsen bestämma vid vilka myndigheter den vapenfria tjänsten skall anordnas.

[S2]Vapenfri tjänst får anordnas hos Svenska röda korset, Sveriges civilförsvarsförbund, Sveriges kristna ungdomsråd eller hos sådana aktiebolag med uppgifter inom totalförsvaret där staten ensam har ett bestämmande inflytande.

[S3]Den allmänna kurs i u-landskunskap som anordnas av styrelsen för u-landsutbildning kan ingå som del av den vapenfria tjänsten.

[S4]Vapenfristyrelsen får medge att en vapenfri tjänstepliktig, som har tjänstgjort i biståndsarbete utomlands sedan han har genomgått den i tredje stycket angivna kursen, skall tillgodoräknas den tjänstgöringen som fullgjord del av grundutbildning enligt lagen (1966:413) om vapenfri tjänst. Förordning (1991:1388).

10 §  Statliga myndigheter är skyldiga att inom sina verksamhetsområden anordna vapenfri tjänst enligt vad Vapenfristyrelsen bestämmer.

[S2]Vapenfristyrelsen skall innan uttagning sker av de vapenfria tjänstepliktiga för skilda slag av tjänstgöring samråda med de myndigheter, föreningar eller bolag som under styrelsen har ansvaret för de tjänstepliktigas utbildning och tjänstgöring.

[S3]Försvarsmakten skall mot ersättning tillhandahålla viss personlig utrustning för vapenfria tjänstepliktiga vars tjänstgöring sker inom verksamhetsområdet elförsörjning. Försvarsmakten får träffa överenskommelse i detta hänseende också med andra som anordnar vapenfri tjänst. Förordning (1994:705).

11 §  Vapenfri tjänstepliktigs befattning vid tjänstgöring som avses i 5 § andra stycket lagen (1966:413) om vapenfri tjänst bestämmes av vapenfristyrelsen eller, i fråga om tjänstepliktig som har uttagits som medicinalpersonal för tjänst inom det allmänt civila medicinalväsendet, av socialstyrelsen. Förordning ( 1989:758).

Vapenfria tjänstpliktigas tjänstgöring m. m.

12 §  Vapenfristyrelsen bestämmer närmare om utbildningstidens fördelning på grundutbildning och repetitionsutbildning inom de ramar som anges i 5 § lagen (1966:413) om vapenfri tjänst.

[S2]I fråga om läkarbefattningar får repetitionsövningar omfatta högst 40 dagar.

[S3]Vapenfri tjänstepliktig skall under sin tjänstgöring erhålla en effektiv och ändamålsenlig utbildning för det slag av tjänstgöring han skall fullgöra. Förordning (1992:530).

13 §  Fråga om anstånd med vapenfri tjänstgöring prövas av vapenfristyrelsen. Därvid tillämpas samma grunder som gäller i fråga om anstånd med tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1941:967).

[S2]Vapenfristyrelsens beslut i ärende om anstånd överklagas hos totalförsvarets tjänstepliktsnämnd. Tjänstepliktsnämndens beslut får inte överklagas. Förordning (1989:758).

14 §  Vapenfri tjänstepliktig äger hos inskrivningsmyndighet begära omprövning av beslut rörande hans tjänstduglighet. Ansökan härom inges, om han är i tjänst, till den myndighet hos vilken han tjänstgör och i annat fall till vapenfristyrelsen. Förordning (1989:758).

15 §  In- och utryckningsdagar räknas icke in i de vapenfria tjänstepliktigas tjänstgöringstid.

[S2]Den tid under vilken vapenfri tjänstepliktig skall tjänstgöra enligt 12 § skall minskas med tid under vilken han fullgjort tjänstgöring enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen (1941:967). Tiden för den vapenfria tjänstgöringen får dock icke bli kortare än 75 dagar. Förordning (1972:347).

16 §  Tid för frånvaro från vapenfri tjänstgöring av annan anledning än som avses i 7 § första stycket lagen (1966:413) om vapenfri tjänst tillgodoräknas vapenfri tjänstepliktig enligt samma grunder som gälla i fråga om tillgodoräkning av tid för frånvaro från värnpliktstjänstgöring.

17 §  Ledighet från vapenfri tjänstgöring beviljas av Vapenfristyrelsen efter samma grunder som gäller i fråga om ledighet från värnpliktstjänstgöring.

[S2]Vapenfristyrelsens beslut överklagas till Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd. Nämndens beslut får inte överklagas.

