Upphävd författning

Förordning (1988:731) med instruktion för arbetsmiljöfonden

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:731
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1971:803) med instruktion för arbetsmiljöfonden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Arbetsmiljöfonden har till uppgift att genom bidrag från den fond som avses i 4 kap. 8 § lagen (1981:691) om socialavgifter stödja

 1. sådan forskning och utveckling samt utbildning och information som kan motverka uppkomsten av arbetsskador eller i övrigt bidra till en förbättrad arbetsmiljö,
 2. forskning och utveckling samt utbildning och information beträffande medbestämmande i arbetslivet och arbetslivsfrågor i övrigt,
 3. verksamheten med regionala skyddsombud,
 4. utbildning av styrelserepresentanter för de anställda,
 5. arbetstagarorganisationernas forskningsinitierande verksamhet.

2 §  Arbetsmiljöfonden skall beakta behovet av samordning av insatserna för forskning och utveckling samt utbildning och information inom sitt verksamhetsområde. Arbetsmiljöfonden får själv ta initiativ till forsknings- och utvecklingsprojekt inom området.

3 §  Bidrag till forskning och utveckling skall avse främst sådan forskning vars resultat kan väntas få praktisk användning inom arbetslivet och sådant utvecklingsarbete som behövs för att nya tekniska lösningar skall komma i praktisk tillämpning. Vid bidragsgivningen kan även beaktas behovet av kontakt med internationell forskning.

[S2]Bidrag kan förenas med villkor om skyldighet att återbetala uppburet belopp i den mån det understödda projektet ger ekonomisk avkastning.

4 §  Bidrag till utbildning inom arbetsmiljöområdet skall avse utbildning av skyddsombud, arbetsledare, tekniska planerare och andra som är med om att forma arbetsmiljön samt kompletterande utbildning av personal inom företagshälsovården och arbetsmiljöarbetet i övrigt.

5 §  Bidrag till utbildning beträffande medbestämmande i arbetslivet och andra arbetslivsfrågor skall avse utbildning i syfte att sprida kunskap om nya regler på arbetsmarknaden och sådana förhållanden i övrigt som är av betydelse för att utveckla arbetstagarnas medbestämmanderätt.

6 §  Bidrag till information skall avse främst information riktad till stora persongrupper inom arbetslivet.

7 §  Regeringen meddelar särskilda föreskrifter om bidrag till verksamheten med regionala skyddsombud och till forskningsinitierande verksamhet.

8 §  Arbetsmiljöfonden skall övervaka att bidrag som fonden har beviljat kommer till avsedd användning. Fonden skall också se till att resultaten av den forskning och det utvecklingsarbete som bedrivs med stöd av bidrag från arbetsmiljöfonden offentliggörs på lämpligt sätt.

9 §  Arbetsmiljöfonden skall varje år före den 1 april till regeringen redovisa en plan för den allmänna inriktningen av fondens verksamhet under det följande budgetåret.

[S2]Före den 1 december varje år skall arbetsmiljöfonden lämna en berättelse till regeringen om fondens verksamhet under det senaste budgetåret.

10 §  Från arbetsmiljöfonden ställs medel till arbetsmiljöinstitutets förfogande som bidrag till kostnader för

 1. forsknings- och utvecklingsverksamhet inom arbetsmiljöområdet som bedrivs vid institutet,
 2. utbildning av personal inom företagshälsovården.

[S2]Bidrag till forsknings- och utvecklingsverksamhet som avses i 1 lämnas enligt särskilda bestämmelser som regeringen fastställer.

[S3]Regeringen fastställer årligen det belopp som fonden skall ställa till arbetsmiljöinstitutets förfogande för utbildning av personal inom företagshälsovården. Bestämmelser om bidrag till utbildning av personal inom företagshälsovården meddelas av institutet.

11 §  Arbetsmiljöfonden skall, enligt föreskrifter som regeringen meddelar, lämna arbetsmarknadsorganisationer, branschförbund och andra liknande sammanslutningar av företag bidrag ur fonden till utbildning, information samt utvecklings- och försöksverksamhet beträffande frågor om arbetstagarnas medbestämmanderätt.

[S2]Från arbetsmiljöfonden ställs medel till förfogande för arbetslivscentrum som bidrag till centrets finansiering. Regeringen fastställer årligen det belopp som skall ställas till centrets förfogande.

Arbetsmiljöfondens styrelse

12 §  Arbetsmiljöfonden har en styrelse som består av högst 15 ledamöter. En av ledamöterna är ordförande. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

[S2]För varje ledamot utom ordföranden skall det finnas en ersättare.

13 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst två arbetsgivarledamöter och två arbetstagarledamöter är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

Organisation

14 §  Vid arbetsmiljöfonden finns ett kansli som leds av en direktör.

[S2]Direktören är under styrelsen ansvarig för den löpande verksamheten.

Verksförordningens tillämpning

15 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på arbetsmiljöfonden:

[S2]14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

[S3]16 § om interna föreskrifter,

[S4]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S5]27 § om rätt till beslut i vissa frågor,

[S6]28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

[S7]29 § om myndighets beslut.

16 §  Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7, 9 och 10 §§verksförordningen (1987:1100).

Personalföreträdare

Ärendenas handläggning

18 §  Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till direktören att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.

[S2]Direktören får överlåta åt någon annan tjänsteman att avgöra sådana ärenden.

19 §  Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

20 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 18 § inte behöver föredras.

Tjänstetillsättningar m.m.

21 §  Ordförande och andra styrelseledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Av ledamöterna utses

[S3]tre efter förslag av Landsorganisationen i Sverige

[S4]två efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation

[S5]en efter förslag av Centralorganisationen SACO/SR

[S6]tre efter förslag av Svenska arbetsgivareföreningen

[S7]en efter förslag av statens arbetsgivarverk

[S8]en efter förslag av Landstingsförbundet och

[S9]en efter förslag av Svenska kommunförbundet.

[S10]Ersättare utses på samma sätt som ledamöterna.

22 §  Direktören tillsätts av regeringen.

[S2]Andra tjänster tillsätts av arbetsmiljöfonden.

Bisysslor

23 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av arbetsmiljöfonden även i fråga om direktören.

Överklagande

24 §  Arbetsmiljöfondens beslut i ärenden om bidrag från arbetsmiljöfonden får inte överklagas.

[S2]Arbetsmiljöfondens beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen om något annat inte följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

Övriga bestämmelser

25 §  Arbetsmiljöfondens medel får placeras i inlåning i bank eller användas för förvärv av skuldebrev som är utgivna eller garanterade av svenska staten, kommun, bank, bankägda finansbolag, försäkringsbolag, hypoteksinstitut eller kreditaktiebolag.

[S2]Medlen får även placeras i skuldebrev som är utgivna inom ramen för låneprogram som är placerat i högsta kreditvärderingskategori av Nordisk Rating AB. Förordning (1989:1013).

26 §  Vid upprättande av årsbokslut skall 12 § förordningen (1979:1212) med föreskrifter om statliga myndigheters bokföring tillämpas.

27 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet gäller den som innehar eller uppehåller tjänsten som direktör.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:731) med instruktion för arbetsmiljöfonden

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988 då förordningen (1971:803) med instruktion för arbetsmiljöfonden upphör att gälla.
Bestämmelsen i 26 § tillämpas första gången för budgetåret 1987/88.
Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1989:1013) om ändring i förordningen (1988:731) med instruktion för arbetsmiljöfonden

  Omfattning
  ändr. 25 §
  Ikraftträder
  1990-02-01

Ändring, SFS 1991:1158

  Omfattning
  upph.