Upphävd författning

Lag (1990:616) om införande av lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990:616
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Lagen (1990:615) av avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m. och denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

2 §  Genom lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m. upphävs lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område och lagen (1974:1021) om utbetalning av pristillägg på kött.

3 §  Om det i lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m. eller i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

4 §  Under tiden till och med den 30 juni 1993 skall vad som sägs i 7 § lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m. även gälla köttbesiktningsbyrå.

5 §  I ärenden som har anhängiggjorts hos statens jordbruksverk före ikraftträdandet av lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m. tillämpas äldre bestämmelser, om inte regeringen föreskriver något annat. Lag (1991:407).

Avveckling av prisreglering

6 §  Utöver avgifter enligt lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m. får under tiden den 1 juli 1991--den 30 juni 1995 följande avgifter tas ut.

AvgiftsskyldigProdukt
1. Tillverkare av mjöl, gryn, flingor eller liknande produkterVete, råg, rågvete, korn och havre
2. MejeriKonsumtionsmjölk och grädde
Lag (1993:1489).

7 §  Avgift skall betalas med belopp som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, jordbruksverket bestämmer. Lag (1991:407).

8 §  För avgifterna gäller 9--12 §§ lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m.

[S2]Bilagan har upphävts genom lag (1993:1489).

Ändringar

Lag (1990:616) om införande av lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.

Förarbeten
Prop. 1989/90:146
Ikraftträder
1991-07-01

Lag (1991:407) om ändring i lagen (1990:616) om införande av lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:99
  Omfattning
  ändr. 5, 7 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag(1991:1772) om ändring i lagen (1990:616) om införande av lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.

Lag (1993:1489) om ändring i lagen (1990:616) om införande av lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:89, Prop. 1993/94:87, Bet. 1993/94:JoU12
  Omfattning
  upph. bil.; ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1994:1710

  Omfattning
  upph.