Upphävd författning

Lag (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med ägg från människa

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-03-14
Ändring införd
SFS 1991 i lydelse enligt SFS 2005:39
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Åtgärder enligt denna lag med ägg från människa vilka har befruktats eller varit föremål för somatisk cellkärnöverföring förutsätter att givarna av ägg, spermie eller kroppscell informerats om ändamålet med åtgärden och därefter lämnat sitt samtycke.

[S2]Om befruktningen har skett enligt lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen fordras att även den kvinna eller man i det behandlade paret som inte är givare av ägg eller spermie har informerats om ändamålet med åtgärden och därefter lämnat sitt samtycke.

[S3]Med somatisk cellkärnöverföring avses att cellkärnan i ett ägg ersätts med kärnan från en kroppscell. Lag (2005:39).

Prop. 2003/04:148: Ändringen har behandlats i avsnitt 5.2.2, 5.2.4 och 5.2.6.

Genom ändringen i första stycket klargörs att det samtycke som avses är ett s.k. informerat samtycke. Givare av ägg, spermie eller kroppscell ...

1 a §  Bestämmelser om etikprövning av forskning med befruktade ägg och ägg som varit föremål för somatisk cellkärnöverföring finns i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

[S2]Beträffande forskning som skall etikprövas enligt nämnda lag skall i stället för 1 § bestämmelserna om information och samtycke i 16, 17 och 19 §§ i den lagen tillämpas. Om befruktningen har skett enligt lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen, skall med forskningsperson jämställas den kvinna eller man i det behandlade paret som inte är givare av ägg eller spermie. Lag (2005:39).

Prop. 2002/03:50: Paragrafen innebär en upplysning om att forskning med befruktade ägg från människa skall etikprövas enligt etikprövningslagen.

Prop. 2003/04:148: Ändringen har behandlats i avsnitt 5.2.2 och 5.2.6.

I och med att lagen inte skall omfatta bara åtgärder med befruktade ägg skall första stycket ändras på det sättet att ägg som varit föremål för somatisk cellkärnöverföring läggs till.

Det nya andra stycket, som utformats enligt Lagrådets förslag, ...

2 §  Försök i forsknings- eller behandlingssyfte på befruktade ägg och på ägg som varit föremål för somatisk cellkärnöverföring får göras längst till och med fjortonde dagen efter befruktningen respektive cellkärnöverföringen. Försök får inte ha till syfte att åstadkomma genetiska effekter som kan gå i arv eller att utveckla metoder för detta ändamål.

[S2]Om ett befruktat ägg eller ett ägg som varit föremål för somatisk cellkärnöverföring har varit föremål för försök skall det utan dröjsmål förstöras när åtgärden genomförts. Lag (2005:39).

Prop. 2003/04:148: Ändringen har behandlats i avsnitt 5.2.2 och 5.2.4.

Bestämmelsen har utvidgats till att även gälla ägg som varit föremål för somatisk cellkärnöverföring. Tidsfristen gäller då från den dag då cellkärnöverföringen ägt rum.

I andra meningen av första stycket anges för närvarande att försök inte får ha ...

3 §  Ett befruktat ägg eller ett ägg som varit föremål för somatisk cellkärnöverföring får förvaras i fryst tillstånd högst fem år eller den längre tid som Socialstyrelsen enligt 5 § bestämt.

[S2]Den tid då ägget har varit fryst räknas inte in i den tid under vilken försök får ske enligt 2 §. Lag (2005:39).

Prop. 2003/04:148: Ändringen har behandlats i avsnitt 5.2.4.

Bestämmelsen har utvidgats till att även gälla ägg som varit föremål för somatisk cellkärnöverföring.

Genom ändringen i denna paragraf kommer straffsanktionen i 6 §, som inte ändras, att omfatta även ägg som varit föremål för somatisk cellkärnöverföring.

I likhet med vad som gäller vid motsvarande brott med befruktade ...

 • RÅ 1993:105:Ett par fick barn med hjälp av s.k. provrörsbefruktning. Från behandlingen återstod befruktade ägg som förvarades i fryst tillstånd. Fråga om det fanns förutsättningar att förlänga tiden för förvar i fryst tillstånd när paret önskade utnyttja de kvarvarande äggen för att försöka få ytterligare ett barn.

4 §  Om ett befruktat ägg varit föremål för försök i forsknings- eller behandlingssyfte, får ägget inte föras in i en kvinnas kropp. Detsamma gäller om ägget före befruktningen eller de spermier som använts vid befruktningen har varit föremål för försök eller ägget har varit föremål för somatisk cellkärnöverföring. Lag (2005:39).

Prop. 2003/04:148: Ändringen har behandlats i avsnitt 5.2.5.

Genom ändringen ges ett uttryckligt förbud mot reproduktiv kloning. Ett ägg som varit föremål för somatisk cellkärnöverföring får inte föras in i en kvinnas kropp. Det skall inte vara tillåtet att på sådant sätt åstadkomma en ny individ med samma arvsanlag som en annan (nu eller tidigare) levande människa. Förbudet mot att i en kvinnas kropp föra in ett ägg ...

5 §  Om det finns synnerliga skäl får socialstyrelsen för särskilda fall medge att tiden enligt 3 § för förvaring i fryst tillstånd förlängs.

[S2]Lämnas medgivande, skall styrelsen bestämma den ytterligare tid under vilken förvaring får ske.

[S3]Ett medgivande får förenas med villkor. Det får återkallas om villkoren åsidosätts eller om det annars finns skäl till återkallelse.

 • RÅ 1993:105:Ett par fick barn med hjälp av s.k. provrörsbefruktning. Från behandlingen återstod befruktade ägg som förvarades i fryst tillstånd. Fråga om det fanns förutsättningar att förlänga tiden för förvar i fryst tillstånd när paret önskade utnyttja de kvarvarande äggen för att försöka få ytterligare ett barn.

6 §  Den som uppsåtligen bryter mot 2, 3 eller 4 § döms till böter eller fängelse i högst ett år. Är en överträdelse av 3 § ringa, skall inte dömas till ansvar.

[S2]Allmänt åtal för brott mot denna lag får väckas endast efter medgivande av socialstyrelsen.

7 §  Socialstyrelsens beslut enligt 5 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:82).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med ägg från människa

Lag (1995:82) om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1998:282) om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:224, Prop. 1997/98:110, Bet. 1997/98:SoU21
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (2003:462) om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa

Förarbeten
Rskr. 2002/03:213, Prop. 2002/03:50, Bet. 2002/03:UbU18
Omfattning
ny 1 a §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2005:39) om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa

Förarbeten
Rskr. 2004/05:152, Prop. 2003/04:148, Bet. 2004/05:SoU7
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 1 a, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2005-04-01

Ändring, SFS 2006:351

Omfattning
upph.