[S3]Vapenfristyrelsen får överlåta åt en annan myndighet eller ett bolag, en förening eller en stiftelse där den tjänstepliktige tjänstgör att bevilja ledighet. Ett sådant beslut om ledighet får överklagas hos Vapenfristyrelsen. Vapenfristyrelsens beslut får inte överklagas. Förordning (1993:1281).

17 a §  En vapenfri tjänstepliktig skall i den mån det kan ske under tjänstgöringen beredas tillfälle till social, kulturell och andlig verksamhet. Vapenfristyrelsen beslutar i dessa frågor. Vapenfristyrelsens beslut får inte överklagas. Förordning (1991:1388).

18 §  I fråga om förmåner till vapenfria tjänstepliktiga i samband med tjänstgöring skall värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008) tillämpas i den mån regeringen ej meddelar särskilda bestämmelser. Befattningspenning utgår dock endast till en vapenfri tjänstepliktig som tjänstgör inom civilförsvaret. Befattningspenning beräknas därvid enligt de bestämmelser som gäller för civilförsvarspliktiga. Vapenfria tjänstepliktiga får för erhållande av tillägg till dagersättningen tillgodoräkna sig tidigare tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1941:967).

[S2]Vid tillämpningen av värnpliktsförmånsförordningens bestämmelser skall i stället för Försvarsmakten eller Värnpliktsverket avses Vapenfristyrelsen.

[S3]Vapenfristyrelsen får överlåta åt en annan myndighet eller ett bolag, en förening eller en stiftelse där den tjänstepliktige tjänstgör att besluta om förmåner. Ett sådant beslut om förmåner får överklagas hos Vapenfristyrelsen. Vapenfristyrelsens beslut får överklagas hos Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd. Förordning (1994:1210).

Tillrättavisning av vapenfri tjänstepliktig

21 §  Mer än ett slag av tillrättavisning enligt 18 § lagen (1966:413) om vapenfri tjänst får ej åläggas för samma förseelse eller på en gång för olika förseelser. Extratjänst får icke användas så att genom överansträngning eller av annan orsak men uppkommer för den felandes hälsa eller tjänstbarhet.

22 §  Tillrättavisning bringas till verkställighet av den som meddelat tillrättavisningen.

[S2]Varning meddelas den felande muntligt i enrum eller i närvaro av någon av hans förmän eller jämställda. Varning får meddelas skriftligen om det finnes anledning antaga att muntlig varning ej behöves.

23 §  Har tillrättavisning meddelats i form av förbud att vistas utom visst område och kan kontroll icke anordnas på annat lämpligt sätt, får den felande åläggas att anmäla sin närvaro eller att fullgöra annan sådan förpliktelse varigenom efterlevnaden av tillrättavisningen kan kontrolleras. Sådant åläggande får dock icke medföra väsentlig olägenhet för den felande utöver vad tillrättavisningen innebär.

24 §  Över meddelade tillrättavisningar föres register. I registret införes den tillrättavisades namn och registreringsnummer, kortfattad redogörelse för förseelsen och tiden för dess begående, dag för förhör med den felande, den som meddelat tillrättavisningen samt tiden för dess meddelande och verkställande.

Särskilda bestämmelser

25 §  Vägrar eller underlåter den som fullgör vapenfri tjänst att fullgöra vad som åligger honom och åberopar han sådana skäl att det kan antagas att han icke kommer att fullgöra tjänstgöringen, skall han omedelbart hemförlovas. Förordning (1978:602).

26 §  Om en vapenfri tjänstepliktig hemförlovas enligt 25 §, skall vapenfristyrelsen genast anmäla förhållandet till åklagare eller polismyndighet och bifoga den utredning som finns i ärendet. Detsamma gäller om en vapenfri tjänstepliktig hemförlovas på grund av att han har olovligen avvikit eller uteblivit från tjänstgöringsstället.

[S2]Den domstol som avgör ett mål om ansvar för en gärning som föranlett anmälan enligt första stycket skall, sedan avgörandet vunnit laga kraft, översända en kopia av domen eller beslutet till vapenfristyrelsen.

[S3]Om domstolens val av påföljd eller andra omständigheter ger anledning att anta att den vapenfrie tjänstepliktige inte kommer att fullgöra den vapenfria tjänsten, skall vapenfristyrelsen överlämna anmälningen och övriga handlingar i ärendet till regeringen för prövning av frågan om den tjänstepliktige skall kallas in på nytt. I avvaktan på regeringens beslut får kallelse till ny tjänstgöring inte utfärdas. I övriga fall får den tjänstepliktige kallas in igen. Förordning (1989:758).

