Inaktuell version

Förordning (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1991-10-31
Ändring införd
SFS 1991 i lydelse enligt SFS 1998:636
Upphäver
Kungörelse (1966:613) angående tillämpningen av lagen den 16 juni 1966 (nr 301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Upptagningsområden m. m.

1 §  Rättspsykiatriska undersökningar utförs vid rättspsykiatriska avdelningar inom rättsmedicinalverket samt vid sådana enheter hos sjukvårdshuvudmän som i enlighet med avtal med staten har åtagit sig att svara för att rättspsykiatriska undersökningar utförs (undersökningsenheter). För varje rättspsykiatrisk undersökningsenhet finns ett upptagningsområde.

2 §  En rättspsykiatrisk undersökning skall, om inte särskilda skäl föranleder annat, utföras på en undersökningsenhet inom det upptagningsområde där den misstänkte är bosatt eller, om han inte har stadigvarande bostad i landet, inom det upptagningsområde där han vistas.

3 §  Rättsmedicinalverket får för ett visst fall besluta eller för en viss tid föreskriva att rättspsykiatriska undersökningar skall utföras vid någon annan undersökningsenhet än som följer av indelningen i upptagningsområden, om det behövs med hänsyn till arbetsbelastningen vid enheterna.

Underrättelser om beslut m. m.

4 §  När rätten har meddelat beslut om rättspsykiatrisk undersökning skall den rättspsykiatriska avdelningen inom upptagningsområdet genast per telefon eller på något liknande sätt underrättas om beslutet. Samma dag skall rätten sända beslutet och övriga handlingar i målet, som behövs för undersökningen, till den undersökningsenhet som den rättspsykiatriska avdelningen anvisar.

[S2]Avser beslutet någon som är häktad, intagen i kriminalvårds- anstalt eller i ett särskilt ungdomshem med stöd av 31 kap. 1 a § brottsbalken, skall även häktet, anstalten eller det särskilda ungdomshemmet genast underrättas om beslutet. Förordning (1998:636).

5 §  Om kriminalvårdsstyrelsen med stöd av 8 § andra stycket lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning beslutar att den misstänkte skall vara intagen på häkte under den rättspsykiatriska undersökningen, skall den undersökningsenhet som skall utföra undersökningen, den misstänkte och hans försvarare, häktet samt rätten och åklagaren underrättas om beslutet.

6 §  Ansökan om anstånd med att avge utlåtande över rättspsykiatrisk undersökning skall göras hos rätten av chefen för undersökningsenheten. Ansökan skall innehålla skälen för anstånd och uppgift om den ytterligare tid som bedöms nödvändig.

[S2]Rätten skall genast underrätta undersökningsenheten, den misstänkte och hans försvarare samt åklagaren om beslutet i frågan om anstånd. Om den misstänkte förvaras i häkte eller är han intagen i kriminalvårdsanstalt skall även häktet eller anstalten genast underrättas om rätten beslutar att medge anstånd. En kopia av beslutet om anstånd skall sändas till rättsmedicinalverket.

7 §  Undersökningsenheten skall underrätta rätten så snart undersökningsarbetet är avslutat. Om det därvid står klart att den misstänkte behöver tas in på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård, skall undersökningsenheten även meddela detta till chefsöverläkaren för den psykiatriska vården där den misstänkte är bosatt eller, om den misstänkte saknar stadigvarande bostad i landet, chefsöverläkaren inom det område där den misstänkte vistas.

[S2]Sedan utlåtandet över undersökningen färdigställts skall det genast överlämnas i tre exemplar till rätten och i ett exemplar till Rättsmedicinalverket. Handlingarna i målet skall samtidigt återställas till rätten.

[S3]Undersökningsenheten skall se till att ett exemplar av utlåtandet bevaras liksom sådana handlingar angående undersökningen, som inte har överlämnats till rätten. Förordning (1992:144).

8 §  Om rätten med stöd av 10 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning har beslutat att en misstänkt skall tas in på en undersökningsenhet, skall undersökningsläkaren, när undersökningen avslutats, till rätten lämna uppgift om den tid under vilken den misstänkte på grund av beslutet varit intagen på enheten.

Ersättningar

9 §  Den som befinner sig på fri fot och på anmaning inställer sig för att genomgå rättspsykiatrisk undersökning, har av allmänna medel rätt till reseersättning och traktamente. Om den som skall undersökas behöver följas av en vårdare eller någon annan för att kunna inställa sig, har även den medföljande rätt till motsvarande ersättning.

[S2]Ersättningen skall beräknas enligt 2--4 §§ förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m. m. Reseersättning utgår endast om kostnaden överstiger 50 kr. Ersättning kan betalas ut i förskott. Rätten beslutar om ersättning och om förskott. Förordning (1992:144).

10 §  Socialstyrelsen skall till en läkare, som på styrelsens uppdrag kompletterar en utförd rättspsykiatrisk undersökning, betala ersättning av allmänna medel med belopp som styrelsen bestämmer.

Månadsöversikt

11 §  Rättsmedicinalverket skall varje månadsskifte upprätta en översikt över sådana undersökningar som beslutats men i vilka utlåtande inte avgivits inom fyra veckor om den misstänkte är häktad och annars inom sex veckor. Tiden räknas från det att beslutet om undersökning kom in till undersökningsenheten. En kopia av översikten skall sändas till socialstyrelsen.

Bemyndiganden

12 §  Rättsmedicinalverket bemyndigas att meddela närmare föreskrifter om upptagningsområden för undersökningsenheterna och utförandet av rättspsykiatriska undersökningar.

[S2]Rättsmedicinalverket bemyndigas vidare att, efter samråd med Socialstyrelsen, meddela föreskrifter om innehåll och utformning av rättspsykiatriskt utlåtande samt läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m. m. Förordning (1992:302).

 • HSLF-FS 2015:31: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om rättspsykiatrisk undersökning
 • SOSFS 2009:20: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:19) om fördelning på undersökningsenheter av läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar
 • SOSFS 2013:21: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:19) om fördelning på undersökningsenheter av läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar
 • HSLF-FS 2015:31: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om rättspsykiatrisk undersökning

13 §  Socialstyrelsen bemyndigas att meddela föreskrifter om kompetenskrav för läkare som får avge utlåtande beträffande rättspsykiatrisk undersökning och intyg enligt 7 § första stycket andra meningen lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m. m. Förordning (1992:302).

Ändringar

Förordning (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning

  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:144) om ändring i förordningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning

  Omfattning
  ändr. 7, 9 §§
  Ikraftträder
  1992-05-15

Förordning (1992:302) om ändring i förordningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning

  Omfattning
  ändr. 4, 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1998:636) om ändring i förordningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2005:1009) om ändring i förordningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:166) om ändring i förordningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning

Omfattning
ny 7 a §
Ikraftträder
2006-04-15

Förordning (2006:1189) om ändring i förordningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2014:1048) om ändring i förordningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning

Omfattning
nya 3 a, 3 b §§
Ikraftträder
2014-10-02