Upphävd författning

Förordning (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.

Departement
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1991-06-20
Ändring införd
SFS 1991:1099 i lydelse enligt SFS 1997:111
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Bidrag får om det finns tillgång på medel lämnas enligt denna förordning för följande åtgärder enligt närmare bestäm- melser i den paragraf som anges inom parentes vid varje punkt:

 1. investeringar i nya anläggningar för kraftvärmeproduktion med biobränslen (5 §),
 2. ombyggnad av befintliga värmeverk och fossilbränsleeldade kraftvärmeverk till anläggningar för kraftvärmeproduktion med biobränslen (6 §),
 3. investeringar i vindkraftverk (7 §),
 4. investeringar i solvärmeanläggningar m.m. (8 §),
 5. fortsatt användning av biobränslen i befintliga anläggningar för kraftvärmeproduktion med biobränslen (9 §),
 6. utbyggnad av fjärrvärmenät (9 a §),
 7. utbyggnad av fjärrvärmenät (9 b §),
 8. genomförande av demonstrationsprojekt inom fjärrvärmeområdet (9 c § och 9 d §).

[S2]Bidrag enligt första stycket 1 och 2 lämnas också om det huvudsakliga bränslet i den nya eller ombyggda anläggningen består av avfallsfraktioner som är utsorterade enligt en kommunal avfallsplan. Avfallsfraktionerna får inte innehålla material som är farligt eller som det är lämpligt att åter- använda, återvinna eller behandla biologiskt.

[S3]Bidrag får inte lämnas till anläggningar där torv svarar för den huvudsakliga bränsleförsörjningen. Förordning (1997:111).

Allmänna bestämmelser om bidrag

2 §  Bidrag lämnas till den som vidtar den bidragsberättigade åtgärden.

3 §  Beslut om bidrag skall förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med bidraget.

4 §  Bidrag lämnas endast om ansökan om bidrag har kommit in

 1. före den 1 juli 1997 beträffande bidrag enligt 1 § första stycket 1 och 2,
 2. före den 1 juli 1996 beträffande bidrag enligt 1 § första stycket 3 och 5,
 3. före den 1 januari 1997 beträffande bidrag enligt 1 § första stycket 4,
 4. före den 1 juli 1994 beträffande bidrag enligt 1 § första stycket 6,
 5. före den 1 januari 1996 beträffande bidrag enligt 1 § första stycket 7, eller
 6. före den 1 april 1997 beträffande bidrag enligt 1 § första stycket 8.Förordning (1997:55).

Närmare bestämmelser om bidragsberättigade åtgärder

5 §  Bidrag med 4 000 kronor per kilowatt eleffekt får lämnas för investeringar i nya anläggningar avsedda för kraftvärmeproduktion med biobränslen eller bränslen som avses i 1 § andra stycket, om anläggningen har beställts tidigast den 20 februari 1991. Om anläggningen har beställts under perioden den 1 juli 1990--den 19 februari 1991 får bidrag lämnas med 1 500 kronor per kilowatt eleffekt.

[S2]Om bränslets energiinnehåll till en del hänför sig till avfall som har fossilt ursprung, lämnas bidrag med 75 procent av de bidragsbelopp som anges i första stycket. Förordning (1993:833).

6 §  Bidrag med 25 procent av kostnaden för ombyggnaden, dock högst 4 000 kronor per kilowatt eleffekt, får lämnas för ombyggnad av befintliga värmeverk och fossilbränsleeldade kraftvärmeverk till anläggningar för kraftvärmeproduktion med biobränslen eller bränslen som avses i 1 § andra stycket, om ombyggnaden har beställts tidigast den 20 februari 1991.

[S2]Om bränslets energiinnehåll till en del hänför sig till avfall som har fossilt ursprung, lämnas bidrag med 75 procent av det bidragsbelopp som anges i första stycket. Förordning (1993:833).

7 §  Bidrag får lämnas för investeringar i vindkraftverk med en eleffekt av minst 60 kilowatt. Bidraget lämnas med högst 50 procent av investeringskostnaden om ett teknikupphandlingsförfarande utnyttjas. I övriga fall lämnas bidrag med 35 procent av investeringskostnaden.

[S2]Bidrag får inte lämnas om stöd tas i anspråk för samma ändamål enligt förordningen (1987:819) om statligt stöd till energiforskning eller stöd enligt förordningen (1988:805) om statligt stöd ur energiteknikfonden, m.m. Förordning (1994:799).

8 §  Bidrag får lämnas för investeringar i

 1. solvärmeanläggningar i bostäder,
 2. solvärmeanläggningar inom övriga användningsområden,
 3. ackumulatorsystem för fastbränsleeldning och solvärme i bostäder om teknikupphandling skett.

[S2]Bidrag får lämnas med högst 25 procent av investeringskostnaden. Förordning (1996:540).

9 §  Bidrag med 1 000 kronor per kilowatt eleffekt får lämnas för fortsatt användning av biobränslen i befintliga anläggningar för kraftvärmeproduktion med biobränslen. Tidigare erhållet statligt stöd skall räknas av.

[S2]Bidrag får lämnas endast om anläggningen har beställts under perioden den 1 januari 1985--den 30 juni 1990.

