Inaktuell version

Lag (1990:712) om undersökning av olyckor

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1990-05-23
Ändring införd
SFS 1990 i lydelse enligt SFS 2001:877
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Inledande bestämmelse

1 §  Denna lag innehåller föreskrifter om undersökning från säkerhetssynpunkt av olyckor och tillbud till olyckor.

Olyckor som skall undersökas

2 §  Olyckor skall undersökas enligt denna lag, om de är av sådan allvarlig art som anges i det följande, nämligen

 1. luftfartsolyckor: Olyckor vid användningen av luftfartyg som har medfört att
  1. någon har avlidit eller blivit allvarligt skadad,
  2. luftfartyget eller egendom som inte transporteras med luftfartyget har fått betydande skador eller omfattande skador har uppkommit i miljön, eller
  3. luftfartyget är oåtkomligt eller har försvunnit under flygning och inte har kunnat återfinnas,
 2. sjöolyckor: Olyckor vid användningen av handelsfartyg, fiskefartyg eller statsfartyg som har medfört att
  1. flera människor har avlidit eller blivit allvarligt skadade,
  2. fartyget eller egendom som inte transporteras med fartyget har fått omfattande skador eller omfattande skador har uppkommit i miljön, eller
  3. fartyget har försvunnit eller har övergetts i sjön,
 3. järnvägsolyckor: Olyckor vid järnvägs-, tunnelbane- eller spårvägsdrift som har medfört att
  1. flera människor har avlidit eller blivit allvarligt skadade, eller
  2. spårfordon, spåranläggningar eller egendom som inte transporteras med spårfordonet har fått omfattande skador eller omfattande skador har uppkommit i miljön,
 4. andra allvarliga olyckor: Andra olyckor än som avses i 1--3, om de har medfört att
  1. flera människor har avlidit eller blivit allvarligt skadade, eller
  2. omfattande skador har uppkommit på egendom eller i miljön.

[S2]Tillbud till olyckor som avses i första stycket skall undersökas enligt denna lag, om tillbudet inneburit allvarlig fara för att en olycka skulle inträffa eller om tillbudet tyder på ett väsentligt fel hos luftfartyget, fartyget, spårfordonet eller spåranläggningen eller på andra väsentliga brister i säkerhetshänseende.

[S3]Olyckor som avses i första stycket 4 och tillbud till sådana olyckor skall undersökas endast om en undersökning är av betydelse från säkerhetssynpunkt.

3 §  Regeringen får föreskriva eller i enskilda fall besluta att en undersökning enligt denna lag skall göras också när en olycka eller ett olyckstillbud inte är av sådan allvarlig art som anges i 2 § men en undersökning ändå är påkallad från säkerhetssynpunkt.

4 §  Undersökning enligt denna lag skall göras i fråga om händelser som har inträffat i Sverige. Om en sådan händelse berör ett utländskt fartyg, får undersökning enligt denna lag dock göras endast om det finns särskilda skäl och fartyget befinner sig inom Sveriges sjöterritorium.

[S2]Undersökning enligt denna lag av en händelse som berör ett svenskt fartyg eller luftfartyg skall göras även när händelsen har inträffat utomlands, om annat inte följer av en internationell överenskommelse som har biträtts av Sverige.

4 a §  Trots vad som föreskrivs i 4 § skall en undersökning enligt denna lag inledas när ett utländskt ro-ro- passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik har varit inblandat i en sjöolycka eller ett tillbud och

 1. olyckan eller tillbudet har inträffat inom Sveriges sjöterritorium, eller
 2. olyckan eller tillbudet har inträffat på andra vatten och fartyget senast besökte Sverige.

[S2]Har en undersökning inletts skall den fortgå till dess berörda stater enats om vilken stat som skall ansvara för undersökningen.

[S3]Med ro-ro-passagerarfartyg, höghastighetspassagerarfartyg och reguljär trafik avses detsamma som i rådets direktiv 1999/35/EG av den 29 april 1999 om ett system med obligatoriska besiktningar för en säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik3. Lag (2001:877).

Vem som skall göra undersökningen

5 §  Undersökning enligt denna lag skall göras av den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Regeringen får föreskriva att myndigheten får överlåta åt någon annan att göra undersökningen.

Undersökningens syfte

6 §  Syftet med en undersökning enligt denna lag skall vara att

 1. så långt som möjligt klarlägga såväl händelseförloppet och orsaken till händelsen som skador och effekter i övrigt,
 2. ge underlag för beslut om åtgärder som har som mål att förebygga en upprepning av händelsen eller att begränsa effekten av liknande händelser,
 3. ge underlag för en bedömning av de insatser som samhällets räddningstjänst har gjort i samband med händelsen och, om det finns skäl därtill, för förbättringar av räddningstjänsten.