27 §  Om en vapenfri tjänstepliktig hos vapenfristyrelsen har förklarat att han på grund av att han är medlem i sekten Jehovas vittnen inte kommer att fullgöra vapenfri tjänst och det med hänsyn till hans medlemskap finns anledning att anta att han inte kommer att fullgöra någon form av tjänsteplikt, skall styrelsen besluta att den vapenfrie tjänstepliktige tills vidare eller för viss tid inte skall åläggas att fullgöra vapenfri tjänst. Förordning (1989:758).

28 § har upphävts genom förordning (1989:758).

29 §  En ansökan om upphävande av ett beslut om tillstånd till vapenfri tjänst skall vara skriftlig och ges in till vapenfristyrelsen. Styrelsen skall med eget yttrande lämna över ansökningen till värnpliktsverket. Förordning (1991:720).

30 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av vapenfristyrelsen. Förordning (1989:758).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

Ändring, SFS 1967:432

  Omfattning
  ändr. 18 §

Ändring, SFS 1968:399

  Omfattning
  ändr. 6 §

Ändring, SFS 1970:677

Ändring, SFS 1971:101

  Omfattning
  ändr. 1-3, 26, 27 §§

Ändring, SFS 1971:911

  Omfattning
  upph. 4 §; ändr. 7, 11 §§

Ändring, SFS 1972:347

Ändring, SFS 1972:627

  Omfattning
  ändr. 18, 26 §§

Ändring, SFS 1973:510

Ändring, SFS 1975:560

  Förarbeten
  Prop. 1975:1
  Omfattning
  ändr. 18, 19, 26, 27 §§

Förordning (1976:524) om ändring i kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

  Omfattning
  ändr. 12, 18 §§

Förordning (1976:1009) om ändring i kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

Förordning (1977:285) om ändring i kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

  Omfattning
  upph. 19 §

Förordning (1978:602) om ändring i kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

  Omfattning
  ändr. 5-7, 9-13, 20, 25-27 §§; rubr. närmast före 5 § sätts närmast före 4 §; nya 4, 5 a §§

Förordning (1981:916) om ändring i kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

  Omfattning
  ändr. 9 §

Förordning (1981:1129) om ändring i kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

  Omfattning
  ändr. 27 §

Förordning (1981:1326) om ändring i kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

  Omfattning
  ändr. 6 §

Förordning (1982:348)om ändring i kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

  Omfattning
  ändr. 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 27, 28, 30 §§

Förordning (1983:458) om ändring i kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:115
  Omfattning
  ändr. 10, 17, 18, 27 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1984:73) om ändring i kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

  Omfattning
  ändr. 2, 5, 26 §§
  Ikraftträder
  1984-04-01

Förordning (1984:335) om ändring i kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1984-06-27

Förordning(1985:1038) om ändring i kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1986-02-01

Förordning (1987:914) om ändring i kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

  Omfattning
  upph. 5 a §; ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1987-11-01

Förordning (1988:416) om ändring i kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:448) om ändring i kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:81
  Omfattning
  ändr. 3, 9, 10 §§; ny 19 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:758) om ändring i kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

  Omfattning
  upph. 7, 28 §§; ändr. 3-6, 8-14, 17-19, 26, 27, 29, 30 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1989-10-01

Förordning (1991:720) om ändring i kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

  Omfattning
  upph. 2, 4, 5 §§; ändr. 1, 3, 6, 29 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1388) om ändring i kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

  Omfattning
  ändr. 9, 17 §§; ny 17 a §
  Ikraftträder
  1991-12-01

Förordning (1992:166) om ändring i kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1992-05-01

Förordning (1992:530) om ändring i kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för den som påbörjat tjänstgöringen före förordningens ikraftträdande.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:101
  Omfattning
  ändr. 3, 12 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:376) om ändring i kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:333, Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:FöU9
  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1281) om ändring i kungörelsen (1966:414) med vissa betämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:56, Prop. 1993/94:31, Bet. 1993/94:FöU2
  Omfattning
  ändr. 17, 18 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:705) om ändring i kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

  Omfattning
  ändr. 1, 10, 18 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1210) om ändring i kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
1994-09-15

Ändring, SFS 1995:238

  Omfattning
  upph.