Upphävd författning

Lag (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1991-11-21
Ändring införd
SFS 1991:1483 i lydelse enligt SFS 2011:1346
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Skatt betalas enligt denna lag till staten för penningvinst vid vinstdragning i sådant vinstsparande anordnat av bank eller sparkassa som utgör svenskt lotteri och för penningvinst i sådant lotteri som avses i 21 § lotterilagen (1994:1000).

[S2]Skatten utgör 30 procent av vinstens värde. För vinst i lotteri som anordnas med stöd av 21 § lotterilagen skall skatt dock inte betalas med högre belopp än att etthundra kronor återstår av vinsten.

[S3]Vid beräkning av skattebeloppet skall i vinstens värde inräknas den skatt som skall betalas för vinsten.

[S4]Skatt skall inte betalas för vinster som inte tagits ut av vinnaren. Lag (1995:764).

2 §  Skattskyldig är den som anordnar lotteriet.

[S2]Skattskyldigheten inträder vid vinstdragningen.

3 §  Om den skattskyldige visar att en vinnare inte har tagit ut sin vinst inom föreskriven tid är den skattskyldige berättigad att få tillbaka den skatt som betalats för vinsten. Beskattningsmyndigheten beslutar om återbetalning efter ansökan av den skattskyldige. Ränta lämnas inte på återbetalat belopp.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

Lag (1992:575) om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

Lag (1992:1495) om ändring i lagen (1992:575) om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:50, Bet. 1992/93:FiU1
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1992:575

Lag (1994:1002) om ändring i lagen (1992:575) om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:415
  Omfattning
  ändr. 1 § i 1992:575

Lag (1994:1901) om upphävande av lagen (1992:575) om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  upph. 1992:575

Lag (1995:764) om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:373, Prop. 1994/95:173, Bet. 1994/95:SkU39
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (2002:415) om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2011:1346) om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2012-01-01

Ändring, SFS 2018:1139

Omfattning
upph.