[S3]Bidrag får vidare lämnas endast under förutsättning att anläggningsägaren förbinder sig att under minst fem år ha en faktisk användning av biobränslen på minst 85 procent av den totala bränsleförbrukningen i den biobränsleeldade pannan.

9 a §  Bidrag får lämnas för investeringar i fjärrvärmesystem för att ansluta mindre block- och gruppcentraler, industrier, lokaler och bostäder till befintliga fjärrvärmenät. Bidrag får lämnas med 15 procent av investeringskostnaden för den del av distributionsanläggningen som finns mellan produktionsanläggningen för fjärrvärme och abonnentens anläggning.

[S2]Bidrag får lämnas endast om anläggningen har beställts tidigast den 15 mars 1993. Förordning (1993:833).

9 b §  Bidrag får lämnas för investeringar i fjärrvärmesystem för att ansluta block- och gruppcentraler, industrier, lokaler och bostäder samt industriella spillvärmekällor till fjärrvärmenät.

[S2]Bidrag får lämnas med 15 procent av investeringskostnaden för den del av distributionsanläggningen som finns mellan produktionsanläggningen för fjärrvärme och abonnentens anläggning.

[S3]Bidrag får även lämnas för investeringar som avser ledningar för att koppla samman fjärrvärmenät.

[S4]Investeringarna skall skapa förutsättningar för eller medföra en reduktion av utsläppen av koldioxid.

[S5]Bidrag får lämnas endast om anläggningen har beställts tidigast den 1 januari 1995. Slutredovisning av investeringen skall göras senast den 1 juli 1996. Förordning (1994:2031).

9 c §  Bidrag får lämnas för ombyggnad av gruppbyggda småhusområden med direktverkande elradiatorer till uppvärmning med fjärrvärme för demonstrationsändamål. Bidrag får lämnas för distributionsledning från primärkulvert, områdescentral, distributionsnät i området, installationsåtgärder i husen samt utvärderingsprogram.

[S2]För installationsåtgärder i husen får bidrag för hela kostnaden lämnas. Det totala bidragsbeloppet för en ombyggnad får dock motsvara högst 100 000 kronor för varje hus som ingår i ombyggnaden.

[S3]Bidrag får lämnas endast om ombyggnaden beställts tidigast den 15 februari 1997. Slutredovisning av investeringen skall göras senast den 31 december 1997. Utvärderingsprogrammet skall delredovisas senast den 1 april 1998 och slutredovisas senast två år efter färdigställande av demonstrationsprojektet. Förordning (1997:55).

9 d §  Bidrag får lämnas för framtagande av informationsmaterial avseende ombyggnader av gruppbyggda småhusområden med direktverkande elradiatorer till uppvärmning med fjärrvärme. Informationsmaterialet skall baseras på erfarenheter från demonstrationsprojekt enligt 9 c §.

[S2]Bidrag får lämnas med högst 50 procent av redovisad kostnad, dock högst 400 000 kronor.

[S3]Slutredovisning skall göras senast den 31 december 1997. Förordning (1997:55).

Förfarandet i bidragsärenden m.m.

10 §  Frågor om bidrag enligt 8 §1 och 3 prövas av Boverket.

[S2]Övriga bidragsärenden prövas av Närings- och teknikutvecklingsverket. Förordning (1996:89).

11 §  En ansökan om bidrag skall innehålla en redogörelse för vad bidraget skall avse och om sökanden har sökt eller beviljats annat statligt stöd för åtgärden.

12 §  Den myndighet som beslutat om bidraget skall bevaka statens rätt i förhållande till mottagare av bidraget.

13 §  I fråga om bidrag enligt denna förordning gäller i övrigt föreskrifterna om bidrag i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

14 §  Beslut i ärenden om bidrag får inte överklagas.

15 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av Boverket när det gäller bidrag enligt 8 §1 och 3 och av Närings- och teknikutvecklingsverket när det gäller bidrag i övrigt. Förordning (1996:89).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.

Förordning (1992:1515) om ändring i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:99, Bet. 1992/93:NU20
  Omfattning
  ändr. 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:833) om ändring i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:362, Prop. 1992/93:179, Bet. 1992/93:NU28
  Omfattning
  ändr. 1, 4, 5, 6 §§; ny 9 a §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:799) om ändring i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Förordning (1995:949).
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:356, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:NU17
  Omfattning
  ändr. 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:2031) om ändring i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  ändr. 1, 4 §§; ny 9 b §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:948) om ändring i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:396, Prop. 1994/95:218, Bet. 1994/95:BoU21
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:949) om ändring i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.

  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1994:799
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1674) om ändring i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 8 §§
  Ikraftträder
  1996-02-01

Förordning (1996:89) om ändring i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.

  Omfattning
  ändr. 8, 10, 15 §§
  Ikraftträder
  1996-03-15

Förordning (1996:540) om ändring i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.

  Omfattning
  ändr. 4, 8 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:55) om ändring i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 4 §§; nya 9 c, 9 d §§
  Ikraftträder
  1997-03-01

Förordning (1997:111) om ändring i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1997-05-01

Ändring, SFS 1998:22

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen skall tillämpas i fråga om bidrag som har beslutats enligt den förordningen.
  Omfattning
  upph.