Undersökningens genomförande

7 §  Den myndighet som gör en undersökning enligt denna lag skall, i den mån det är praktiskt genomförbart, underrätta dem som kan vara berörda av händelsen och ge dem tillfälle att yttra sig. Dessa har rätt att närvara vid undersökning på olycksplatsen och vid utredningsarbetet i övrigt, om det kan ske utan men för utredningen.

[S2]Vid tillämpningen av första stycket skall dock alltid iakttas de bestämmelser om medverkan vid undersökningar som finns i internationella överenskommelser som har biträtts av Sverige.

8 §  En undersökning enligt denna lag skall genomföras i samråd med den som enligt 23 kap.rättegångsbalken leder förundersökning av det inträffade.

[S2]I avvaktan på att undersökningen inleds får polismyndigheten eller annan myndighet som regeringen bestämmer avspärra område, ta hand om egendom eller vidta annan liknande åtgärd, om det behövs för att säkerställa utredningen och åtgärden inte kan uppskjutas.

9 §  Den myndighet som gör en undersökning enligt denna lag får hålla förhör med den som antas kunna ge upplysningar av betydelse för utredningen. Myndigheten får också granska handlingar eller föremål som kan antas vara av sådan betydelse.

[S2]Om utredningen inte kan fullföljas på annat sätt, får den myndighet som gör undersökningen begära att polismyndigheten lämnar den hjälp som behövs vid utredningen. För polismyndighetens utredning gäller bestämmelserna om förundersökning i 23 kap.rättegångsbalken i tillämpliga delar.

[S3]Den myndighet som gör undersökningen har rätt att få tillträde till platsen för händelsen. Om tillträde vägras, får polismyndigheten lämna den hjälp som behövs.

10 §  Den myndighet som gör undersökningen får begära att vittnen eller sakkunniga hörs vid domstol eller att någon föreläggs att tillhandahålla handlingar eller föremål. En sådan begäran skall göras hos den tingsrätt inom vars område händelsen har inträffat eller den berörda personen vistas. Rätten skall hålla förhör eller meddela föreläggande, om laga hinder inte möter. Därvid gäller bestämmelserna om bevisupptagning utom huvudförhandling.

Förbud att rubba egendom

11 §  Om det har inträffat en olycka eller en annan händelse som undersöks enligt denna lag, får egendom som kan antas vara av betydelse för undersökningen inte rubbas utan tillstånd av polismyndigheten eller den myndighet som undersöker händelsen.

[S2]Detta gäller inte, om egendomen rubbas för att rädda människoliv eller om det i övrigt finns synnerliga skäl därtill.

Tillvaratagen egendom

12 §  Den som har tagit till vara egendom som avses i 11 § första stycket skall genast anmäla det till polismyndigheten eller den myndighet som undersöker olyckan. Detsamma gäller den som, efter en händelse som berör luftfarten, sjöfarten eller spårtrafiken och som undersöks enligt denna lag, har tagit till vara egendom som har transporterats med det luftfartyg, fartyg eller spårfordon som berörs av händelsen eller egendom som hör till luftfartyget, fartyget, spårfordonet eller till den spåranläggning som berörs av händelsen. Om det behövs, får myndigheten ta hand om egendomen.

Ansvar m. m.

13 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 11 eller 12 § döms till böter, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken. I ringa fall skall dock inte dömas till straff.

14 §  Beslut enligt 8 § andra stycket, 11 eller 12 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:77).

15 §  Regeringen får i fråga om kommunal räddningstjänst föreskriva att kommunen skall underrätta den myndighet som avses i 5 § första stycket om en händelse som skall undersökas enligt denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:712) om undersökning av olyckor

Lag (1995:77) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (2001:877) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor

Förarbeten
Rskr. 2001/02:9, Prop. 2000/01:137, Bet. 2001/02:TU4
Omfattning
ny 4 a §
CELEX-nr
31999L0035
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2006:20) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor

Förarbeten
Rskr. 2005/06:143, Prop. 2005/06:12, Bet. 2005/06:TU7
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2006-04-01

Lag (2007:493) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor

Förarbeten
Rskr. 2006/07:199, Prop. 2006/07:45, Bet. 2006/07:TU13
Omfattning
ändr. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 §§
CELEX-nr
32004L0049
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2008:1367) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor

Förarbeten
Rskr. 2008/09:94, Prop. 2008/09:31, Bet. 2008/09:TU3
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2011:548) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor

Förarbeten
Rskr. 2010/11:259, Prop. 2010/11:116, Bet. 2010/11:TU23
Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 7, 9 §§; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 4 b, 12 a §§
CELEX-nr
32009L0018
Ikraftträder
2011-06-17

Lag (2014:725) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 8, 9, 11, 12 §§
Ikraftträder
2015-01-01