Upphävd författning

Förordning (1990:983) om nedsättning av socialavgifter

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1990-11-01
Ändring införd
SFS 1990:983
Ikraft
1991-01-01
Upphäver
Förordning (1983:1056) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledning

1 §  I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter. Förordning (1991:2004).

[S2]/r3/ Nedsättning av avgifter

2 §  En arbetsgivare eller en försäkrad vars verksamhet huvudsakligen hänför sig till sådan verksamhet som nämns i 2 § första stycket eller fjärde stycket andra meningen 2 lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter, skall beviljas nedsättning av avgifter för hela sin verksamhet om övriga förutsättningar för detta är uppfyllda.

[S2]Om verksamheten bara i mindre omfattning hänför sig till sådan verksamhet som avses i första stycket, får nedsättning beviljas endast efter särskild prövning. Nedsättning får då beviljas bara om följande villkor är uppfyllda.

 1. Arbetsgivaren eller den försäkrade påverkas på grund av lagens bestämmelser i mer betydande grad av konkurrens.
 2. Den del av verksamheten som berättigar till nedsättning skall kunna avgränsas från den övriga.

[S3]Nedsättning får beviljas bara för den del av avgifterna som hänför sig till den nedsättningsberättigade verksamheten. Förordning (1992:242).

2 a §  För arbete som avses i 2 § andra stycket eller fjärde stycket andra meningen 3 lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter, får nedsättning av avgifter beviljas endast om arbetet kan avgränsas från arbetsgivarens eller den försäkrades övriga verksamhet.

[S2]Om arbete som sägs i första stycket ingår i stödberättigad verksamhet enligt 2 § första stycket eller fjärde stycket andra meningen 2 lagen om nedsättning av socialavgifter, tillämpas 2 § i stället för denna paragraf. Förordning (1992:242).

 • RÅ 1996:5:Föreskrifter i en av regeringen utfärdad förordning om nedsättning av socialavgifter har ansetts uppenbart gå utöver vad som inryms i lagen om nedsättning av socialavgifter. De i förordningen angivna föreskrifterna har därför inte tillämpats (11 kap. 14 § regeringsformen).

3 §  Skattemyndigheten i det län där verksamheten berdrivs eller skall bedrivas prövar frågor enligt 2 § andra stycket.

[S2]/r3/ Befrielse från avgifter

4 §  Frågor om befrielse från avgifter enligt 7 eller 8 § lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter prövas av länsstyrelsen i Norrbottens län. I ärenden som rör etablering av verksamhet som tillhör en arbetsgivare med fast driftställe utanför Norrbottens län skall länsstyrelsen samråda med närings- och teknikutvecklingsverket. Om ärendet gäller ett statligt bolag skall det dock prövas av regeringen. Förordning (1991:2004).

5 §  Befrielse från avgifter enligt 7 eller 8 § lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter får inte medges, om arbetsgivare eller försäkrad etablerar sin verksamhet i Svappavaara samhälle innan frågan om befrielse har avgjorts. Detta gäller dock inte om länsstyrelsen har medgett att etableringen får ske innan frågan om befrielse har avgjorts. Sådant medgivande får lämnas endast om det finns särskilda skäl. Medgivandet får inte lämnas sedan etableringen har ägt rum. Förordning (1991:2004).

[S2]/r3/ Överklagande

6 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos närings- och teknikutvecklingsverket. Förordning (1991:2004).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:983) om nedsättning av socialavgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991, då förordningen (1983:1056) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län skall upphöra att gälla.
 2. Den nya förordningen tillämpas i ärenden som prövas enligt lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter. Förordning (1991:2004).
 3. Den gamla förordningen skall tillämpas på ärenden som prövas enligt den upphävda lagen (1983:1055) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län. Länsstyrelsen i Norrbottens län skall dock pröva de frågor som enligt den gamla förordningen skall prövas av länsarbetsnämnden i Norrbottens län. Ansökan skall också ges in till länsstyrelsen i Norrbottens län. Vid tillämpning av den gamla förordningen skall vad där sägs om länsskattemyndighet i stället avse skattemyndighet. Förordning (1990:1291).
Förarbeten
Prop. 1989/90:76
Ikraftträder
1991-01-01

Förordning (1990:1291) om ändring i förordningen (1990:983) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift

  Omfattning
  ändr. 3 p. övergångsbest. till 1990:983
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:124) om ändring i förordningen (1990:983) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1991-05-01

Förordning (1991:2004) om ändring i förordningen (1990:983) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1992.
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6 §§, 2 p övergångsbest. till 1990:983
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:242) om ändring i förordningen (1990:983) om nedsättning av socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattar beskattningsår tid såväl före som efter utgången av juni 1992, skall -- om den avgiftsskyldige inte visar annat -- så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden före utgången av juni 1992 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
  Omfattning
  ändr. 2 §; ny 2 a §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Ändring, SFS 1994:549

  Omfattning
  upph.