Upphävd författning

Förordning (1991:1289) om vissa klorerade lösningsmedel

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1991-09-12
Ändring införd
SFS 1991:1289 i lydelse enligt SFS 1996:1081
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid, trikloretylen eller tetrakloretylen får inte saluhållas eller överlåtas till konsumenter för enskilt bruk.

[S2]Kemikalieinspektionen får föreskriva att varor som innehåller metylenklorid, trikloretylen eller tetrakloretylen inte får saluhållas eller överlåtas till konsumenter för enskilt bruk.

2 §  Kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid eller trikloretylen får inte saluhållas, överlåtas eller användas för yrkesmässigt bruk.

  • RÅ 1998:48:Länsrätten har funnit att ett förbud i förordningen (1991:1289) om vissa klorerade lösningsmedel inte är förenligt med Romfördraget och har på grund härav upphävt ett av Kemikalieinspektionen meddelat beslut om avslag på en ansökan om dispens från förbudet. Kammarrätten har därefter interimistiskt förordnat att länsrättens dom skall gälla omedelbart. Fråga om förutsättningar förelegat för sådant förordnande. EG-mål.

3 §  Om det finns särskilda skäl, får kemikalieinspektionen meddela föreskrifter om undantag från förbud enligt 1 och 2 §§. I det enskilda fallet får kemikalieinspektionen medge undantag från förbud enligt 1 eller 2 §, om det föreligger synnerliga skäl.

[S2]Har kemikalieinspektionen genom föreskrifter eller i det enskilda fallet medgivit undantag, får inspektionen ta ut en sådan avgift som avses i 19 § lagen (1985:426) om kemiska produkter.

  • RÅ 1998:48:Länsrätten har funnit att ett förbud i förordningen (1991:1289) om vissa klorerade lösningsmedel inte är förenligt med Romfördraget och har på grund härav upphävt ett av Kemikalieinspektionen meddelat beslut om avslag på en ansökan om dispens från förbudet. Kammarrätten har därefter interimistiskt förordnat att länsrättens dom skall gälla omedelbart. Fråga om förutsättningar förelegat för sådant förordnande. EG-mål.

3 a §  Kemikalieinspektionen får även ta ut en ansökningsavgift från den som ansöker om undantag från förbud enligt 1 och 2 §§. Denna avgift tas ut enligt en taxa som fastställs av inspektionen. Förordning (1996:1081).

4 §  Bestämmelserna i 26--28 §§ förordningen (1985:835) om kemiska produkter skall tillämpas i fråga om tillsynen över efterlevnaden av denna förordning.

5 §  Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av överträdelser av denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen finns i lagen (1985:426) om kemiska produkter.

6 §  Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av kemikalieinspektionen.

7 §  Bestämmelserna i 33--35 §§ förordningen (1985:835) om kemiska produkter om överklagande skall tillämpas i ärenden som avses i denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1289) om vissa klorerade lösningsmedel

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft, i fråga om 2 § den 1 januari 1996, och i övrigt den 1 januari 1993.
    Ikraftträder
    1993-01-01

Förordning (1996:1081) om ändring i förordningen (1991:1289) om vissa klorerade lösningsmedel

Omfattning
ny 3 a §
Ikraftträder
1997-01-01

Ändring, SFS 1998:944

Omfattning
upph.