Upphävd författning

Lag (1990:609) om avräkningsskatt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990:609
Ikraft
1990-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Landstingskommun och primärkommun skall till staten erlägga avräkningsskatt enligt denna lag.

2 §  Skatteunderlaget utgörs av antalet skattekronor som av skattemyndigheten fastställts vid taxeringen till kommunal inkomstskatt närmast föregående år samt det antal skattekronor som i förekommande fall tillskjuts för året enligt lagen (1988:491) om skatteutjämningsbidrag.

3 §  Avräkningsskatt utgör för landstingskommun 0,34 kronor per skattekrona avseende år 1991, 0,74 kronor per skattekrona avseende år 1992, 1,06 kronor per skattekrona avseende år 1993, 0,99 kronor per skattekrona avseende år 1994, 0,92 kronor per skattekrona avseende år 1995 och följande år. Lag (1991:1151).

4 §  Avräkningsskatt utgör för kommun 0,60 kronor per skattekrona avseende år 1991, 1,25 kronor per skattekrona avseende år 1992, 1,77 kronor per skattekrona avseende år 1993, 1,62 kronor per skattekrona avseende år 1994, 1,52 kronor per skattekrona avseende år 1995 och följande år.

[S2]För kommun som inte ingår i landstingskommun utgör avräkningsskatten, i stället för vad som föreskrivs i första stycket, 0,94 kronor per skattekrona avseende år 1991, 1,99 kronor per skattekrona avseende år 1992, 2,83 kronor per skattekrona avseende år 1993, 2,61 kronor per skattekrona avseende år 1994, 2,44 kronor per skattekrona avseende år 1995 och följande år. Lag (1991:1151).

5 §  Vad som sägs i 6--9 §§ lagen (1987:560) om skatteutjämningsavgift skall tillämpas även på avräkningsskatten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:609) om avräkningsskatt

Förarbeten
Prop. 1989/90:150
Ikraftträder
1990-07-01

Lag (1991:1034) om ändring i lagen (1990:609) om avräkningsskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och tillämpas första gången i fråga om avräkningsskatt för år 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:100
  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:1151) om ändring i lagen (1990:609) om avräkningsskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1991 och tillämpas första gången i fråga om avräkningsskatt för år 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:150
  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1991-10-01

Lag (1992:675) om upphävande av lagen (1990:609) om avräkningsskatt

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om avräkningsskatt för år 1992 och tidigare år.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:150
  Omfattning
  upph.