Upphävd författning

Förordning (1990:1237) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1990-11-29
Ändring införd
SFS 1990:1237 i lydelse enligt SFS 1997:1081
Ikraft
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Skattemyndigheten skall i den utsträckning som riksskatteverket föreskriver till uppgiftsskyldig översända blanketter för kontrolluppgifter och sammandrag av kontrolluppgifter som avses i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter. Blanketterna skall vara förtryckta med de uppgifter verket bestämmer.

2 §  Deklarationsblanketter och blanketter för övriga uppgifter, till vilka formulär har fastställts, skall kostnadsfritt tillhandahållas hos skattemyndighet.

[S2]Skattemyndigheten får sörja för att blanketter också tillhandahålls hos andra statliga eller kommunala organ eller på annat lämpligt sätt.

3 §  Med avvikelse från vad som i 4 kap. 13 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter är föreskrivet om förstörande av självdeklarationer och andra till ledning för taxering avgivna uppgifter och av myndighet vid taxeringskontroll upprättade handlingar skall följande gälla.

[S2]Vissa av de handlingar som avses i första stycket skall undantas från gallring, nämligen handlingar som avser aktiebolag eller ekonomisk förening som har taxerats i Göteborgs kommun eller kommun som ligger i Östergötlands, Gotlands eller Västernorrlands län.

[S3]Handlingar som i annat fall upprättats vid taxeringsrevision får bevaras under längre tid om det behövs med hänsyn till omständigheterna. Förordning (1993:1104).

4 §  Den som har att ta emot självdeklarationer eller andra uppgifter skall genast sända vad som tagits emot till skattemyndigheten.

[S2]Lämnas en självdeklaration efter utgången av föreskriven tid, skall dagen för avlämnandet med stämpel eller på annat beständigt sätt antecknas på deklarationen.

[S3]Inkommer kontrollmaterial till skattemyndigheten efter utgången av november månad taxeringsåret skall materialet förses med uppgift om den dag då det kom in till myndigheten. Förordning (1992:980).

4 a §  Beslut i ett ärende enligt lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter får sättas upp i form av ett elektroniskt dokument.

[S2]Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande. Förordning (1994:1973).

5 §  Ett föreläggande enligt lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter att lämna självdeklaration, kontrolluppgift eller annan uppgift skall innehålla en uppmaning att följa föreläggandet inom viss, efter omständigheterna anpassad tid. Den skattskyldige skall dock få minst fem dagar på sig efter det att han fått föreläggandet.

 • RÅ 1996:94:Ett vitesföreläggande att lämna självdeklaration hade föregåtts av ett föreläggande som inte delgetts den deklarationsskyldige enligt delgivningslagen (1970:428). Hinder mot att döma ut vitet har inte ansetts föreligga.

6 §  Riksskatteverket får till utgången av år 2001 medge att uppgifter enligt 2 kap. 19 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter lämnas med hjälp av automatisk databehandling på annat sätt än i form av ett elektroniskt dokument. Förordning (1997:1081)

7 § har upphävts genom förordning (1996:603).

8 §  Riksskatteverket skall meddela de ytterligare föreskrifter som behövs om verkställighet av lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:1237) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1992:980) om ändring i förordningen (1990:1237) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1992-11-01

Förordning (1993:1104) om ändring i förordningen (1990:1237) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1993-11-01

Förordning (1994:1973) om ändring i förordningen (1990:1237) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:158, Prop. 1994/95:93, Bet. 1994/95:SkU15
  Omfattning
  ny 4 a §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1996:603) om ändring i förordningen (1990:1237) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996. Äldre bestämmelser tillämpas dock fortfarande i fråga om gärningar som begåtts före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph. 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:1081) om ändring i förordningen (1990:1237) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Omfattning
ny 6 §
Ikraftträder
1998-01-01

Ändring, SFS 2001:1244

Övergångsbestämmelse

 1. Den upphävda förordningen om självdeklaration och kontrolluppgifter skall fortfarande tillämpas i de fall den upphävda lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter enligt punkten 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall tillämpas.
Omfattning
upph.