Upphävd författning

Lag (1989:8) om kyrkomusiken i svenska kyrkan

Version: 1989:8

Departement
Civildepartementet KY
Utfärdad
1989-01-12
Ändring införd
SFS 1989:8
Ikraft
1990-07-01
Upphäver
Lag (1947:275) om kyrkomusiker
Kyrkomusikerförordning (1950:375)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde m.m.

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om den kyrkomusikaliska verksamheten i svenska kyrkans territoriella församlingar. Regeringen får föreskriva att lagen skall tillämpas också på icke-territoriella församlingar.

[S2]I lagen avses med

[S3]*/k/ kyrkomusikalisk verksamhet */-k/ musikverksamheten hos svenska kyrkans församlingar,

[S4]*/k/ kyrkomusiker */-k/ den som är behörig att anställas på en tjänst som kantor eller organist.

[S5]/r3/ Pastoratets ansvar

2 §  Pastoraten skall svara för den kyrkomusikaliska verksamheten.

3 §  I den kyrkomusikaliska verksamheten ingår bl. a.

 1. orgelspel vid gudstjänster och övriga kyrkliga handlingar enligt den ordning som gäller för svenska kyrkan,
 2. främjande av kyrkosången,
 3. fri musikundervisning med inriktning på kyrkans musikverksamhet samt
 4. vård av de orglar som finns hos församlingarna.

4 §  För sådan verksamhet som anges i 3 § skall pastoratet förordna en eller flera kyrkomusiker.

[S2]Domkapitlet får dock, när det finns särskilda skäl, medge att pastoratet förordnar någon annan. Medgivandet får begränsas till att gälla en viss gudstjänstlokal eller en viss kyrkomusikalisk uppgift.

[S3]/r3/ Tjänsteorganisation

5 §  Tjänster som kyrkomusiker i ett pastorat är tjänster som organist eller som kantor.

6 §  I varje pastorat skall det finnas minst en tjänst som organist, om inte domkapitlet medger något annat.

[S2]Domkapitlet får lämna medgivande enligt första stycket, om de kyrkomusikaliska arbetsuppgifterna är av liten omfattning eller om det av organisatoriska skäl inte är lämpligt att anställa någon organist. Domkapitlet får begränsa medgivandet till att avse en viss tid.

7 §  I det pastorat där stiftets domkyrka är belägen skall det finnas en tjänst som domkyrkoorganist.

[S2]/r3/ Behörighet

8 §  Behörig att anställas på en tjänst som organist är den som har avlagt högskoleexamen på kyrkomusikerlinjen eller motsvarande examen i Danmark, Finland, Island eller Norge. Lag (1991:365).

9 §  Behörig att anställas på en tjänst som kantor är

 1. den som har avlagt kantorsexamen,
 2. den som har avlagt högskoleexamen för musiklärare med kyrkomusikaliskt tillval samt
 3. den som är behörig att anställas som organist.

[S2]Med examen som avses i första stycket 1 eller 2 jämställs motsvarande examen i Danmark, Finland, Island eller Norge. Lag (1991:365).

10 §  Domkapitlet kan förklara en sökande som inte uppfyller villkoren i 8 och 9 §§ behörig att anställas på en tjänst som organist eller kantor, om han med hänsyn till sin utbildning och yrkeserfarenhet är att anse som jämställd med den som uppfyller dessa villkor.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättningar

11 §  Tjänster som kyrkomusiker tillsätts i ett enförsamlingspastorat av kyrkorådet och i ett flerförsamlingspastorat av den tillsättningsnämnd som anges i 7 § prästanställningslagen (1988:184).

12 §  Innan en tjänst som kyrkomusiker tillsätts, skall domkapitlet pröva vilka sökande som är behöriga samt yttra sig över deras kyrkomusikaliska skicklighet.

[S2]/r3/ Reglemente

13 §  Församlingsdelegerade eller kyrkofullmäktige skall fastställa ett reglemente för den kyrkomusikaliska verksamheten.

[S2]Av reglementet skall framgå hur de uppgifter som anges i 3 § skall tillgodoses. Utförs sådana uppgifter av flera, skall reglementet ange hur uppgifterna är fördelade mellan dem.

14 §  Innan reglementet fastställs, skall yttrande inhämtas från församlingarna i pastoratet och domkapitlet. Av domkapitlets yttrande skall särskilt framgå huruvida förslaget till reglemente står i överensstämmelse med vad som har bestämts om gudstjänster i församlingarna.

[S2]/r3/ Orgelvård

15 §  Den som enligt reglementet har att svara för vården av en orgel skall till pastoratet anmäla sådana brister som han inte lämpligen själv kan avhjälpa.

16 §  Innan pastoratet tillåter någon annan än den som är förordnad enligt 4 § att använda en orgel, skall yttrande inhämtas från den som enligt reglementet har att svara för vården av orgeln.

[S2]/r3/ Fyllnadstjänstgöring

17 §  Innehavaren av en tjänst som kyrkomusiker är skyldig att fullgöra fyllnadstjänstgöring hos en annan arbetsgivare i den omfattning som följer av anställningsavtalet.

[S2]/r3/ Musiksakkunniga

18 §  Vid handläggningen av ärenden enligt denna lag får domkapitlet biträdas av en eller flera musiksakkunniga.

[S2]Behörig att vara musiksakkunnig i domkapitlet är domkyrkoorganisten eller någon annan som är behörig att anställas på en tjänst som organist.

[S3]Stiftsstyrelsen skall förordna en eller flera musiksakkunniga efter yttrande av domkapitlet.

[S4]/r3/ Överklagande

19 §  Domkapitlets beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen.

[S2]Domkapitlets beslut enligt 4 § andra stycket och 6 § andra stycket får överklagas endast av pastoratet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1989:8) om kyrkomusiken i svenska kyrkan

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1947:275) om kyrkomusiker samt kyrkomusikerförordningen (1950:375).
  3. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna lag, skall i stället den nya föreskriften tillämpas.
  4. Den som har avlagt de examina och kunskapsprov som enligt äldre föreskrifter krävts för behörighet till en tjänst som organist eller kyrkokantor skall anses vara behörig till motsvarande tjänst även efter ikraftträdandet av de nya föreskrifterna.
  Detsamma gäller den som enligt äldre föreskrifter eller beslut är behörig till en tjänst som organist eller kyrkokantor.
  Den som enligt äldre föreskrifter är behörig till en tjänst som extra kyrkokantor och som i minst fem år innehaft en tjänst som kyrkomusiker med minst 40 procent av heltidsanställning skall anses vara behörig till tjänst som kantor.
  1. Den som vid ikraftträdandet är anställd på en kyrkomusikertjänst med fullmakt eller konstitutorial eller med förordnande för en bestämd tid som ännu löper är skyldig att utöva sin tjänst genom att utföra i huvudsak samma arbetsuppgifter som tidigare hos pastoratet.
  2. För den som vid utgången av juni 1990 alltjämt innehar en klockar-, organist- eller kyrkosångarbefattning, som fanns inrättad i församlingen före den 1 juli 1947, skall andra stycket 1 övergångsbestämmelserna till lagen (1947:275) om kyrkomusiker fortfarande tillämpas, så länge innehavaren kvarstår på befattningen.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:144
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1991:365) om ändring i lagen (1989:8) om kyrkomusiken i svenska kyrkan

Ändring, SFS 1992:301

  Omfattning
  upph.